"brać" - angielskie tłumaczenie

PL

"brać" po angielsku

volume_up
brać {czas. ndk}

PL brać
volume_up
{żeński}

1. ogólne

brać (też: bractwo, braterstwo)

2. żartobliwy

brać
volume_up
brethren {rzecz.} (in organization)
A jeśliby i braci nie miał, tedy dacie dziedzictwo jego braci ojca jego.
And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren.
A z synów Zerachowych: Jehuel i braci ich sześć set i dziewięćdziesiąt.
And of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
Cić byli przedniejsi z kapłanów i z braci swych, za dni Jesuego.
These were the chiefs of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.

Przykłady użycia - "brać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.
I only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.
PolishWydarzyło się zbyt wiele, aby tego nie brać pod uwagę w sposób znaczący.
Too much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
PolishTo odgórna wojna klasowa, w której przynajmniej my nie chcemy brać udziału.
This is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
PolishFakt ten należy brać pod uwagę w przypadku zapisywania pregabaliny takim pacjentom.
This should be considered when prescribing pregabalin in this condition.
PolishTę kwestię już teraz należy brać pod uwagę, bo ona będzie bardzo istotna.
This issue will be of great significance, and we should turn our attention to it now.
PolishNależy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia interakcji przez cały czas działania preparatu np.
Risks for interactions have to be accounted for throughout the effect period i. e.
PolishDlatego też można brać pod uwagę wyłącznie końcowe dane dla tego cyklu.
Therefore, only the final figures for that cycle can be taken into account.
PolishNależy brać to pod uwagę podczas interpretowania wyników badań obrazowych kości.
This should be considered when interpreting bone-imaging results.
PolishNie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.
Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
PolishA wszakże społem zgłupieli i poszaleli; z drewna brać naukę, jest wierutna marność!
But they are together brutish and foolish: the instruction of idols!
PolishNależy brać pod uwagę możliwość występowania takich interakcji u pacjentów otrzymujących AZOPT.
The potential for interactions must be considered in patients receiving AZOPT.
PolishMoje ugrupowanie cieszy się z faktu, że możemy dzisiaj brać udział w tej debacie w Strasburgu.
My group thus welcomes the fact that we are having this debate today in Strasbourg.
PolishTrzeba też brać pod uwagę kwestię poprawy warunków życia ofiar.
Provision also needs to be made for improving the living conditions of victims.
PolishNależy to brać pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie niskosodowej.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy brać pod uwagę możliwość występowania interakcji u pacjentów otrzymujących preparat AZARGA.
The potential for interactions must be considered in patients receiving AZARGA.
PolishCzy jest to coś, co można brać pod uwagę i dokąd zmierzamy w tym zakresie?
Is this something that can be considered, and where are we heading?
PolishPacjent powinien brać to pod uwagę, jeśli jest na diecie ograniczającej spożycie sodu.
You need to allow for this if you are on a controlled sodium diet.
PolishW długotrwałym leczeniu kobiet pioglitazonem, należy brać pod uwagę ryzyko złamań.
The risk of fractures should be considered in the long term care of women treated with pioglitazone.
PolishW rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.
ACE inhibitor-induced cough should be considered as part of the differential diagnosis of cough.
PolishDlaczego nie samonapędzający się cykl, w którym wszyscy możemy brać udział?
Why not a self-fueling cycle in which we all can participate?