"dochodzenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"dochodzenie" po angielsku

PL dochodzenie
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie w Portugalii.
Mr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Z powodu ostrych protestów postanowiłem przeprowadzić dochodzenie na własną rękę.
That was why I made my own investigation.
W takich przypadkach powinniśmy zaczekać, aż zakończy się dochodzenie.
In such cases, we should wait until the investigation comes to an end.
dochodzenie
volume_up
inquest {rzecz.}
dochodzenie (też: zapytanie, kwerenda)
volume_up
inquiry {rzecz.}
Jestem przekonana, że konieczne jest niezależne dochodzenie w sprawie tych incydentów.
I believe we need an independent inquiry into these incidents.
Prokuratora przeprowadziła dochodzenie - nie ma winnych, ale wydanie paszportu jest faktem.
The Prosecutor's Office conducted an inquiry, no one is to blame, but the passport is a fact.
Stany Zjednoczone i Kanada wszczynają dochodzenie.
The United States and Canada are starting an inquiry.
dochodzenie (też: zapytanie, śledztwo)
volume_up
enquiry {rzecz.}
Wiemy o prośbach o dochodzenie ze strony ONZ w sprawie odpowiedzi Chin na wydarzenia w Tybecie.
We are aware of the calls for a United Nations enquiry into the Chinese response to the events in Tibet.
Jest to bardzo dziwne, toteż dalsze dochodzenie prowadziłem w Londynie.
This is very weird, so I made further enquiries in London.

2. "w sprawie czegoś"

dochodzenie (też: śledztwo)
volume_up
probe {rzecz.} (into sth)
Gdzie był protest Rady, kiedy rząd brytyjski zakończył w styczniu duże dochodzenie korupcyjne przeciwko "krajowemu liderowi” w produkcji broni, BAE?
Where was the Council protest when the UK Government terminated a major corruption probe in January against 'national champion' arms manufacturer BAE?

Synonimy (polski) dla "dochodzenie":

dochodzenie

Przykłady użycia - "dochodzenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRezolucja pomija jednak to, że władze przeprowadziły dochodzenie w ich sprawie.
What this resolution leaves out is that they have been investigated by the authorities.
PolishNależy powiedzieć, że rozpoczęto dochodzenie w kilku państwach członkowskich.
It has to be said that investigations have begun in several Member States.
PolishCo więcej, wewnętrzne dochodzenie również nie potwierdziło tych podejrzeń.
Moreover, internal investigations have not supported the accusations either.
PolishPrzeprowadzono również dochodzenie w celu zlokalizowania źródła skażenia.
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
PolishMiędzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci oraz innych form alimentów rodzinnych (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
PolishDochodzenie do zdrowia po zawale serca w domu jest niebezpieczne dla pacjentów.
It is dangerous for patients to recover from heart attacks at home.
PolishNiezależność jednostki prowadzącej dochodzenie jest oczywistym wymogiem.
The independence of the investigative body is an obvious requirement.
PolishNależy przeprowadzić dokładne dochodzenie w sprawie wydarzeń, które kosztowały życie czterech osób.
The events that cost the lives of four people need to be properly investigated.
PolishW tym przypadku istotne jest zapewnienie niezależności organów przeprowadzających dochodzenie.
What matters, in this case, is to ensure that the investigating bodies are independent.
PolishW 2004 roku Komisja podjęła dochodzenie w sprawie pomocy na restrukturyzację stoczni polskich.
In 2004, the Commission started investigating restructuring aid for the Polish shipyards.
PolishDochodzenie w tej sprawie jest sprawiedliwe i jednostronne konkluzje nie będą tu wyciągane.
This is being investigated fairly and no one-sided conclusions will be drawn in this regard.
PolishI ja się zastanawiam, czy dla nich to jest właśnie sprawiedliwość - dochodzenie swoich praw w taki sposób.
And I wonder if that is really justice for them, to get their rights in that way.
PolishOrgany rządu węgierskiego przeprowadziły dochodzenie w sprawie tych nadużyć.
Hungarian government bodies investigated these abuses.
PolishJest to bardzo dziwne, toteż dalsze dochodzenie prowadziłem w Londynie.
This is very weird, so I made further enquiries in London.
PolishBez tego rozumienia nie jest możliwe dochodzenie do pokojowych porozumień, a takie są nam potrzebne.
It will not be possible to achieve peaceful agreements, which we need, if this fact is not understood.
PolishUważam, że dochodzenie do porozumienia przed przeprowadzeniem dyskusji na sesji plenarnej osłabia demokrację.
I think that it erodes democracy if we reach an agreement even before the discussion in plenary.
PolishCzy będziemy w tej kwestii prowadzili międzynarodowe dochodzenie?
Are we going to investigate this internationally?
PolishWe współpracy z sudańskimi władzami EUFOR prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn tej tragedii.
Together with the Sudanese authorities, EUFOR is now investigating how such a tragedy could have occurred.
PolishCo prawda. rząd obiecał przeprowadzić dochodzenie w sprawie napadu na dziennikarzy, jednak nie stanowi to rozwiązania.
Although the government has promised to investigate the attack on journalists, that is no solution.
PolishESA może również podjąć dochodzenie w sprawie rzekomych przypadków udzielenia przez państwa EFTA pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem.
The ESA may also investigate alleged incompatible aid granted by these EFTA countries.