"dodawać" - angielskie tłumaczenie

PL

"dodawać" po angielsku

volume_up
dodawać {czas. ndk}
PL

dodawać [dodaję|dodawałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
W prosty sposób można dodawać lub usuwać kamery, zmieniać ustawienia, a także dodawać tekst do nagrań.
You can easily add or remove cameras, change settings and add overlay text to video.
Nie muszę nic dodawać do wypowiedzi komisarza.
Madam President, I do not need to add anything to what the Commissioner said.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
You can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
dodawać (też: wliczać, wliczyć)
Ale gdy podeprzemy się obliczeniami, dodając do origami płytki, które umożliwiają obliczenia, wystarczy nam 100, 200 lub 300 łańcuchów DNA.
But if we use a little computation -- we use origami, plus some tiles that count -- then we can get away with using 100, 200 or 300 DNA strands.
dodawać (też: dodać, zmieszać)
volume_up
to fold in {czas.} (sugar, flour)
2. "do czegoś domieszkę czegoś"
dodawać
volume_up
to admix [admixed|admixed] {czas.} [form.] (sth with sth)
to admix sth with sth
Odtąd w Unii Europejskiej nie może mieć miejsca uzupełnianie lub dodawanie składników bez ich wcześniejszego ujawnienia, ponieważ muszą być one wprowadzone do tego rejestru.
No feeding or admixing of components will now take place in the European Union without such components being published, as they must be included in the register.
3. "do czegoś"

Przykłady użycia - "dodawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.
This is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.
PolishNie muszę dodawać, że we wstępnych wystąpieniach wspomniano o potrzebie dialogu.
Needless to say, I heard in the introductions about the need for dialogue.
PolishNie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.
Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
PolishŚwiadomość, że ten Parlament rozumie ich obawy, powinna dodawać rolnikom otuchy.
Farmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
Polish. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
PolishRozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
You can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
PolishDo worków do wlewów zawierających lek VISTIDE nie należy dodawać innych leków ani dodatków.
No other medications or supplements should be added to the VISTIDE infusion bag.
PolishDowiedz się, jak dodawać kolumny w celu dostosowania tabeli z danymi statystycznymi.
Learn how to add columns to customize the data in your statistics table.
PolishCo więcej, nie trzeba tu dodawać, że stały dochód stanowi zabezpieczenie przed ubóstwem.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
PolishJest wspaniale, ponieważ teraz mamy teksturę, do której można dodawać kolejne liczby.
So now it's great because now we have this texture, and we can add numbers to it as well.
PolishNie trzeba dodawać, że w procesie kontrolowania możemy uwzględnić to, co należy uwzględnić.
Needless to say, we can include in the monitoring process what needs to be included.
PolishNie muszę nic dodawać do wypowiedzi komisarza.
Madam President, I do not need to add anything to what the Commissioner said.
PolishWodę do wstrzykiwań należy dodawać powoli, unikając obracania i wstrząsania fiolką.
Slowly add the Sterile Water for Injection to the vial and avoid inverting or shaking the vial.
PolishSzwedzki matematyk, von Koch, zamiast odejmować odcinki postanowił je dodawać.
A Swedish mathematician, von Koch, decided that instead of subtracting lines, he would add them.
PolishNie muszę niczego dodawać, gdyż jest to kwestia, którą wszyscy rozumieją.
There is no need for me to say any more, since this is an issue which everyone understands.
PolishNie trzeba ani nic dodawać do tego, co zostało wyrażone w sprawozdaniu, ani nic z niego ujmować.
There is nothing to add or to remove from what they have expressed in their report.
PolishDo roztworu przeznaczonego do wstrzykiwań nie wolno dodawać żadnych innych leków.
No other medicines should be added to the injection solution.
PolishDo roztworu przygotowanego do wstrzykiwań nie należy dodawać innych produktów leczniczych.
No other medicinal product should be added to the injection solution.
PolishWłaśnie tak musimy nadal postępować, zatem nie musimy zbyt wiele dodawać do przedmiotowego mandatu.
That is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
PolishDo roztworu przeznaczonego do wstrzykiań nie wolno dodawać żadnych innych leków (patrz poniżej).
No other medicines should be added to the injection solution (see below).