PL dostosować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Aby im sprostać, możemy dostosować prawodawstwo.
Legislation can be adapted to accommodate them.
Can we accommodate nationalist measures?
Próbowaliśmy więc opracować program, który pozwoliłby nam dostosować strukturę konferencji do jej potrzeb..
So we tried to come up with a program -- how we could remake this structure to better accommodate TED.
dostosować (też: adaptować, oswajać, przerabiać, przerobić)
Europejscy pracownicy muszą być zdolni dostosować się do wymagań gospodarki.
Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Po drugie, musimy koniecznie dostosować prawo autorskie do realiów ery cyfrowej.
Secondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
W związku z tym Parlament Europejski musi do tego dostosować swoją strategię budżetową.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.
You can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.
Czy wyrób zaopatrzony jest w system dostosowywania, żeby dostosować dawkę leku?
Is there an adjustment system in the device to adjust the dosage?
Optymalizator konwersji może się dostosować do stopniowych zmian współczynnika konwersji.
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
dostosować (też: dostosowywać)
dostosować (też: dostosowywać)
volume_up
to dovetail {czas. przech.} [przen.] (with sth)
dostosować
Logowanie i wylogowywanie sięZaloguj się na konto Google, aby dostosować funkcjonalność wyszukiwania do swoich potrzeb.
If you have the new Google bar, the gear icon may appear slightly below where you sign in and out.
Pokazuje to, że dostawcy usług pocztowych mogą dostosować się do nowych wymogów rynkowych, nadal świadcząc powszechne usługi pocztowe.
This shows that postal service providers can gear themselves to new market requirements while continuing to provide their universal postal service.
dostosować (też: dopasować, dopasowywać, dostosowywać)
volume_up
to key {czas. przech.} (adapt)
Należy go dostosować do strategii UE 2020, w której kluczowym celem jest zwiększenie zatrudnienia.
It has to be adapted to the EU 2020 strategy, where raising employment is a key goal.
Dostosowanie naszych wysiłków do naszego podejścia stanowi kluczowy aspekt tego planu.
Aligning our efforts and our approach is a key aspect of the plan.
Dostosowany klucz wywiera skutek od pierwszego dnia następnego roku.4.
The adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.4.
dostosować (też: regulować)
W tym panelu znajdują się narzędzia i filtry pozwalające dostosować wyświetlane wyniki wyszukiwania.
This panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
Oprócz tytułów i tekstu można dostosować Nagłówki 1-6 w menu Style na pasku narzędzi.
Along with titles and text, you can customize Headings 1 - 6 in the styles toolbar menu.
Wygląd tekstu i nagłówków w dokumencie możesz dostosować w menu Style na pasku narzędzi.
You can customize the look of text and headings in your document using the styles toolbar menu.
Zaloguj się na konto Google, aby dostosować opcje wyszukiwania do swoich potrzeb.
Sign in to a Google Account to personalize your search experience.
Jeśli wpis o Twojej firmie jest już widoczny w Google, nadal warto go zweryfikować oraz dostosować za pomocą zdjęć, filmów wideo i innych elementów.
If your listing is already on Google, you may still want to verify it in order to personalize the listing with photos, videos and more.
Zweryfikowanie wpisu umożliwia dostosowanie strony miejsca swojej firmy przez dodanie pól niestandardowych, zdjęć i filmów, postów, a także innych elementów.
Verifying your listing allows you to personalize your business’s Place Page with custom fields, photos & videos, posts, and more.
dostosować
Po drugie, musimy dostosować nasze podejście do pojedynczych sytuacji.
Second, we need to tailor our approach to individual situations.
Chcą one dostosować Regulamin do swoich zakusów, "szyjąc go na miarę” własnych grup.
They want to adjust the Rules of Procedure according to their taste and to tailor-make their groups.
Musimy określić czynniki sukcesu i musimy zobaczyć, jak należy dostosować się do sytuacji.
We have to identify success factors and we also have to see how to tailor them to the situation.

