"delikatny" - angielskie tłumaczenie

PL

"delikatny" po angielsku

volume_up
delikatny {przym. m.}

PL delikatny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

delikatny (też: misterny, delikatna, delikatne)
volume_up
delicate {przym.}
Jest to delikatny instrument, który należy jak najlepiej wykorzystywać.
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
Jest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Temat Kosowa jest delikatny, wymaga ostrożności.
The issue of Kosovo is a delicate one, requiring caution.
delikatny (też: łagodny, słodki)
volume_up
gentle {przym.}
Przytrzymać gąbkę przez 3– 5 minut, wywierając delikatny nacisk.
Hold down the sponge with a gentle pressure for 3-5 minutes.
Lekarz może zmniejszyć ryzyko ich powstania poprzez delikatny ucisk w miejscu wstrzyknięcia bezpośrednio po jego wykonaniu.
Your doctor can limit these by immediately applying gentle pressure at the injection site.
Pomógł mi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem w postaci precyzyjnego kształtu i delikatnych ruchów.
He helped me tackle the twin challenges of precise shape and gentle movement.
delikatny
volume_up
pernickety {przym.} [Bryt.] [pot.] (task)
delikatny
volume_up
persnickety {przym.} [Amer.] [pot.] (task)
volume_up
sheer {przym.}
delikatny (też: miękki, łagodny, słodki, stonowany)
volume_up
soft {przym.}
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
(Soft crackling)
Po pierwsze uważam, że pani komisarz powinna zdawać sobie sprawę z tego, że delikatne środki zaradcze, takie jak marketing i promocja, nie wystarczą.
First of all, I think the Commissioner should recognise that soft measures, like market promotion, are not going to be enough.
delikatny (też: miękki, kruchy, słodki, czuły)
volume_up
tender {przym.}
Nie podawać zastrzyku w miejsca gdzie skóra jest delikatna, zasiniona, czerwona lub twarda.
Do not inject into areas where the skin is tender, bruised, red, or hard.
delikatny (też: przewrażliwiony)
volume_up
ticklish {przym.} (delicate)
delikatny (też: drażliwy)
volume_up
touchy {przym.}
delikatny
volume_up
tricky {przym.} (situation)
Teraz Unię czeka delikatna operacja przetransportowania wszystkich danych do nowego systemu SIS II.
The Union now needs to tackle the tricky operation of transferring all the data into the new SIS II system.
Na zakończenie chciałabym omówić delikatny problem publikacji nazwisk tych, którzy otrzymują wsparcie z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
I should like to conclude by discussing the tricky subject of the publication of the names of those receiving support from the European Agricultural Fund.
Zarządzanie gospodarcze na szczeblu Unii Europejskiej jest sprawą delikatną i zrozumiała jest niechęć niektórych państw członkowskich UE wobec przekazywania suwerennej władzy.
The issue of economic governance at European Union level is a tricky matter and the reticence shown by some of its Member States with regard to new transfers of sovereignty are understandable.
delikatny (też: wybredny, wykwintny, drobny, filigranowy)
volume_up
dainty {przym.}
delikatny (też: kruchy, łamliwy)
volume_up
twiggy {przym.}
delikatny (też: miękki, kruchy, łamliwy, słabowity)
volume_up
fragile {przym.}
Rozejm z 23 stycznia jest niezwykle delikatny i tak na prawdę istnieje jedynie na papierze.
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
Jest delikatny, ale obiecujący, jeśli zostanie otoczony czułą opieką.
It is fragile but promising, if taken great care of.
Jest to niezmiernie delikatna kwestia, którą ekstremiści chcą zniszczyć.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
delikatny (też: drażliwy, wrażliwy, uczuciowy, czuły)
volume_up
sensitive {przym.}
Temat sprawozdania dotyczącego systemów emerytalnych w Europie jest bardzo delikatny.
With regard to the report on pension systems in Europe, this is a very sensitive subject.
(FR) Madam President, this report is sensitive, and I must criticise its title.
To delikatny temat, ponieważ wiąże się on z zakwestionowaniem pojęcia swobodnego przemieszczania się i...
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...

Przykłady użycia - "delikatny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWystarczy delikatny ruch, by poruszyć biodrami i zmienić stronę.
Small flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
PolishDlatego też musimy stawić czoło temu problemowi z Rosjanami w niezwykle delikatny, ale zdecydowany sposób.
We must therefore tackle this problem with the Russians in an extremely subtle but firm manner.
PolishTo był poważny i delikatny problem podczas kampanii poprzedzającej referendum irlandzkie w sprawie traktatu lizbońskiego.
This was a major issue of sensitivity during the Irish referendum campaign on the Lisbon Treaty.
PolishJednak, nie nadaje się on jeszcze do palenia - jest zbyt delikatny i spala się zbyt szybko, by można było na tym gotować.
However, you can't burn this. ~~~ It's too fine and it burns too quickly to be useful for cooking.
PolishJak wiadomo delikatny powiew wiatru w Strasburgu może czasem spowodować huragan wiele tysięcy mil stąd.
As we now know, the beating of a butterfly's wings in Strasbourg may sometimes unleash a hurricane thousands of miles away.
PolishBędę dla Ciebie delikatny.
PolishSzkoda, że w sprawozdaniu poświęcono im tak niewiele uwagi, omawiając zagadnienie w sposób przesadnie delikatny wobec afrykańskich reżimów.
It is a pity that this report gives it such scant attention and deals with it in terms which show excessive sensitivity to African regimes.
PolishJest on delikatny, ponieważ każdy z kroków musi być bezbłędny -- inaczej stracimy dane.
And it's brittle, because each of these steps has to be flawless, otherwise you lose that data, whereas in the brain, you have a system that stores data in a distributed way, and it's robust.
PolishPani poseł Gomez poruszyła bardzo delikatny, a zarazem ważny temat dotyczący wpływu kryzysu finansowego na sytuację w krajach rozwijających się.
Mrs Gomez broached the important subject of the effects of the financial crisis on the economic and social situation in developing countries.
PolishGłosowałem za przyjęciem sprawozdania pani Striffler, ponieważ trzeba koniecznie uwydatnić znaczenie i zarazem delikatny charakter tej sprawy.
I voted in favour of the Striffler report because there is still a great need to emphasise the importance and, hence, the sensitivity of this issue.
PolishSprawy nie stają się mniej wstrząsające, jeśli mówi pan o nich, panie pośle, w sposób delikatny: nie tak bardzo ważne są słowa. lecz to, co się za nimi kryje.
Things do not become less shocking, Mr Wurtz, if you say them softly: it is not so much the words that are important as what lies behind them.
PolishJestem jednak zadowolony, że wszystkie strony zrozumiały problem i jego delikatny charakter i doceniam wysiłki poczynione, by przełożyć ten system na wymiar praktyczny.
I am, however, happy that all the parties understood the issue and its delicacy and I appreciate the efforts made to put this system into practice.
PolishSądzimy, że byłoby dobrym pomysłem, by okręt, który natknął się na prawdopodobny delikatny morski ekosystem, był zobowiązany do zaprzestania połowu i poinformowania odpowiednich władz.
We think that it would be a good idea that, if a vessel happened to come across a possible vulnerable marine ecosystem, it should be obliged to stop fishing and inform the appropriate authorities.