"ciężar" - angielskie tłumaczenie

PL

"ciężar" po angielsku

PL ciężar
volume_up
{męski}

1. ogólne

ciężar (też: obciążenie, brzemię)
volume_up
burden {rzecz.}
Największy ciężar ponoszą na ogół bliscy i członkowie rodziny chorego.
The greatest burden usually falls on patients' relatives and family members.
Ciężar dowodu to trudna sprawa, jak już wcześniej wspomniał pan komisarz.
The burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Przedmiotowy projekt odwraca ciężar dowodowy i tego, szczerze mówiąc, nie można zaakceptować.
This turns the burden of proof the other way round, and that, frankly, is unacceptable.
ciężar (też: waga)
volume_up
avoirdupois {rzecz.} [Amer.] [pot.]
ciężar (też: obciążenie, brzemię)
volume_up
burthen {rzecz.} [arch.]
volume_up
charge {rzecz.}
Ciężar spoczywa na odbiorcach fizycznych.
There is a charge on the physical recipients.
Nie popieram propozycji pobierania opłat od pojazdów ciężarowych z tytułu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.
I do not agree with the proposal to charge heavy goods vehicles according to air and noise pollution.
Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (
The charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (
ciężar
volume_up
heaviness {rzecz.} (weight)
volume_up
load {rzecz.}
Pokażę wam teraz HULC, Uniwersalny Przenośny Transporter Ciężarów Uniwersalny Przenośny Transporter Ciężarów
So let me now introduce to you HULC -- or the Human Universal Load Carrier.
And under no load, it's one structure.
W związku z tym ten konkretny budżet niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności.
This particular budget is, in consequence, loaded with responsibility.
ciężar (też: waga, odważnik)
volume_up
weight {rzecz.}
W wielu przypadkach ciężar ładunku nie był właściwie wyważony.
In many cases, the weight of the cargo has not been correctly balanced.
Więc to jest ciężar wszystkich powietrznych i lądowych kręgowców.
And this is the weight of all air and land vertebrates.
Powinniśmy w pełni odczuwać ciężar naszej odpowiedzialności.
We should feel the full weight of our responsibilities.

2. "dla kogoś"

ciężar (też: obciążenie)
volume_up
encumbrance {rzecz.} (to sb)

3. przenośny

ciężar (też: zawada)
ciężar (też: zawada)

Synonimy (polski) dla "ciężar":

ciężar

Przykłady użycia - "ciężar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW związku z tym ten konkretny budżet niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności.
This particular budget is, in consequence, loaded with responsibility.
PolishEuropa musi zatem przyjąć przypadający na nią ciężar, a w tym celu trzeba określić jasne zasady.
Europe must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
PolishDo tej pory główny ciężar finansowy kryzysu gospodarczego ponosili europejscy podatnicy.
Until now, the European taxpayer has borne the main financial brunt of the economic crisis.
PolishTo młodzi ludzie dźwigają ciężar tego kryzysu.
Madam President, ladies and gentlemen, it is young people who are bearing the brunt of this crisis.
PolishMusimy zapewnić, by każdy wziął na swoje barki ciężar odpowiedzialności.
We need to ensure that everyone shoulders their responsibilities.
PolishPytanie brzmi: kto za to odpowiada i kto ma ponieść ten ciężar?
The question is, who is responsible, and who bears the financial burdens?
PolishPrzesłanie płynące z Rady ECOFIN brzmi: każdy musi wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności.
The message from the Ecofin Council is that everyone needs to shoulder their responsibilities.
PolishTym samym MŚP w większym stopniu ponoszą ciężar takich skomplikowanych systemów podatkowych.
Therefore SMEs are more burdened by these complicated tax systems.
PolishCiężar finansowy spoczywa na wszystkich sektorach - pasażerach, liniach lotniczych i lotniskach.
The financial burdens are very significant on all actors - passengers, airlines and airports.
PolishI jać też z braćmi moimi, i z sługami moimi, pożyczyliśmy im pieniędzy, i zboża; odpuśćmyż im proszę ten ciężar.
And I likewise, my brethren and my servants, do lend them money and grain.
PolishCzy pani komisarz mogłaby wyjaśnić, dlaczego to zawsze Europa ma brać ciężar na swoje barki?
Mr President, could the Commissioner explain why Europe always has to take the strain?
PolishCzy ciężar tej walki ma brać na siebie unijna agencja Frontex?
Does Frontex have to bear the brunt of this fight?
PolishTo jak u osób otyłych, które muszą zużywać większość energii, by po prostu przemieszczać swój ciężar.
It's a little bit like an obese person having to use most of their energy to move their obesity. OK? (Laughter)
Polish(Śmiech) To zastępuje ciężar knura.
(Laughter) You should know, the clitoris of the pig, inside the vagina.
PolishA ci ludzie biorą na siebie tego ciężar.
And these people are the people who take the brunt of it.
PolishGdybyśmy mieli złą politykę budżetową, ciężar decyzji podejmowanych przez bank centralny byłby znacznie większy.
If we have a bad fiscal policy, then we are overburdening the decisions that have to be taken by the central bank.
PolishMusimy przenieść ciężar wpływów podatkowych z dochodów z pracy na inne formy dochodów, między innymi dochody kapitałowe.
We need to rebalance tax income away from labour income towards other forms of income, including capital income.
PolishCo jasne, jeśli plany te będą miały swój dalszy ciąg, na koalicji rządowej w Wielkiej Brytanii spocznie ciężar ogłoszenia referendum.
Clearly, if this goes ahead, there would be an onus on the coalition government in the UK to hold a referendum.
PolishPierwszym nadmiernym uproszczeniem jest stwierdzenie, jakoby euroobligacje zdejmowały ciężar odpowiedzialności z państw członkowskich.
The first oversimplification consists in saying that eurobonds take responsibility away from the Member States.
PolishBędą nakładały zbyt duży ciężar na przedsiębiorstwa, a to oczywiście doprowadzi do utraty miejsc pracy i wzrostu kosztów dla konsumentów.
They will overburden businesses and will obviously result in job losses and in cost increases for consumers.