"czekać" - angielskie tłumaczenie

PL

"czekać" po angielsku

volume_up
czekać {czas. ndk}

PL czekać
volume_up
[czekam|czekałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Jednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
Dlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
Nie powinniśmy jednak czekać dwa lata na zastosowanie tego rozporządzenia.
Yet we should not wait two years before applying this regulation.
czekać (też: czekać na, doczekać się)
Jednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
W obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nie powinniśmy jednak czekać dwa lata na zastosowanie tego rozporządzenia.
Yet we should not wait two years before applying this regulation.
Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mię więzienie i uciski czekają.
save that the Holy Spirit testifieth unto me in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Będziemy czekać na to przyszłe sprawozdanie.
We will await this future report.
Panie komisarzu, kiedy jest się komisarzem z Litwy, to potem czekają duże awanse.
Commissioner, great careers await commissioners from Lithuania.
Nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł czekają na dostosowanie do przyszłych zobowiązań.
Our businesses and industries expect to be put in the picture about future commitments.
Trzymał słuchawkę, czekając aż wykręcę za niego numer.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.
We expect it to produce results.
Withdraw and hold at condition two.
Trzymał słuchawkę, czekając aż wykręcę za niego numer.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.
Przez następnych sześć miesięcy Węgry będą sprawować prezydencję w Radzie i czeka je wiele wyzwań.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.

2. telekomunikacja

Withdraw and hold at condition two.
Trzymał słuchawkę, czekając aż wykręcę za niego numer.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.
Przez następnych sześć miesięcy Węgry będą sprawować prezydencję w Radzie i czeka je wiele wyzwań.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.

Synonimy (polski) dla "czekać":

czekać

Przykłady użycia - "czekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
PolishCzy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?
Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
PolishMusimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
PolishTo samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.
Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.
Polish"Iron Man" tak wypada, "Waiting for Superman" również może czekać długi czas.
So "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
PolishMusimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.
We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.
PolishW obliczu kryzysu Unia Europejska nie może czekać do roku 2014 ze znalezieniem rozwiązań.
Faced with this crisis, the European Union cannot wait until 2014 to find solutions.
PolishCzekać dwa tygodnie, trzy tygodnie, dwa miesiące, aż przedstawią oni swoje propozycje?
Wait two weeks, three weeks, two months, until they come with proposals?
PolishMoje pytanie jest następujące: jak długo i na co Unia Europejska będzie jeszcze czekać?
My question is this: how long will the European Union wait, and what is it waiting for?
PolishJednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
PolishNie możemy czekać, aż recesja się pogłębi i przekształci w poważną depresję gospodarczą.
We cannot wait for the recession to get worse and degenerate into a serious depression.
PolishZacząłem nad tym pracować w 1985 roku, a na efekty trzeba było długo czekać.
I started working on it in 1985, and it's been evolving very slowly.
PolishSądzę, iż to właśnie my powinniśmy zdecydować, a nie czekać, aż decyzję podejmą inni.
I believe we are the ones who should decide and not wait for the others to make a decision.
Polish(Śmiech) Abishek kazał na siebie czekać, ponieważ odbierał poród.
And that's his actual photograph. ~~~ (Laughter) So Abhishek actually made me wait.
PolishW obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
PolishCzy mamy czekać aż coś się zmieni w Białym Domu? Panie ministrze i komisarzu!
Are we going to wait until something in the White House changes?
PolishKiedy plan ten ma być wdrożony i jak długo ma Pan zamiar czekać?
When does it have to be implemented by and how long are you prepared to wait?
PolishNie możemy czekać i patrzeć bezradnie, jak głód zabija więcej ofiar.
We cannot keep waiting, watching helplessly as hunger kills more victims.
PolishW obliczu tego kryzysu Unia Europejska nie może czekać na rozwiązania do roku 2014.
In the face of this crisis, the European Union cannot wait until 2014 to come up with solutions.
PolishTo znaczy, że jeśli pięć samochodów czeka, musisz czekać, dopóki wszystkie nie przejadą.
So, why not use a yield sign? Well the meaning of yield is: You must yield the right-of-way.