2. "do czegoś"

dostosować (też: dopasować, dopasowywać, dostosowywać)
volume_up
to conform {czas.} (to sth)
Będą mieć zatem wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych unormowań.
That will give them enough time to conform to these new provisions.
Chciałbym powiedzieć całkiem jasno, że należy znaleźć sposób na dostosowanie portugalskiego ustawodawstwa do dorobku prawnego Wspólnoty.
I should like to make it quite clear that a way needs to be found to make Portuguese legislation conform to the Community acquis.
Po pierwsze, jak stwierdzono w sprawozdaniu, obowiązkowy warunek jest taki, że państwa członkowskie muszą dostosować się do obecnych przepisów.
In the first place, as the report states, a mandatory condition is that the Member States must conform with current legislation.
dostosować (też: dostosowywać)
volume_up
to proportion {czas. przech.} [form.] (to sth)

3. "do (poziomu) kogoś/czegoś"

dostosować (też: dopasować, dopasowywać, dostosowywać)
volume_up
to pitch {czas. przech.} (at sb/sth)

Przykłady użycia - "dostosować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSchemat dawkowania i podawania należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta.
The dosage and administration schedule should be individualised for each patient.
PolishDawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.
The dose adjustment should be based on the clinical response of the individual patient.
PolishNależy dostosować dawkę, aby utrzymać podobną ogólnoustrojową ekspozycję na lek.
Dose adjustments should be made to ensure that similar systemic exposure is maintained.
PolishZgadzam się ponadto, że należy dostosować środki do różnych rodzajów rybołówstwa.
I also agree that measures must be tailored to different types of fishery.
PolishMusimy się dostosować i to zrobimy, jak sądzę, bez naruszania praw pracowniczych.
We will do it, I believe, without calling into question workers' rights.
PolishKształcenie i szkolenie zawodowe trzeba dostosować do potrzeb rynku pracy.
Vocational education and training must be adapted to the needs of the labour market.
PolishMusimy je wszystkie zdecydowanie bardzo dokładnie wzajemnie dostosować.
We absolutely have to bring these into line with each other, at a very high level.
PolishMusimy zatem pracować, aby dostosować te systemy do potrzeb środowiska pracy.
We must therefore work towards tailoring these systems to the needs of the world of work.
PolishPoziom naszych ambicji należy dostosować do rozmiarów stojących przed nami zadań.
Our level of ambition must be set by the scale of the tasks ahead.
PolishDlatego właśnie statki należy dostosować do rzeki, a nie odwrotnie.
That is why the ships need to be adapted to the river, rather than vice versa.
PolishMetody produkcji należy dostosować do ograniczeń wynikających z ubóstwa.
Production methods need to be adapted to the limits that poverty imposes.
PolishJeżeli to konieczne, należy odpowiednio dostosować dawkę doustnego leku przeciwzakrzepowego.
If necessary, the oral anticoagulant dose should be adjusted as appropriate.
PolishUważam, że fundusze strukturalne należy dostosować do strategii Europa 2020.
To my mind, the Structural Funds need to be brought into line with the Europe 2020 Strategy.
PolishDyrektywę o delegowaniu pracowników należy dostosować do intencji leżących u jej podstaw.
The Posting of Workers Directive must be adjusted to the original intentions behind it.
PolishJeśli nastąpi taki wzrost, należy dostosować dawkę przestrzegając odpowiednich wskazań.
If it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
PolishOtóż najwyższy czas zacząć działać i dostosować czyny do słów.
Well it is high time to act and to bring your actions in line with your words.
PolishJeżeli do tego dojdzie, dawkę leku należy odpowiednio dostosować w sposób opisany poniżej.
If it occurs, appropriate dose adjustment should be made as provided.
PolishDawkę ibuprofenu należy dostosować do masy ciała dziecka w następujący sposób:
The ibuprofen dose is adjusted to the body weight as follows:
PolishMusimy dostosować nasze działania w odniesieniu do Libanu w zależności od rozwoju wydarzeń.
We shall be adapting our actions in connection with Lebanon to suit events as they unfold.
PolishDawkę należy dostosować do rodzaju i czasu trwania zabiegu, oraz temperamentu pacjenta.
The dose should be adjusted to the type of surgery, length of procedure and patient temperament.