"charakter" - angielskie tłumaczenie

PL

"charakter" po angielsku

PL charakter
volume_up
{męski}

1. ogólne

charakter (też: natura, postać, usposobienie, bohater)
volume_up
character {rzecz.}
Zapewni jej to fachowość, skuteczność i unikalny charakter.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Ważne jest, aby żywność zachowała w jak największym zakresie swój naturalny charakter.
It is important for foods to retain their natural character to the greatest possible extent.
Pokażę wam slajd ilustrujący charakter konfliktów od roku 1946 do dziś.
Let me show you a slide here which illustrates the character of conflicts since 1946 until today.
charakter (też: rodzaj, natura, usposobienie, przyroda)
volume_up
nature {rzecz.}
Umowy dwustronne i międzyregionalne mogą mieć jedynie charakter umów uzupełniających.
Bilateral and interregional agreements can only be supplementary in nature.
Problem stanowi również fragmentaryczny charakter programów wspierających MŚP.
The fragmented nature of programmes supporting SMEs is also problematic.
Partnerstwo strategiczne musi mieć znaczny zasięg i stopniowy charakter.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
charakter (też: brud, żwir, piasek, grys)
volume_up
grit {rzecz.}
Zerwanie z przeszłością i powrót do rządów prawa wymaga jednak odwagi i charakteru, dlatego też składam gratulacje nowemu prezydentowi.
But breaking with the past and reverting to the rule of law take guts and grit, so I congratulate the new President.
charakter (też: natura)
volume_up
make-up {rzecz.} (sb's)
charakter (też: natura)
volume_up
makeup {rzecz.} (sb's)
Ta poważna sytuacja już obecnie negatywnie rzutuje na gospodarkę, systemy świadczeń socjalnych i sam charakter społeczeństwa.
This serious situation is already having a negative effect on the economy, on social security systems, and on the very makeup of society.

2. "pokojowy"

charakter (też: spokój, natura)

Przykłady użycia - "charakter" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishFarmakokinetyka rasagiliny ma charakter liniowy w zakresie dawkowania 0, 5- 2 mg.
Rasagiline pharmacokinetics are linear with dose over the range of 0.5-2 mg.
PolishA ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
PolishA kiedy przyjrzymy się tym osadom, zobaczymy że miały one zwarty charakter zabudowy.
And if we look at what those settlements were like, we see they were compact.
PolishKomisja Budżetowa uznaje znaczenie omawianych wniosków i ich pilny charakter.
The Budget Committee recognises the importance of these proposals and their urgency.
PolishPragnę zakończyć, podkreślając istotny charakter promowania dialogu międzykulturowego.
I wish to end by stressing the importance of promoting intercultural dialogue.
PolishNależy jednak zauważyć, że arkusze informacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
PolishStężenia wyższe niż 1, 0 ng/ ml, jeśli wystąpiły, miały charakter przemijający.
When observed, blood concentrations exceeding 1.0 ng/ ml were transient.
PolishMoim zdaniem największe wyzwania związane z tą reformą mają potrójny charakter.
In my view, the major challenges of the attempted reform are threefold.
PolishPrzykro mi, że informacje te mają tak techniczny charakter, ale tylko takimi dysponujemy.
I am sorry that this is very technical, but it is the best information we have.
PolishStężenia en wyższe niż 1, 0 ng/ ml, jeśli wystąpiły, miały charakter przemijający.
When observed, blood concentrations exceeding 1.0 ng/ ml were transient.
PolishW obliczu powtarzających się konfliktów Sarajewo zachowało swój wielokulturowy charakter.
In the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
PolishW związku z powyższym pomoc finansowa powinna mieć charakter indywidualny.
Given this, financial assistance should be provided on an individual basis.
PolishPo drugie, jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma charakter ponadkrajowy.
Secondly, the jurisdiction of the European Court of Human Rights is supranational.
PolishUważam, że porozumienie musi mieć charakter globalny, ambitny i zawierać jasny harmonogram.
I believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.
Polish291 ugruntowują demokratyczny charakter Unii oraz racjonalizują jej porządek prawny.
The introduction of the novel concept of legislative acts has far-reaching consequences.
PolishSą pewne priorytety i powinny zachować swój charakter, nawet w tak trudnym okresie.
These are priorities, and they should remain as such, including in this difficult period.
PolishChoć sprawozdanie ma charakter dość techniczny, to ma ono także wymiar ogólnoludzki.
Although it is a rather technical report, it also has a human dimension.
PolishZasadniczo oznacza to, że wszystko zyskało znacznie bardziej interaktywny charakter.
In essence, this means that everything has become much more interactive.
PolishTe akty prawne mają, rzecz jasna, charakter techniczny, co komplikuje proces stosowania.
This legislation is admittedly technical, which complicates the application process.
PolishIch efektywność i zrównoważony charakter są coraz bardziej wątpliwe.
The efficacy and sustainability of these policies are increasingly questionable.