"ciąg" - angielskie tłumaczenie

PL

"ciąg" po angielsku

PL ciąg
volume_up
{męski}

1. ogólne

ciąg (też: sznur, taśma, kordon)
volume_up
string {rzecz.}
Wystarczy dołączyć ciąg wpisu dla każdego pola odpowiedzi, które ma zostać wstępnie wypełnione.
Simply append an entry string for each response field you'd like to pre-populate.
* means any string not containing a period.
Jeśli wpiszesz np. wartość $20.00, język JavaScript rozpozna ją jako ciąg, a nie liczbę.
If you insert $20.00, for example, JavaScript won't recognize this as a number, but a string.
ciąg (też: przebieg, kurs, bieg, danie)
volume_up
course {rzecz.}
Oczywiście, jak to zwykle ze schizofrenią bywa, choroba powróciła w ciągu kilku miesięcy.
But of course, having schizophrenia, within a few months, it returned.
I w ciągu następnych 1,5-2 godzin, zaczęła się lepiej czuć.
And over the course of the next hour and a half or two, she started to feel better.
Oczywiście, w dalszym ciągu będziemy zajmować się imigracją.
Of course we will continue to deal with immigration.
ciąg (też: odcinek, rozciągłość)
volume_up
stretch {rzecz.}
ciąg (też: sieć, łańcuszek, łańcuch)
volume_up
chain {rzecz.}
Oczywiście, w ciągu ostatniej dekady udało nam się otoczyć świat ciasnym łańcuchem supermarketów, łańcuchem światowego handlu.
Of course we also, particularly in the last decade, managed to envelop the world in a dense chain of supermarkets, in a chain of global trade.
W ciągu ostatnich 18 miesięcy podpisaliśmy umowy z 40 z tych stu spółek. ~~~ Dzięki temu możemy rozpocząć pracę nad ich łańcuchem dostaw.
In the last 18 months, we've signed agreements with 40 of those hundred companies to begin to work with them on their supply chain.
Moje drugie pytanie brzmi: w ciągu ostatnich kilku lat Komisja nie odniosła żadnego sukcesu w walce z dominacją głównych sieci handlowych i nie chroniła ani rolników ani konsumentów.
My second question is: over the last few years, the Commission has had no success in combating the predominance of the major commercial chains and has protected neither farmers nor consumers.
ciąg (też: rząd, szereg, awantura, kłótnia)
volume_up
row {rzecz.}

2. Zoologia

ciąg
volume_up
flight {rzecz.}
na piśmie. - (FR) Niezmiernie się cieszę, że osiągnęliśmy porozumienie w sprawie tego tekstu, co pozwoli na zamrożenie przydziałów czasu na start i lądowanie w ciągu sezonu letniego.
I am delighted that an agreement has been reached on this text to allow a freeze on flight slots during the summer season.
W ciągu ostatnich 6 dni odwołano ponad 17 000 lotów, a miliony pasażerów pozostały w różnych miejscach niczym w pułapce, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.
During the last six days, more than 17 000 flights have been cancelled and millions of passengers have remained stuck in various locations, both inside and outside the EU.
ciąg
volume_up
migration {rzecz.}
Naszą reakcją było opracowanie w ciągu ostatnich 10 lat skutecznej polityki UE w obszarze migracji i azylu.
We have responded by developing, over the last 10 years, an effective EU asylum and migration policy.
W ciągu ostatnich lat drastycznie narosły problemy związane z migracją, popieram więc pomysł pana posła Takkuli, by wprowadzić zmiany do tej dyrektywy.
The migration related issues have dramatically increased over recent years, and I support Mr Takkula's idea to amend this Directive.
ciąg
volume_up
passage {rzecz.}
Przewidujemy, że w ciągu następnych 10 lat liczba ludzi bez prawa głosu będzie tak wysoka, jak przed wejściem w życie Ustawy o Prawach do Głosowania.
We're actually projecting in another 10 years the level of disenfranchisement will be as high as it's been since prior to the passage of the Voting Rights Act.
ciąg
volume_up
run {rzecz.}
W ciągu pierwszych kilku dni pracowaliśmy na kilku laptopach. ~~~ Otrzymałem 4000 e-maili od ludzi potrzebujących pomocy.
We run from a couple of laptops in the first couple of days, I had 4,000 emails from people needing help.
Zakłady chemiczne w Leunie, po jednym z największych bombardowań tej wojny w ciągu kilku tygodni wróciły do pracy.
The Leuna chemical plant, after one of the most extensive bombings in the history of the war, was up and running within weeks.
wiceprzewodniczący Komisji. - Jak wspomniałem, niektóre sprawy są nadal w toku, lecz jak dotąd, w ciągu ostatnich sześciu lat, nie zamknięto żadnego postępowania karnego.
Vice-President of the Commission. - As I said, we have some cases running but so far we have not completed any criminal cases during the last six years.

