"dobre" - angielskie tłumaczenie

PL

"dobre" po angielsku

volume_up
dobre {przym.}
EN
volume_up
dobry {przym. m.}

PL dobre
volume_up
{przymiotnik}

dobre (też: dobry, dobra)
volume_up
good {przym.}
Uważamy, że jest to dobre dla Europejczyków, że jest to dobre dla naszych obywateli.
We think that this is good for Europeans - that it is good for our citizens.
Jest ona dobra dla Hiszpanii, a to, co dobre dla Hiszpanii, jest także dobre dla Europy.
They are good for Spain and what is good for Spain is also good for Europe.
Następnie idą niezłe projekty, dobre projekty i bardzo dobre projekty.
Then there's fair projects, good projects and very good projects.
Dobre wiadomości dotyczą także wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
Good news is also about learning the right lesson.
Dlaczego zachęcanie do ujawniania tajnych informacji jest dobre?
Why is it right to encourage leaking of secret information?
Jeżeli coś jest dobre zachęcamy, aby to czynić.
When it is the right thing we of course encourage it to be done.

Przykłady użycia - "dobre" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
PolishPo około pół roku nerwy wrosły się na dobre i zaobserwowaliśmy silne skurcze.
And after six months, the nerves grew in well, and you could see strong contractions.
PolishNa przełomie wieków Internet odnosi sukces, reality show zadomawiają się na dobre.
At the turn of the century, the Internet takes off, reality television has taken hold.
PolishChwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
Glory to God in the highest, And on earth peace among men in whom he is well pleased.
PolishWierzę także, że informacje geograficzne mogą zapewnić zarówno mi jak i wam dobre zdrowie.
And I believe that geographic information can make both you and me very healthy.
PolishPrzewodniczącemu Barroso brak wizji i odwagi politycznej, a to nie jest dobre dla Europy.
Barroso lacks vision and political boldness, and this does Europe no favours.
Polish. ~~~ Ale są też dobre strony.
Now, everything I've been telling you, I admit, is pretty disheartening.
PolishPragniemy zachować dobre stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
The prerequisite for this, however, is also that the European Union speaks with one voice.
PolishWszyscy zgadzamy się z tym, że musimy zrobić coś dla miast i ustanowić pewne dobre praktyki.
We are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.
PolishSkuteczność jej prac podnosi w znaczący sposób dobre działanie pracowników sekretariatu.
The well-functioning secretariat does a lot to increase the effectiveness of its work.
PolishZdrowie psychiczne i dobre samopoczucie należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
PolishPodobnie jak wszystkie inne grupy, nasza grupa posiada dobre prawo, by podnieść tę sprawę.
Like all the other groups, our group is also perfectly entitled to raise this matter.
PolishNadto rzekł: Zaiste dobre, jeźli tylko pokój i prawda będzie za dni moich.
He said moreover, Is it not so, if peace and truth shall be in my days?
PolishJednakże nie oznacza to, że przyniosą równie dobre efekty w innych częściach Europy.
However, that does not mean that they would turn out equally well in other parts of Europe.
PolishMają w nienawiści tego, który ich w bramie karze; a tym, co mówi rzeczy dobre, brzydzą się.
They hate him that reproveth in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
PolishWręcz przeciwnie, powinniśmy mieć same dobre oczekiwania w tym zakresie.
On the contrary, we should have positive expectations in this respect.
PolishNasze robocze relacje były bardzo dobre i Komitet Rozwoju jest z nich zadowolony.
Our working relationship was very pleasant indeed, and the Committee on Development is satisfied.
PolishPrzysłowie o gorzkich ziołach rzadko miało tak dobre zastosowanie, jak w tym przypadku.
Rarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
PolishPonieważ, kiedy wino jest dobre, a w pobliżu jest człowiek, otwieram je.
Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.
PolishFacet, który to filmował ma dobre oko i doświadczenie z montażem video.
And the guy who shot it obviously has a strong eye and some experience with video editing.