"dążenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"dążenie" po angielsku

PL dążenie
volume_up
{żeński}

1. "do czegoś"

dążenie
volume_up
pursuance {rzecz.} (of sth)

Przykłady użycia - "dążenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPoranne posiedzenie daje nam nadzieję, że Parlament w pełni podziela to dążenie.
This morning's meeting leads us to believe that Parliament fully shares this objective.
PolishUkraińskie dążenie do członkostwa w UE i NATO jest również doskonale udokumentowane.
The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
PolishObecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.
The current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.
PolishZ walki tej powstanie konieczna odpowiedź i dążenie do koniecznego postępu.
The necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
PolishDążenie do wynegocjowania porozumienia od wielu dekad decyduje o sytuacji regionu.
The quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
PolishPochwalam dążenie sprawozdawczyni do poprawy przejrzystości kwestii praw konsumenta.
I welcome the rapporteur's effort to make consumer rights more transparent.
PolishDorastanie to dzikie dążenie do sukcesu i poczucie spełnienia czerpane z porażki.
Growing up is about aiming to succeed wildly and being fulfilled by failing really well.
PolishŚwiadomość, że zdecydowanie wspieracie państwo to dążenie jest bardzo krzepiąca.
It is very encouraging to know of your strong commitment to this quest.
PolishJednak we wszechświecie, istnieje przeciwwaga, dążenie do samorzutnego porządku.
But there is a countervailing force in the universe -- the tendency towards spontaneous order.
PolishDrugim jest dążenie do rozwoju osobowego przez całe życie i włączenie do społeczeństwa.
The second is the quest for lifelong personal development and integration into society.
PolishCieszy mnie pańskie dążenie do otwarcia wszystkich rozdziałów negocjacyjnych do końca roku.
I welcome your commitment to opening all the chapters by the end of the year.
PolishW pełni się z tym zgadzam i mam głęboką nadzieję, że to dążenie zostanie potwierdzone.
I fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
PolishZ pewnością celem nie możemy być dążenie do jakiegoś rodzaju prywatnego narzucania decyzji.
Surely the aim cannot be to move towards a sort of private enforcement.
PolishNależy zauważyć, że przez ostatnie 10 lat włożono ogromny wysiłek w dążenie do tego celu.
It must be said that great efforts have been made over the past 10 years to achieve this aim.
PolishOczywiste jest więc dążenie do zapewnienia stałego dostępu do jego zasobów.
It is obvious, therefore, that efforts should be made to ensure permanent access to coal reserves.
PolishParlament nie może utrudniać tej konkurencji poprzez dążenie do ujednolicenia na poziomie UE.
Parliament must not hamper that competition by pushing forward homogenisation at EU level.
PolishProponuję zatem dążenie do budżetowania od zera, które pozwala na wydajność i oszczędności.
I therefore advocate a move towards a zero-based budget, which allows efficiency and savings.
PolishJego wkład w dążenie do wypracowania konsensusu jest olbrzymi.
It is tremendous in terms of the achievement of trying to get a consensus.
PolishDążenie do uproszczeń za wszelką cenę czasem grozi tym, że sprawy bardziej się skomplikują.
In seeking always to simplify, there is sometimes the risk of making things more complicated.
PolishRzeczą, którą robimy i którą jesteśmy zdeterminowani robić, jest dążenie do uczynienia cen przejrzystymi.
What we can do and what we are committed to doing is to make prices transparent.