3. Matematyka

ciąg (też: ciąg liczbowy)
volume_up
sequence {rzecz.}
(Brawa) Tutaj obliczam ciąg Fibonacciego za pomocą programu matematycznego.
So here I'm -- (Applause) This is a Fibonacci sequence that I'm making with a simple equation program.
To jedyny sposób na zakończenie tego niekończącego się ciągu śmierci i zniszczenia.
It is the only way to end this endless sequence of death and destruction.
Trzeba odgadnąć brzmienie każdego z tych obrazków, tak aby cały ciąg miał sens.
You have to figure out the sounds of each of these pictures such that the entire sequence makes sense.

Przykłady użycia - "ciąg" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishEuropejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (ciąg dalszy debat)
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
PolishCiąg language="JavaScipt" jest starym i nieużywanym obecnie atrybutem tagu skryptu.
The language="JavaScipt" attribute is an old and deprecated script tag attribute.
Polishby wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -
to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
PolishDokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (ciąg dalszy debat)
The Commission's 2007 enlargement strategy paper (continuation of debate)
PolishWniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy): Patrz protokól
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Polish(ciąg dalszy debat)
Preparations for the European Council meeting (24 June 2011) (continuation of debate)
PolishPrezentacja programu prezydencji hiszpańskiej (ciąg dalszy debaty)
Presentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
PolishStan negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego i energii (ciąg dalszy debat)
State of the negotiations on the climate change and energy package (continuation of debate)
PolishIdea przekazywana przez prozelityzm, zamiast poprzez ciąg genów.
The idea being passed on through proselytizing, instead of through the gene line.
PolishJeszcze raz dziękuję państwu i z radością czekam na dalszy ciąg naszej wspólnej dyskusji.
Thank you again and I look forward to further discussions with you and with my fellow Members here.
Polisha w polu „Return-Path” (Adres zwrotny) również powinien znajdować się ciąg „@google.com”.
and the "Return-Path" should also contain "@google.com."
PolishJest to w pewnym sensie ciąg dalszy pytania zadanego przez pana Mavrommatisa.
Madam President, this is, in some ways, a continuation of the question asked by Mr Mavrommatis.
PolishPostępowanie to można zmodyfikować, dodając na końcu wszystkich otagowanych linków następujący ciąg:.
This behavior can be modified by adding the following to the end of all of your tagged links:
PolishJednak pomimo tego konsensusu ciąg dalszy był mniej obiecujący.
However, despite this consensus, the sequel is less stirring.
PolishOpinia międzynarodowa nie zgadza się na dalszy ciąg tej wojny.
International opinion is against the continuation of this war.
PolishObecna walka z handlem ludźmi to dalszy ciąg walki, którą podjął William Wilberforce.
The current fight against human trafficking is a continuation of the struggle that William Wilberforce once began.
PolishMożesz zastąpić ciąg [value] dowolnie wybranym napisem – będzie on widoczny w zarejestrowanych danych.
You can replace [value] with any text that you prefer -- this text will be what shows up in your data.
PolishPostęp w informatyce opisuje ciąg krzywych w kształcie litery S: każda z nich dotyczy innego paradygmatu.
Information technology progresses through a series of S-curves where each one is a different paradigm.
PolishKonkluzje ze szczytu Rady Europejskiej (28-29 października) a zarządzanie gospodarką (ciąg dalszy debat)
Conclusions of the European Council meeting (28-29 October) and economic governance (continuation of debate)
PolishWyobraźcie sobie całkowicie przypadkowy ciąg liter.
But just imagine it's a really random jumble of letters.