"dąć" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o dać
PL

"dąć" po angielsku

EN
volume_up
dąć {czas. ndk}
EN

PL dąć
volume_up
[dmę|dąłbym] {czasownik}

Dali jej tlący się materiał... a ona go rozdmuchuje, chce wygrzebać brudy.
They gave her a puff piece... she resents it, and she's digging for dirt.
You take a glow gene out of a coral or a jellyfish and you stick it in a zebrafish, and, puff, they glow.

Synonimy (polski) dla "dąć":

dąć

Przykłady użycia - "dąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
PolishOpinii publicznej trzeba zawsze dać wybór w kwestii upowszechniania informacji.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
PolishJak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
PolishBy skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
The citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
PolishChcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
We want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
PolishJej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
Stimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
PolishUnia Europejska musi dać dobry przykład, przedstawiając wspólne stanowisko.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
PolishAmerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.
US agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
PolishZaśmiałam się i powiedziałam "Dopiero co zaczęliśmy, ale trochę możemy wam dać".
I laughed and said, "Well we've only just started it, you can have a little bit of it."
PolishSługa boga wina Dionizosa wykradł wino, by dać go ludziom po raz pierwszy.
A servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.
PolishUE musi dać tutaj dobry przykład i musi sprostać celom oraz zobowiązaniom z roku 2007.
The EU must set a good example here and meet the aims and obligations of 2007.
PolishKażdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.
Everyone is ready to throw in money, in terms of free money aid to developing countries.
PolishOtworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.
I started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.
PolishMożemy dać przykład, nadając naszemu biuru prasowemu imię Anny Politkowskiej.
We can set an example by naming our press office after Anna Politkovskaya.
PolishSprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
PolishNiektóre z nich mogą stać się konkurencyjne, jeśli dać im czas na przekształcenia.
Some of them may become competitive if they are given time to transform.
PolishUnia Europejska musi zainicjować tę zmianę i dać przykład swoim partnerom handlowym.
The European Union must initiate this change and set an example to its trade partners.
PolishShaffi Mather: Muszę jedynie przetrwać początkową fazę i nie dać się wyeliminować.
Shaffi Mather: I just have to get through the initial days where I don't get eliminated.
PolishDziś rozmawiamy o tym, jak możemy dać nowy impuls rynkowi wewnętrznemu.
Today, we are discussing how we can bring some momentum to the internal market.
PolishAle nie spodziewałem się, że przeszkodzi wam dać trzy minuty waszego czasu.
But I didn't know that it was so irrelevant for you to give three minutes of your time