PL

brakować [brakuję|brakowałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Zdaniem Giddensa brakuje jednak centralnej władzy, skutecznego przywództwa.
But a central authority and effective leadership are lacking.
Brakuje jedynie woli politycznej i poczucia solidarności.
All that is lacking is the political will and the sense of solidarity.
Enzymatyczna terapia zastępcza dostarcza brakujący enzym.
Enzyme replacement therapy provides patients with the enzyme they are lacking.
Jednak gdy wyjechałam na studia, zaczęło mi brakować jego poleceń.
But the problem is that, when I left home and went to college, I started missing his commands.
Ale brakuje ogólnego wrażenia i samego zobowiązania.
But the overall feeling is missing, and the commitment itself is missing.
Brakuje jednego dużego elementu tej układanki, a elementem tym jest zgodność.
One very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
Wadą zrównoważonego rozwoju jest to, że jest to pojęcie bardzo ogólne, któremu może także brakować treści.
The disadvantage of sustainability is that it is a very general concept that can also lack substance.
Martwi mniej jednak nieco fakt, że Radzie wydaje się brakować woli zmiany własnej kultury decyzyjnej.
However, what I feel to be a little worrying is the fact that the Council seems to lack the will to change its own decision-making culture.
Niemniej jednak konkluzjom tym brakuje konkretnych wariantów operacyjnych.
Nevertheless, these conclusions lack specific operational options.
brakować
Jeśli chodzi o oceany, to zaczyna brakować czasu.
(DE) Mr President, as far as our oceans are concerned, time is running out.
Jeżeli pozostanie on kwestią wyłącznie europejską, powoli zacznie nam brakować czasu.
If this remains a purely European story, time will start to run out.
Time really is running out.
2. "odrzucać", Przemysł
(DE) Panie przewodniczący! Odrzuciłem to sprawozdanie, ponieważ brakuje w nim trzech ważnych punktów.
(DE) Mr President, I rejected this report because it misses the target on three important points.
brakować
3. "towar", Przemysł
brakować
volume_up
to sort [sorted|sorted] {czas.} (for rejects)
Takie zamieszanie jest możliwe właśnie dlatego, że brakuje kompleksowych badań.
This sort of confusion is possible precisely because there is no comprehensive research.
Nic podobnego: brakuje jej kręgosłupa moralnego.
She is nothing of the sort: she lacks moral fibre.
Nie było tam rzeczywistej wymiany informacji i działań wywiadowczych, brakowało współpracy, na jaką liczyłem.
There was no real sharing of information and intelligence, not the sort of cooperation I expected to see.

Przykłady użycia - "brakować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli chodzi o oceany, to zaczyna brakować czasu.
(DE) Mr President, as far as our oceans are concerned, time is running out.
PolishJeżeli pozostanie on kwestią wyłącznie europejską, powoli zacznie nam brakować czasu.
If this remains a purely European story, time will start to run out.
PolishNigdy nie wyobrażałam sobie, że strefa euro stanie się obszarem, w którym brakować będzie solidarności.
I never imagined the euro area becoming a zone in which there is no solidarity.
PolishBędzie mi też ogromnie brakować wszystkich przyjaciół, których tu spotkałem.
I will miss all the friends I have made here tremendously.
PolishJednak gdy wyjechałam na studia, zaczęło mi brakować jego poleceń.
But the problem is that, when I left home and went to college, I started missing his commands.
PolishW północnych Niemczech zaczyna brakować personelu medycznego.
Medical personnel in northern Germany are really at their limit.
PolishDzisiaj na horyzoncie są już czasy, kiedy żywności będzie brakować.
We can already see on the horizon, today, that the time is coming when there will be a shortage of food.
PolishWadą zrównoważonego rozwoju jest to, że jest to pojęcie bardzo ogólne, któremu może także brakować treści.
The disadvantage of sustainability is that it is a very general concept that can also lack substance.
PolishPana posła Fausto Correia będzie brakować jego rodzinie, przyjaciołom i nam wszystkim - koleżankom i kolegom posłom.
Fausto Correia will be sorely missed by his family, his friends and by us, his fellow Members.
PolishNiestety sąd specjalny w Sierra Leone może przestać działać, ponieważ zaczyna brakować mu pieniędzy.
The Special Court for Sierra Leone may unfortunately have to cease its operations as it is running out of funds.
PolishNa chwilę obecną moje wrażenie jest takie, że wielu krytykom zaczyna brakować argumentów przeciwko porozumieniu ACTA.
My impression at the moment is that many critics are running out of arguments against the ACTA agreement.
PolishChcieliśmy niewielki ekran, nie musiał mieć idealnej jednolitości kolorów, mogło mu brakować piksela czy dwóch, nie musiał być bardzo jasny.
And this particular manufacturer said, "Well, you know, we're not interested in that.
PolishPo 2009 roku Litwa będzie jedynym z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, któremu będzie brakować uprawnień do emisji.
After 2009 Lithuania will be the only one of the new European Union countries to lack emission permits.
PolishDojdzie nie tylko do starzenia się populacji Unii, będzie również brakować ludzi w wieku produkcyjnym.
Not only will the overall population of the European Union grow old; there will also be a shortage of people of a productive age.
Polish. ~~~ Coś, co wydaje się brakować w ich przeładowanych planach zajęć.
And within that context, we can offer the kids time -- something that seems in short supply in their over-scheduled lives.
PolishNiedługo będzie brakować dla wszystkich.
PolishBędzie mi ogromnie brakować Parlamentu.
PolishMartwi mniej jednak nieco fakt, że Radzie wydaje się brakować woli zmiany własnej kultury decyzyjnej.
However, what I feel to be a little worrying is the fact that the Council seems to lack the will to change its own decision-making culture.
PolishKiedy zacznie brakować wody pitnej, pojawią się napięcia, a podczas walki o kontrolę nad zasobami mogą wybuchać wojny.
When supplies of drinking water become more scarce, tensions will rise, and wars could break out in a struggle for control of resources.
PolishNaprawdę zaczyna nam brakować czasu.

Synonimy (polski) dla "brakować":

brakować
Polish