"dostać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"dostać się" po angielsku

volume_up
dostać się {czas. zwr.}

PL dostać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

1. ogólne

dostać się (też: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
volume_up
to get {czas.}
Przynajmniej spróbujmy dostać się tam na czas przy tej sposobności.
Let us at least try to get there in time on this occasion.
Wiecie, nie jest łatwo dostać się do wnętrza telefonów Apple.
So, you know they don't make it easy at Apple to get inside their phones.
To było niesamowite, dostać się na Caltech.
It was a really big excitement for me to get into Caltech.

2. "na drugą stronę"

3. "przez (coś)/na drugą str. czegoś"

Synonimy (polski) dla "dostać się":

dostać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "dostać się"

dostać czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "dostać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDrzwi do kokpitu są zamykane, żeby nie mogły się tam dostać osoby nieupoważnione.
Cockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.
PolishMoże dostać się do środka jeśli zwiększy nacisk, by naprawdę poczuć fale krwi płynące wewnątrz.
He can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
PolishWiemy, że ten olej nie powinien był dostać się do łańcucha paszowego.
We know that this oil should not have got into the animal feed chain.
PolishBo wystarczająco bolesne jest nie dostać czego się pragnie.
and make sure that we own them, that we are truly the authors of our own ambitions.
PolishOznacza to, że prawdopodobnie więcej osób będzie próbowało nielegalnie dostać się do Europy.
This would also mean more people trying to enter Europe illegally.
PolishTrzy razy próbowałem dostać się na biomedycynę, by zostać lekarzem.
For three times, I applied to biomedical science, to be a doctor.
PolishŻeby przeprowadzić eksperyment musiałem dostać się do mózgu i manipulować oksytocyną bezpośrednio.
So to make the experiment, I knew I'd have to go into the brain and manipulate oxytocin directly.
PolishDo pasz bezwzględnie nie mogą dostać się żadne składniki, które nie spełniają dopuszczalnych wartości.
Absolutely no ingredients that do not comply with the limit values may be included in the feed.
PolishStany muszą dostać się do tej przestrzeni niezwłocznie.
The United States has to access that battle space instantaneously.
PolishOkazało się, że mogliśmy dostać się do skały macierzystej, którą były łupki węglonośne w dorzeczach.
We found out that we could go to the source rock, which were the carboniferous shales in the basins.
PolishDzisiejsza debata dotyczy tych, którym udało się dostać do Unii, a których teraz chcemy z Unii wyrzucić.
Today's debate is about those who have succeeded in getting in, whom we are now want to throw out.
PolishDane zgromadzone w "starym” systemie nie mogą wyciec, czy w inny sposób dostać się w niepowołane ręce.
The data gathered in the so-called old system must not be allowed to leak and fall into unauthorised hands.
PolishXolair może dostać się z mlekiem matki do dziecka.
Xolair may be passed in your breast milk to your baby.
PolishBadacze, by się tam dostać, musieli nosić kombinezony.
The researchers had to suit up just to enter it.
PolishMoże uda ci się dostać na kurs spawania.
You'll be lucky to be accepted to the Acme School of Welding.
PolishSłono płacą pośrednikom, żeby się tam dostać.
They pay a middle-man thousands of dollars to be there.
PolishStanowi to paradoks: nawet osoby ubiegające się o azyl muszą podlegać mieszanym przepływom migracyjnym, aby dostać się do Unii Europejskiej.
This is the paradox: even asylum seekers must be subject to mixed flows to enter the EU.
PolishŻeby dostać się na orbitę, potrzeba by 800. ~~~ Tutaj widzimy 10,000-tonowy statek -- dostarczy 1300 ton na Saturna i z powrotem.
Here we see a 10,000 ton ship will deliver 1,300 tons to Saturn and back; essentially a five year trip.
PolishPodróżuje od gospodarstwa do gospodarstwa szukając pracy, potem stara się dostać nocleg tam gdzie znajduje pracę.
He travels from farm to farm each day trying to find work, and then he tries to sleep at whatever farm he gets work at.
PolishSą dwa sposoby jak się dam dostać -- bardzo proste.