"być" - angielskie tłumaczenie

PL

"być" po angielsku

volume_up
być {czas. ndk}

PL być
volume_up
[jestem|byłbym] {czasownik niedokonany}

Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
To be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Jeżeli nasze przepisy mają być wiarygodne, muszą być wdrażane skutecznie.
If our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
By być gospodarką wiodącą, musimy być gospodarką najbardziej konkurencyjną.
Also, to be the leading economy, we need to ensure that we are the most competitive economy.
Sekretariat, który będzie zlokalizowany w Barcelonie, będzie promotorem tych projektów.
The secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Część tego obszaru położona jest na terytorium sąsiedniej Słowacji.
A part of this site is located within the territory of neighbouring Slovakia.
Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
Croatia continues to be located on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.

Przykłady użycia - "być" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTylko państwa mogą być członkami Unii Europejskiej, a Kosowo stało się państwem.
Only states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.
PolishRzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.
The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
PolishTe kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
PolishCele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
The objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
PolishJednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.
However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
PolishCzęść działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
PolishW przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
In case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
PolishReligia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
PolishTa blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.
This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
PolishUważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
I believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
PolishNie powinien pan być nieczuły na tradycję państw członkowskich.
Commissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
PolishJeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
PolishLeczenie przeciwgorączkowe powinno być włączone zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
Antipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
PolishPowinien być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z rytonawirem (patrz punkt 4. 2).
Invirase should only be given in combination with ritonavir (see section 4.2).
PolishSporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
Reconstituted solution is a clear colourless to light straw-coloured solution.
PolishEpoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
Epoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
PolishOtrzymany roztwór powinien być klarownym płynem bez nierozpuszczonych cząstek.
The reconstituted solution should be a clear liquid, free of undissolved matter.
PolishWspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa musi być ściśle oddzielona od NATO.
The common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
PolishJednak zapotrzebowanie na insulinę w niewydolności nerek może być zmniejszone.
However, insulin requirements may be reduced in the presence of renal impairment.
PolishCzęstość może być zmniejszana, jeżeli obniża się skłonność do tworzenia skrzeplin.
As the tendency for thrombus formation decreases, the frequency may be reduced.