"dodatkowo" - angielskie tłumaczenie

PL

"dodatkowo" po angielsku

volume_up
dodatkowo {przysł.}

PL dodatkowo
volume_up
{przysłówek}

dodatkowo
volume_up
additionally {przysł.}
Dodatkowo, dazatynib hamuje kinazy rodziny SRC w stężeniach subnanomolarnych.
Additionally, dasatinib inhibits SRC family kinases at subnanomolar concentrations.
Dodatkowo w badaniach tych często obserwowano agresywne zachowania i hiperkinezy.
Additionally, in clinical studies in children, aggressive behaviour and hyperkinesias were reported commonly.
Dodatkowo, mamy taką politykę, że nie odrzucamy nikogo, kto nie może zapłacić.
Additionally, we have a policy that no one is ever turned away because of ability to pay.

Przykłady użycia - "dodatkowo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDodatkowo odnotowano bóle głowy, zmęczenie, wysypkę, świąd i zaczerwienienie skóry.
In addition, headache, tiredness, rash, itching, and flushing have been reported.
PolishIch znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.
This becomes even more significant in the light of advancing climate change.
PolishDodatkowo mamy teraz również wysoką przedstawiciel, która będzie pełnić dwie funkcje.
In addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
PolishPokazuje to stopień złożoności sprawy, a dodatkowo mamy jeszcze państwa członkowskie.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
PolishDodatkowo lek TOVIAZ jest dostępny w butelkach HDPE zawierających 30 lub 90 tabletek.
In addition, TOVIAZ is also available in HDPE bottles containing 30 or 90 tablets.
PolishTabletki 4 mg zawierają dodatkowo talk oczyszczony i żelaza tlenek żółty (E172).
The 4 mg tablet also contains purified talc and iron oxide yellow (E172).
PolishDodatkowo jedną z zasad kreatywności jest posiadanie traumy z dzieciństwa.
Also, one of the principles of creativity is to have a little childhood trauma.
PolishPrzeciwciała wykryto w jednym tylko oznaczeniu dodatkowo u 4 % pacjentów.
Antibodies were detected on only one occasion in an additional 4 % of patients.
PolishProces integracji musi być dodatkowo wspierany wewnętrznie przez kraje regionu.
In addition, the integration process must also be promoted from within these countries.
PolishZawiesiny nie należy dodatkowo rozcieńczać wodą lub innymi substancjami.
The suspension should not be further diluted with water or any other liquids.
PolishDodatkowo przeprowadzono niezależną ocenę pierwotnego punktu końcowego.
In addition, an independent review of the primary endpoint was also conducted.
PolishDodatkowo musimy radzić sobie z problemem osób poszukujących azylu we Włoszech.
In addition, we must deal with the problem of asylum seekers in Italy.
PolishDodatkowo istnieje ryzyko wznowienia wojny domowej, która miała miejsce w 2002 roku.
In addition, there is the risk of resumption of the civil war which took place in 2002.
PolishCzy dodatkowo, po przystąpieniu Turcji, nie powinniśmy uwzględnić również Azji?
Moreover, following the possible accession of Turkey, should Asia be incorporated as well?
PolishDodatkowo interferony mogą różnić się pod względem miejsca syntezy w komórce.
They can also differ with respect to their cellular sites of synthesis.
PolishUważam, że można by je dodatkowo wzmocnić przez wprowadzenie kilku poprawek.
I think the report could be strengthened through a couple of amendments.
PolishDodatkowo opisano pojedyncze przypadki świądu podczas leczenia cetroreliksem.
In addition, a single case of pruritus has been reported during treatment with Cetrorelix.
PolishDodatkowo, wszystko wskazuje na to, że projekt ten zwróci się przed rokiem 2010.
Moreover, the project will reportedly have paid for itself by 2010.
PolishDodatkowo, u tych pacjentów obserwowano następujące działania niepożądane:
In addition, the following side effects were observed in these patients:
PolishOtrzymaliśmy dodatkowo miliard euro, chociaż pomoc rozłożono na trzy, zamiast na dwa lata.
We got an additional billion, however it was spread over three years instead of two.