"chodzić" - angielskie tłumaczenie

PL

"chodzić" po angielsku

PL chodzić
volume_up
[chodzę|chodziłbym] {czasownik}

1. ogólne

Księża nie mogą chodzić i rozpowiadać co usłyszeli podczas spowiedzi.
Priests can't go around telling what they heard in confession.
Dziewczęta mogą chodzić do szkoły dopiero od kilku lat.
Girls have been able to go to school only in the last few years.
Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.
[So that] they go about naked without clothing, And being hungry they carry the sheaves.
Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej.
They leap upon the city; they run upon the wall; they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.
Czy chodzi o to, że moglibyśmy ograniczyć usługi zdrowotne w państwach członkowskich?
Is it a concern that we might run down health services in Member States?
Jeśli chodzi o fundusze, to cieszę się, że mogę powiedzieć, że są one bardzo dobrze zarządzane.
The funds: I am pleased to say that actually, these are very well-run funds.
Bo nie przestrzegali przymierza Bożego, a według zakonu jego zbraniali się chodzić.
They kept not the covenant of God, And refused to walk in his law;
Na początku wcale nie potrafi chodzić, ale z czasem robi postępy.
At the beginning, it can't walk at all, but it will get better and better over time.
Szczególnie, gdy zaczniemy chodzić, jak tamci ludzie.
And especially if we start to walk like those people did, right?
I wear jeans almost all the time.
Teraz wracam do wielu zachowań, nie wszystkich; nie chodzę już w kasku, ale do wielu zdrowych nawyków, jakich nabyłem podczas tego roku.
So now I'm back to adopting many -- not all; I don't wear a helmet anymore -- but dozens of healthy behaviors that I adopted during my year.
Pokazę wam eLEGS, założone przez Amandę Boxtel, która 19 lat temu uległa kontuzji rdzenia kręgowego przez co nie mogła chodzić aż do dzisiaj.
Let me now introduce you to eLEGS that is worn by Amanda Boxtel that 19 years ago was spinal cord injured, and as a result of that she has not been able to walk for 19 years until now.
Tata nie musi już chodzić do pracy.
Dad doesn't need to go to work.
Chodzi o to, że musimy działać w oparciu o fakty, a nie o spekulacje.
This is because we need to work with facts and not just with speculation.
Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
chodzić (też: iść pieszo)

2. "o coś"

Może chodzić o czyjeś zdrowie, o karierę, o coś ważnego.
I mean, it could be somebody's health, it could be somebody's career, something important to them.
Jeżeli nie chodzi o procedury three strikes, co to zatem oznacza?
If this does not mean three strikes, what does it mean?
Chodzi mi o to, że jest trudny do zrozumienia przez zwykłego obywatela.
What I mean by this is that it is hard to understand for the ordinary citizen.

Synonimy (polski) dla "chodzić":

chodzić

Przykłady użycia - "chodzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI będą chodzić narody w światłości twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad tobą.
And nations shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.
PolishO to powinno chodzić w Unii Europejskiej - jedność w różnorodności.
That is what this European Union is supposed to be about - unity in diversity.
PolishMoże tu również chodzić o samochody elektryczne, musimy więc dokonać tego rozróżnienia.
It could be electric cars as well, so we have to make this distinction.
PolishZgarbiłem ramiona, podniosłem znowu mój plecak i zacząłem chodzić.
I hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
PolishMoże również chodzić o to, że Afryka jest jednym z obszarów, którymi Europa jest zainteresowana.
It may be that this is also about Africa as one of the areas in which Europe is interested.
PolishBo zawiodą w sieci nogi jego, i w uwikłaniu chodzić będzie.
For he is cast into a net by his own feet, And he walketh upon the toils.
PolishTedy z strzałami i z łukiem tam chodzić będą; bo ostem i cierniem zarośnie wszystka ziemia.
With arrows and with bow shall one come thither, because all the land shall be briers and thorns.
PolishKursy zawodowe dla starszego rodzeństwa, by młodszym nie zabraniano chodzić do szkoły.
Vocational skill program for the older siblings so the younger ones are not stopped from coming to school.
PolishLudzie zaczęli chodzić na krykiet, żeby oglądać Preity Zinta.
And so, people started going to the cricket to watch Preity Zinta.
PolishEkspozycja u niemowląt/ dzieci uczących się chodzić była względnie duża.
Exposure in infants/ toddlers was comparatively high.
Polish" Zaczęli chodzić i pytac się kolegów, ale wszyscy mówili: "Nie pomyślałem o tym.
And so they ask around to a couple of their colleagues, and everybody's like, "No, I hadn't thought of doing that.
PolishBoć pijanica i żarłok zubożeje, a ospały w łatach chodzić będzie.
For the drunkard and the glutton shall come to poverty; And drowsiness will clothe [a man] with rags.
PolishBo w tym czasie musiał chodzić do szkolnego pedagoga.
One game, because he's busy going to your parent/ counselor meetings.
PolishUwielbiałam tam chodzić. ~~~ Raz zadałam sobie pytanie: „Dlaczego nigdy nic nie kupiłaś?”.
I used to love going to this store, but on one occasion I asked myself, well how come you never buy anything?
PolishJego góra jest wystarczająco lekka, by mógł chodzić w laboratorium.
So, with this now the top body is light enough.
PolishTu jest mniejsza wersja i potrafi tylko chodzić.
This is a smaller one, and I have a little moving torso on there.
PolishZaczęli chodzić na krykiet, żeby oglądać Shahrukh Khan.
They started going to the cricket to watch Shah Rukh Khan.
PolishW naszej debacie nie o to chodzi - i nie może o to chodzić.
This is not and must not be the nature of our debate.
PolishAlbowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.
PolishPollyanna jest za mała, żeby chodzić sama po nocy.
Well, Pollyanna is too young to be out alone at night.