"delikatny" - angielskie tłumaczenie

PL

"delikatny" po angielsku

PL

delikatny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Jest to delikatny instrument, który należy jak najlepiej wykorzystywać.
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
Jest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Temat Kosowa jest delikatny, wymaga ostrożności.
The issue of Kosovo is a delicate one, requiring caution.
delikatny (też: łagodny, słodki)
Przytrzymać gąbkę przez 3– 5 minut, wywierając delikatny nacisk.
Hold down the sponge with a gentle pressure for 3-5 minutes.
Lekarz może zmniejszyć ryzyko ich powstania poprzez delikatny ucisk w miejscu wstrzyknięcia bezpośrednio po jego wykonaniu.
Your doctor can limit these by immediately applying gentle pressure at the injection site.
Pomógł mi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem w postaci precyzyjnego kształtu i delikatnych ruchów.
He helped me tackle the twin challenges of precise shape and gentle movement.
delikatny
volume_up
pernickety {przym.} [Bryt.] [pot.] (task)
delikatny
volume_up
persnickety {przym.} [Amer.] [pot.] (task)
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
(Soft crackling)
Po pierwsze uważam, że pani komisarz powinna zdawać sobie sprawę z tego, że delikatne środki zaradcze, takie jak marketing i promocja, nie wystarczą.
First of all, I think the Commissioner should recognise that soft measures, like market promotion, are not going to be enough.
Nie podawać zastrzyku w miejsca gdzie skóra jest delikatna, zasiniona, czerwona lub twarda.
Do not inject into areas where the skin is tender, bruised, red, or hard.
delikatny (też: przewrażliwiony)
volume_up
ticklish {przym.} (delicate)
delikatny (też: drażliwy)
delikatny
volume_up
tricky {przym.} (situation)
Teraz Unię czeka delikatna operacja przetransportowania wszystkich danych do nowego systemu SIS II.
The Union now needs to tackle the tricky operation of transferring all the data into the new SIS II system.
Na zakończenie chciałabym omówić delikatny problem publikacji nazwisk tych, którzy otrzymują wsparcie z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
I should like to conclude by discussing the tricky subject of the publication of the names of those receiving support from the European Agricultural Fund.
Zarządzanie gospodarcze na szczeblu Unii Europejskiej jest sprawą delikatną i zrozumiała jest niechęć niektórych państw członkowskich UE wobec przekazywania suwerennej władzy.
The issue of economic governance at European Union level is a tricky matter and the reticence shown by some of its Member States with regard to new transfers of sovereignty are understandable.
delikatny (też: kruchy, łamliwy)
Rozejm z 23 stycznia jest niezwykle delikatny i tak na prawdę istnieje jedynie na papierze.
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
Jest delikatny, ale obiecujący, jeśli zostanie otoczony czułą opieką.
It is fragile but promising, if taken great care of.
Jest to niezmiernie delikatna kwestia, którą ekstremiści chcą zniszczyć.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Temat sprawozdania dotyczącego systemów emerytalnych w Europie jest bardzo delikatny.
With regard to the report on pension systems in Europe, this is a very sensitive subject.
(FR) Madam President, this report is sensitive, and I must criticise its title.
To delikatny temat, ponieważ wiąże się on z zakwestionowaniem pojęcia swobodnego przemieszczania się i...
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...

Przykłady użycia - "delikatny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRozejm z 23 stycznia jest niezwykle delikatny i tak na prawdę istnieje jedynie na papierze.
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
PolishTemat ochrony danych jest bardzo delikatny i znaleźliśmy tu właściwą równowagę.
The subject of data protection is a highly sensitive one and we have found the right balance.
PolishTemat sprawozdania dotyczącego systemów emerytalnych w Europie jest bardzo delikatny.
With regard to the report on pension systems in Europe, this is a very sensitive subject.
PolishTo sprawozdanie ma charakter delikatny.
(FR) Madam President, this report is sensitive, and I must criticise its title.
PolishJest to bardzo delikatny temat, którym, jak sądzę, będziemy musieli się zająć ponownie w przyszłości.
This is a very sensitive topic and one that I believe we will have to revisit.
PolishTo delikatny temat, ponieważ wiąże się on z zakwestionowaniem pojęcia swobodnego przemieszczania się i...
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
PolishJest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
PolishJest to delikatny instrument, który należy jak najlepiej wykorzystywać.
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
PolishWystarczy delikatny ruch, by poruszyć biodrami i zmienić stronę.
Small flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
PolishPrzytrzymać gąbkę przez 3– 5 minut, wywierając delikatny nacisk.
Hold down the sponge with a gentle pressure for 3-5 minutes.
PolishJest delikatny, ale obiecujący, jeśli zostanie otoczony czułą opieką.
It is fragile but promising, if taken great care of.
PolishJest to system oparty na uprzejmości i zaufaniu, co sprawia również, że jest on kruchy i delikatny.
This is a system that relies on kindness and trust, which also makes it very delicate and vulnerable.
PolishGratuluję sprawozdawczyni, że zwróciła uwagę Parlamentu na tak istotny i delikatny temat.
I congratulate the rapporteur on bringing such a relevant and sensitive subject to the attention of Parliament.
PolishDlatego też musimy stawić czoło temu problemowi z Rosjanami w niezwykle delikatny, ale zdecydowany sposób.
We must therefore tackle this problem with the Russians in an extremely subtle but firm manner.
PolishLekarz może zmniejszyć ryzyko ich powstania poprzez delikatny ucisk w miejscu wstrzyknięcia bezpośrednio po jego wykonaniu.
Your doctor can limit these by immediately applying gentle pressure at the injection site.
PolishPytanie przez pana skierowane kładzie duży nacisk na niezwykle delikatny temat, jakim jest różnorodność biologiczna.
With this question you are placing great importance on the very sensitive problem of biodiversity.
PolishWiemy, że jest to bardzo delikatny i stary problem.
We know that this is a very sensitive and old problem.
PolishTemat Kosowa jest delikatny, wymaga ostrożności.
The issue of Kosovo is a delicate one, requiring caution.
PolishTo był poważny i delikatny problem podczas kampanii poprzedzającej referendum irlandzkie w sprawie traktatu lizbońskiego.
This was a major issue of sensitivity during the Irish referendum campaign on the Lisbon Treaty.
PolishJednak, nie nadaje się on jeszcze do palenia - jest zbyt delikatny i spala się zbyt szybko, by można było na tym gotować.
However, you can't burn this. ~~~ It's too fine and it burns too quickly to be useful for cooking.