PL

część {żeński}

volume_up
część (też: rola, odcinek, rzut)
Europa musi być postrzegana jako część rozwiązania, a nie część problemu.
Europe must be seen as part of the solution and not part of the problem.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Uważam także, że wybory z 29 listopada stanowią część rozwiązania, a nie część problemu.
I also think that the 29 November elections are part of the solution, not part of the problem.
część (też: porcja)
Część nierozpuszczalna tych granulek jest wydalana i może być widoczna w kale.
The insoluble portion of these spheroids is eliminated and may be seen in faeces.
Znaczna część tlenku azotu do inhalacji jest wchłaniana do krwiobiegu.
A large portion of nitric oxide for inhalation is absorbed systemically.
Handel odpowiada za znaczną część wzrostu gospodarczego niektórych krajów.
Trade determines a large portion of the economic growth of some countries.
część (też: akcja, porcja, cegiełka)
Uważam, że znaczna część odpowiedzialności spoczywa na panu.
Mr Barroso, I believe that you have a crucial share of the responsibility in this regard.
Jak widzicie, nieproporcjonalnie duża część zarażeń ma miejsce w Afryce.
And as you can see, Africa has a disproportionate share of the infection.
Tylko część 20 milionów euro przeznaczonych spośród miliardów projektów!
Only a share of EUR 20 million earmarked from billions for projects!
część (też: porcja, zdobycz, racja, połów)
Może przeznaczyć część pomocy na rodzaj gwarancji, który ułatwiłby ludziom podejmowanie ryzyka?
Why can't some of this aid be used as a kind of guarantee mechanisms, to enable people to take risk?
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Europa musi wziąć na siebie sprawiedliwą część odpowiedzialności za to zadanie.
Europe must take its fair share of this responsibility.
Karmienie piersią Niewielka część nifedypiny przedostaje się do mleka.
Breast-feeding A small fraction of nifedipine passes into the breast milk.
Część dawki usuwana podczas hemodializy wynosi 51, 9± 11, 00 %.
The fraction of the dose extracted during haemodialysis is 51.9± 11.0 %.
Jedynie mała część tego funduszu została wykorzystana w zeszłym roku.
Only a tiny fraction of that fund was used last year.
część (też: udział)
Darunawir zawiera część łańcucha sulfonamidowego.
Darunavir contains a sulphonamide moiety.
Średnia masa cząsteczkowa wynosi około 31 300 daltonów z których około 19 300 stanowi część białkowa.
The average molecular mass is approximately 31,300 daltons of which the protein moiety constitutes approximately 19,300.
Przeciętna masa cząsteczkowa wynosi 60 kDa, z czego część białkowa i wodorowęglanowa stanowi około 30 kDa.
The average molecular mass is approximately 60 kDa of which the protein moiety plus the carbohydrate part constitutes approximately 30 kDa.
Następna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
The next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
Ponieważ dusza ludzka, uosabia część boskiego tchnienia, część boskiej duszy.
Because the soul, the human soul, embodies a piece of the divine breath, a piece of the divine soul.
Popsuła się moja maszynka do robienia wody, a to tylko najważniejsza część wyposażenia.
My watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.

Przykłady użycia - "część" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCzęść działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
PolishWidzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
PolishCzęść jest przekształcana w deetylo -, sulfo -, deokso - i formylocyprofloksacynę.
Part of it is converted into desethylene-, sulpho-, oxo- and formylciprofloxacin.
PolishCzęść nierozpuszczalna tych granulek jest wydalana i może być widoczna w kale.
The insoluble portion of these spheroids is eliminated and may be seen in faeces.
PolishZawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.
Suspension for injection Part of a multi-pack of 2 x (5 x 3ml) pre-filled pens.
PolishJeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishKwestie te stanowią część ogólnej polityki w zakresie energii, klimatu i badań.
These questions form part of the general policies on energy, climate and research.
PolishDlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
PolishNie jest to non plus ultra, ale jest to jedna część rozwiązania naszych problemów.
It is not the non plus ultra, but it is one part of the solution to our problems.
Polishkapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.
capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.
PolishOptaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).
Optaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).
PolishPo każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
PolishDużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Polish. - (PT) Problem ten stanowi część pakietu "klimatyczno-energetycznego”.
in writing. - (PT) This issue forms part of the 'climate and energy package'.
Polish(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.
(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
PolishObejmuje to także pasażerów pokonujących część tych tras długodystansowych.
Passengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
PolishTrzecia część poświęcona jest ocenom skutków prowadzonym przez Parlament Europejski.
The third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.
PolishPamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
Let us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
PolishMyślę, że jest to podstawa oraz zasadnicza część pracy, jaką powinniśmy wykonać.
I think this is a core and fundamental part of the work that we should do.
PolishNależy również zauważyć, że te cyfry opowiadają tylko część całej historii.
What is also important is to note that these figures only tell part of the story.