"brać pod uwagę" - angielskie tłumaczenie

PL

"brać pod uwagę" po angielsku

PL brać pod uwagę
volume_up
{czasownik}

brać pod uwagę (też: wziąć pod uwagę)
Czynnikiem, który władze krajowe powinny brać pod uwagę przy ocenie uczciwości praktyki, jest wiek.
Age is a factor which national authorities must take into account when assessing the fairness of a practice.
U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy brać pod uwagę zakażenie H. pylori jako możliwy czynnik etiologiczny.
Patients suffering from gastro-duodenal ulcers, the possibility of H. pylori infection as an etiological factor should be considered.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "brać pod uwagę"

brać rzeczownik
brać czasownik
pod przyimek
uwaga rzeczownik
uwaga wykrzyknik
English

Przykłady użycia - "brać pod uwagę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOczywiście musi on w tym samym czasie brać pod uwagę ograniczenia operacyjne.
Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.
PolishWydarzyło się zbyt wiele, aby tego nie brać pod uwagę w sposób znaczący.
Too much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
PolishFakt ten należy brać pod uwagę w przypadku zapisywania pregabaliny takim pacjentom.
This should be considered when prescribing pregabalin in this condition.
PolishDlatego w trakcie tresury staramy się brać pod uwagę punkt widzenia psa.
So, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.
PolishTę kwestię już teraz należy brać pod uwagę, bo ona będzie bardzo istotna.
This issue will be of great significance, and we should turn our attention to it now.
PolishNależy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia interakcji przez cały czas działania preparatu np.
Risks for interactions have to be accounted for throughout the effect period i. e.
PolishDlatego też można brać pod uwagę wyłącznie końcowe dane dla tego cyklu.
Therefore, only the final figures for that cycle can be taken into account.
PolishNależy brać pod uwagę możliwość występowania takich interakcji u pacjentów otrzymujących AZOPT.
The potential for interactions must be considered in patients receiving AZOPT.
PolishWytyczne te powinny brać pod uwagę wymagania rodzin z dziećmi.
Those guidelines should take into account the demands of families with children.
PolishTrzeba też brać pod uwagę kwestię poprawy warunków życia ofiar.
Provision also needs to be made for improving the living conditions of victims.
PolishNależy to brać pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie niskosodowej.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy brać pod uwagę możliwość występowania interakcji u pacjentów otrzymujących preparat AZARGA.
The potential for interactions must be considered in patients receiving AZARGA.
PolishCzy jest to coś, co można brać pod uwagę i dokąd zmierzamy w tym zakresie?
Is this something that can be considered, and where are we heading?
PolishW długotrwałym leczeniu kobiet pioglitazonem, należy brać pod uwagę ryzyko złamań.
The risk of fractures should be considered in the long term care of women treated with pioglitazone.
PolishW rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.
ACE inhibitor-induced cough should be considered as part of the differential diagnosis of cough.
PolishEuropejski program pomocy w rozwiązaniu tego problemu musi to brać pod uwagę.
This should be borne in mind when devising the European aid programme aimed at resolving the problem.
Polish> 8 x GGN: leczenie należy przerwać - nie należy brać pod uwagę ponownego włączenia leku Thelin.
> 8 x ULN: treatment must be stopped and reintroduction of Thelin is not to be considered.
PolishJeśli podczas leczenia nastąpi zajście w ciążę należy brać pod uwagę konsultacje genetyczne.
If pregnancy occurs during treatment the possibility of genetic counselling should be considered.
PolishTrzeba bardziej brać pod uwagę priorytety samych krajów.
More account must be taken of the priorities of the countries themselves.
PolishJakkolwiek należy zawsze brać pod uwagę możliwość współistniejącego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.
Clinical alertness to the possibility of co-incidental meningitis should be maintained.