"charakteryzować" - angielskie tłumaczenie

PL

"charakteryzować" po angielsku

PL charakteryzować
volume_up
[charakteryzuję|charakteryzowałbym] {czasownik niedokonany}

Zespół ten charakteryzuje się tworzeniem torbieli jajnikowych.
This syndrome is characterized by large ovarian cysts.
Ekspozycję na produkt leczniczy najlepiej charakteryzuje profil farmakokinetyczny (patrz punkt 5. 2)
Medicinal product exposure is more appropriately characterized by the pharmacokinetic profile (see section 5.2).
Charakteryzuje je decentralizacja władzy.
What characterizes them is decentralized authority.
charakteryzować
W muzeum historii Hollywoodu w Hollywood zobaczyć można specjalne studia Maxa Factora, które pomalował na różne kolory, w zależności od wyglądu gwiazdy, którą miał charakteryzować.
You can go to the museum of Hollywood history in Hollywood and see Max Factor's special rooms that he painted different colors depending on the complexion of the star he was going to make up.

Synonimy (polski) dla "charakteryzować":

charakteryzować

Przykłady użycia - "charakteryzować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProcedurę tę na szczeblu europejskim musi zatem charakteryzować bardziej zdecydowane działanie niż w chwili obecnej.
Therefore, at European level, this procedure has to be stronger than it is today.
PolishNajpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować się niemal zerowym bilansem energetycznym.
By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
PolishIstotną kwestią jest zwrócenie uwagi na fakt, iż strategię powinno charakteryzować podejście oddolne.
It is important to draw attention to the fact that the strategy should be characterised by a bottom-up approach.
PolishRzadko reakcje hipoglikemiczne mogą charakteryzować się szybkim początkiem, ciężkim przebiegiem i mogą być trudne do wyrównania.
Rarely hypoglycaemic reactions can occur immediately and may be severe and not always easy to correct.
PolishDane te będą przekazywane do unijnego ośrodka danych, który - jak każda baza danych - może charakteryzować się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwie.
The details will be connected to an EU data centre, which like any database is prone to security lapses.
PolishChcielibyśmy jednak podkreślić, że właśnie te cechy muszą charakteryzować reakcję, jaką chcemy zapewnić za pośrednictwem budżetu.
However, we would stress that the response which we want to give through the budget must be a response with these characteristics.
PolishPowinno się ono charakteryzować wysokim stopniem przejrzystości i powinno gwarantować uwzględnienie w zrównoważony sposób interesów zainteresowanych stron.
It should be characterised by a high level of transparency and it should ensure a balanced consideration of stakeholder interests.
PolishTo właśnie one będą mieć największy wpływ na zatrudnienie oraz charakteryzować się elastycznością i skutecznością niezbędną dla szybkiego wdrażania innowacji.
These are where the impact on employment will be greatest and it is precisely these which have the flexibility and efficiency needed for the swift implementation of innovations.
PolishDo dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii netto, a ponadto większość energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.
All new buildings must have a net energy consumption of close to zero by 31 December 2020, while the majority of energy must also come from renewable sources.
PolishW muzeum historii Hollywoodu w Hollywood zobaczyć można specjalne studia Maxa Factora, które pomalował na różne kolory, w zależności od wyglądu gwiazdy, którą miał charakteryzować.
You can go to the museum of Hollywood history in Hollywood and see Max Factor's special rooms that he painted different colors depending on the complexion of the star he was going to make up.