"dawać" - angielskie tłumaczenie

PL

"dawać" po angielsku

volume_up
dawać {czas. ndk}

PL dawać
volume_up
[daję|dawałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Niemniej jednak musimy dawać przemysłowi właściwe sygnały.
However, we need to give the industry the right signals.
Nie powinniśmy dawać jedną ręką, a odbierać drugą.
We should not give something with one hand while taking it away with the other.
Wróćmy do moskitier: Dawać za darmo, czy kazać płacić?
Should you give them for free, or should you ask people to pay for them?
Mamy system poziomów pokazujący jak zarządza się szkolnictwem oraz co i komu się daje.
It's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.
Daje to nam wszystkim uzasadniony powód, by zająć się kwestią rozszerzenia w sposób realistyczny.
This gives us all good reason to deal with the question of enlargement realistically.
Kiedy napięcie wzrosło, ten dialog już trwał i dawał siłę do poradzenia sobie z różnymi problemami.
And when tension increased, they already had that dialogue, and that was a strength to deal with different issues.
Europejska gospodarka stosunkowo dobrze daje sobie radę z tymi trudnościami.
The European economy is dealing relatively well with these difficulties.
volume_up
to dish out {czas.} (punishment)
Powinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.
We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
Musi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.
It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.
Logiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.
It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.

2. "wyniki"

Ci z nas, którzy ją popierają, chcą by była ona kontynuowana, by ewoluowała i dawała pozytywne rezultaty.
Those of us who support it want it to continue to evolve and yield positive results.
Po 8 latach dają trochę drewna, jeśli je odpowiednio zakonserwujemy, za pomocą kory bambusa.
And after eight years they might actually yield some timber -- that is, if you can preserve it in the right way, which we can do with bamboo peels.
Redukują wykorzystanie pestycydów oraz dają większe plony, co pozwala na zmniejszenie uprawianego areału i udostępnia więcej przestrzeni dla dzikich roślin i zwierząt.
And they increase yield, which allows you to have your agricultural area be smaller, and therefore more wild area is freed up.

Przykłady użycia - "dawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishLeczenie właściwą dawką powinno dawać pozytywną reakcję po 2- 4 tygodniach.
Treatment with an adequate dose should result in a positive response within 2-4 weeks.
PolishUE powinna w dalszym ciągu dawać przykład w walce ze zmianami klimatycznymi.
The EU should continue to lead by example in combating climate change.
PolishOprócz tego od teraz państwa członkowskie i samorządy muszą same dawać przykład.
After all, from now on, Member States and governments will themselves have to lead by example.
PolishAby odkryć moc dawania i dzielenia się, musisz dawać i dzielić się.
To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.
PolishW tych sektorach to legislatywa winna dawać szczegółowe wytyczne egzekutywie.
In these sectors, it must be the legislature that gives precise indications to the executive.
PolishMusi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.
It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.
PolishMamy obowiązek dawać dobry przykład, a tymczasem dzisiaj dajemy zły.
We have a duty to set a good example, but today we are setting a bad one.
PolishPowinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.
We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
PolishNie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię; nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz.
Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.
PolishTo my będziemy decydować - i to właśnie ma chronić posłów i dawać im gwarancję.
No, we will decide - and that is something to protect Members and should be a guarantee for Members.
PolishJako znaczący gracze na arenie międzynarodowej powinniśmy dawać przykład innym krajom.
As a significant player in the international arena, we should set an example to other countries.
PolishPzestaną dawać im listy pytań, z których każde ma odpowiedź.
Stop giving them lists of questions every single one of which has an answer.
PolishMy, którzy obserwowaliśmy te wydarzenia, musimy dawać im świadectwo.
We, who have lived through these events, must bear witness to them.
PolishLogiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.
It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.
PolishNie można dawać bankom bezpośredniego dostępu do pieniędzy podatników przy wsparciu państwa.
The banks must not be allowed direct access to taxpayers' money with the support of the state.
PolishI, oczywiście, potrzebne jest nastawienie by chcieć dawać od siebie to czego się ma w nadmiarze.
And, of course, one needs the mindset to be wanting to give away what you have as a surplus.
PolishDlatego powinno się dawać 20 stronicowe instrukcje obsługi krzesła.
And why should you get a 20-page manual about how to run a chair?
PolishBracia zaczęli dawać mi wskazówki na temat rysunku i malarstwa.
My brothers started giving me a few tips about drawing and painting.
PolishStrefa euro musi dawać przykład społecznej gospodarki rynkowej.
The Euro Zone needs to set an example for the social market economy.
PolishW trakcie szczytu musimy jasno dawać do zrozumienia, że nie ma żadnych politycznych "dróg na skróty”.
We must be clear at the summit that there are no political short-cuts.