"dostarczać" - angielskie tłumaczenie

PL

"dostarczać" po angielsku

PL dostarczać
volume_up
[dostarczam|dostarczałbym] {czasownik niedokonany}

Co więcej, w niektórych przypadkach PKB może dostarczać informacje niedokładne i wprowadzające w błąd.
Moreover, in certain cases, GDP may provide inaccurate and misleading information.
Unia Europejska będzie nadal dostarczać taką pomoc. jj
The European Union will continue to provide such aid.
Producenci powinni dostarczać informacji o zastosowaniu pestycydów, które są żywotne dla nich samych.
Manufacturers should provide information on the application of pesticides that is of vital importance.
Musimy dostarczać żywność bezpieczną, o wysokiej jakości i po dostępnych cenach.
We must supply safe and high-quality food at affordable prices.
Czy faktycznie chcemy dostarczać imiona i nazwiska i inne dane w tym celu?
Would we actually supply the names and data for this purpose?
Przeciwnie - powinniśmy dostarczać energię z lądu, więc statki w porcie powinny być podłączone do źródeł zasilania.
Conversely, we also need to supply energy from land, so ships in port must be connected up to a power outlet.
Ponieważ produkcja, jak już zostało powiedziane, nie dostarcza niczego takiego, co mogłoby służyć celowi, dla którego przygotowujemy tą dyrektywę i chętnie byśmy to z niej usunęli.
Hence production, as has been said, does not yield anything as such for the purpose for which we are issuing this directive and we would therefore gladly eliminate it.
dostarczać (też: zaopatrywać)
dostarczać (też: wręczać, podać, podawać, dostarczyć)
volume_up
to give sth in {czas.}

Przykłady użycia - "dostarczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSystem wyłączy się wtedy automatycznie i nie będzie dostarczać dalszych dawek leku.
The system will then shut down and cannot deliver any additional doses.
PolishMusimy zacząć dostarczać energię do sieci elektrycznej.
We have to start putting electricity on the grid in this very complex technology.
PolishPojawia się zagadnienie modelu biznesowego, dotyczące tego jak efektywnie wprowadzać to na rynek i dostarczać ludziom.
And then, there's business model issues about how to try to effectively market it and get it to people.
PolishWcześniejsi mówcy już to powiedzieli: Unia Europejska musi natychmiast przestać dostarczać broń do tego regionu.
The previous speakers have said it already: the European Union must stop supplying weapons to the region immediately.
PolishAby OLAF mógł skutecznie wykonywać swoją pracę, należy szybko dostarczać rzetelne dane liczbowe w elektronicznej formie.
Reliable figures should be provided quickly, and in electronic form, so that OLAF can do its work efficiently.
PolishDzięki temu będzie można dostarczać do pomieszczeń świeże powietrze bez użycia centralnej wentylacji.
As a result, the fresh air requirements per person may be provided without the use of mechanical ventilation, if the user so chooses.
PolishI nie możemy dostarczać odpowiedzi na wszystko.
PolishJak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach aż o 15%, bo nie ma potrzeby dostarczać tyle świeżego powietrza.
And also a reduction in energy requirements in buildings by an outstanding 15 percent, because you need less fresh air.
PolishKopnijmy więc w tyłek Organizację Narodów Zjednoczonych: niech zacznie dostarczać pomoc.
Let us kick the butt of the United Nations so that it delivers aid, and let us stop making cheap political points.
PolishPróbując dostarczać tam swoje produkty, europejscy eksporterzy natrafiali jednak na bariery celne i przeszkody natury regulacyjnej.
However, European exporters faced tariff barriers and regulatory obstacles when trying to take their products into the country.
PolishJeśli możemy pracować razem z Chinami i Afryką, aby poprawić dobre sprawowanie rządów, myślę że możemy dostarczać pomoc, rozwijać handel i czynić ulepszenia.
If we can work together with China and Africa to improve good governance, then I think we can deliver aid and trade and improvement.
PolishRosnące zapotrzebowanie na produkty mleczne stworzy podstawę dla europejskiej produkcji mleka, a więc będziemy dostarczać to, czego potrzebuje rynek.
The growing demand for milk products will create the basis for European milk production, so that we shall be delivering what the market wants.
PolishJednym z naszych największych wyzwań -- moment, to nie zawsze chce się pokazać, o teraz widać -- jest przemieszczanie tych wszystkich bitów, by dostarczać ludziom odpowiedzi.
So this is some of the challenge that we have here, is you can see that it's actually kind of hard to get the -- there we go.
PolishEnergię, którą dysponujemy w Europie, musimy dostarczać za pomocą przestarzałych sieci przesyłowych, nie były ani odnawiane, ani porządnie konserwowane.
The energy that we have in Europe has to be distributed via a distribution network that is out of date and has not been renovated or well-maintained.
PolishJest okazja, by zbudować świat, w którym możemy dostarczać produkty i usługi wszystkim ludziom, by mogli sami wybierać i podejmować decyzje.
It's an opportunity to truly build a world where we can extend services and products to all human beings, so that they can make decisions and choices for themselves.
PolishOdnośnie do zgodności z prawodawstwem UE: przedstawione informacje muszą dostarczać pewności, że sytuację reguluje dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych.
As regards compliance with EU legislation, the information provided has to make sure that the situation is covered by the Data Protection Directive.
PolishZłe zasady uniemożliwiają rozwiązania korzystne dla wszystkich, osiągalne, gdy można dostarczać nowe technologie tak, by były dostępne dla ludzi w rodzaju Nelsona.
Bad rules can prevent the kind of win-win solution that's available when people can bring new technologies in and make them available to someone like Nelson.
PolishPorównując skierowania, sesje i aktywność użytkowników z konwersjami, Analytics może dostarczać raporty o skuteczności słów kluczowych, mediów, kampanii i treści.
By comparingreferrals,sessions, and visitor activity to conversions,Analytics can report on theeffectiveness of your keywords,mediums, campaigns, and content.
PolishMusimy dziesięciokrotnie wzmóc wysiłki, by dostarczać żywności, lekarstw i lekarzy, a także udzielić wsparcia tysiącom uciekinierów zalewających Tunezję i Egipt.
We must increase our efforts to send food, medicines and doctors tenfold, and we must offer our support to the thousands of refugees thronging Tunisia and Egypt.
PolishJeśli Unia Europejska będzie jedynie dostarczać środki finansowe, zamiast pracować na rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym, może to mieć poważne konsekwencje w przyszłości.
If the European Union merely provides funds and does not work towards prevention of natural disasters, this may have graver consequences in the future.