"cześć" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o część
PL

"cześć" po angielsku

PL cześć
volume_up
{żeński}

1. ogólne

cześć
volume_up
honor {rzecz.}
A na cześć dziadka, nie otwieram skrzynki.
And the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed.
That is also in Anna-Maria's honor.
In Anna-Maria's honor.
cześć (też: szacunek, pietyzm)
volume_up
reverence {rzecz.}
volume_up
worship {rzecz.}
Mieszkańcy tej części Indii oddają cześć kobrze królewskiej.
The people of this part of India worship the king cobra.
Innymi słowy, mężczyźni i kobiety razem oddawali cześć.
In other words, men and women were worshiping all together.
Czy możemy zyskać względy Boga oddając Mu cześć lub wierząc w Niego?
Can we earn God's favor by worshipping Him or believing in Him?

2. "oddawana komuś/czemuś"

cześć
volume_up
veneration {rzecz.} (of sb/sth)

Przykłady użycia - "cześć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWidzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
PolishCzęść działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
PolishNie jest to non plus ultra, ale jest to jedna część rozwiązania naszych problemów.
It is not the non plus ultra, but it is one part of the solution to our problems.
PolishKwestie te stanowią część ogólnej polityki w zakresie energii, klimatu i badań.
These questions form part of the general policies on energy, climate and research.
PolishDlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
PolishZawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.
Suspension for injection Part of a multi-pack of 2 x (5 x 3ml) pre-filled pens.
PolishJeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishCzęść jest przekształcana w deetylo -, sulfo -, deokso - i formylocyprofloksacynę.
Part of it is converted into desethylene-, sulpho-, oxo- and formylciprofloxacin.
PolishCzęść nierozpuszczalna tych granulek jest wydalana i może być widoczna w kale.
The insoluble portion of these spheroids is eliminated and may be seen in faeces.
PolishPo każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
PolishDużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Polish. - (PT) Problem ten stanowi część pakietu "klimatyczno-energetycznego”.
in writing. - (PT) This issue forms part of the 'climate and energy package'.
PolishOptaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).
Optaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).
Polishkapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.
capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.
PolishTrzecia część poświęcona jest ocenom skutków prowadzonym przez Parlament Europejski.
The third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.
Polish(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.
(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
PolishObejmuje to także pasażerów pokonujących część tych tras długodystansowych.
Passengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
PolishTo ważna część naszego życia, przyjmuje się, że jedną trzecią przesypiamy.
This is an important part of our life, one-third you're supposed to be sleeping.
PolishPamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
Let us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
PolishCzęść pierwsza dotyczy projektów mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w łańcuchu.
Part 1 concerns the Clean Development Mechanism (CDM) projects in the chain.