PL

bogactwo {nijaki}

volume_up
bogactwo (też: bogactwa)
Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.
The crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.
Bogactwo i sława przy mnie jest; majętność trwała i sprawiedliwość.
Riches and honor are with me; [Yea], durable wealth and righteousness.
Okup żywota człowieczego jest bogactwo jego; ale ubogi nie słucha łajania.
The ransom of a man's life is his riches; But the poor heareth no threatening.
bogactwo
Jest to bogactwo wielojęzykowe, bogactwo wielokulturowe.
This is a multilingual wealth, a multicultural wealth.
Istnieje całe bogactwo naturalnych wrogów, a to tylko ostatni przykład.
There is a whole wealth of other natural enemies and this is just the last example.
Bogactwo i sława przy mnie jest; majętność trwała i sprawiedliwość.
Riches and honor are with me; [Yea], durable wealth and righteousness.
Różnorodność i bogactwo Europy oznacza, że jest to nadal najbardziej popularny na świecie cel turystów.
Europe's diversity and richness mean that it is still the world's most popular tourist destination.
Jeżeli tak by się stało, mielibyśmy do czynienia z jednolitymi europejskimi miastami i stracilibyśmy bogactwo Europy.
If that happened we would have uniform European towns and lose the richness of Europe.
W tym czasie Parlament Europejski zdobył doświadczenie, siłę oraz bogactwo kulturowe.
During this time, the European Parliament has gained in experience, strength and cultural richness.

Przykłady użycia - "bogactwo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.
The rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.
PolishBogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.
The crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.
PolishOkup żywota człowieczego jest bogactwo jego; ale ubogi nie słucha łajania.
The ransom of a man's life is his riches; But the poor heareth no threatening.
PolishPonad dwa tysiące lat narodowej kultury, system demokratyczny oraz naturalne bogactwo”.
More than 2 000 years of national culture, a democratic system and natural wealth'.
PolishTo jest po prostu bogactwo kraju kontra procent populacji powyżej 65 roku życia.
This is simply the wealth of a country versus the percent of population over the age of 65.
PolishIstnieje całe bogactwo naturalnych wrogów, a to tylko ostatni przykład.
There is a whole wealth of other natural enemies and this is just the last example.
PolishAle oni używaja ich bogactwo w sposób, w który ich przodkowie nigdy ta go niw uzywali.
But they're using their wealth in a way that their forefathers never did.
PolishBogactwo, a nie wina kształtują system, a jednak wydaje się, że nie mamy z tym problemu.
Wealth, not culpability, shapes outcomes. ~~~ And yet, we seem to be very comfortable.
PolishBogactwo ma wartość jedynie gdy ubogaca nie tylko niektóre grupy społeczne, lecz wszystkich.
Riches are of value only when they enrich not just some communities, but all.
PolishPonieważ w ostatecznym rozliczeniu dla człowieka godność ważniejsza jest niż bogactwo.
Because at the end of the day, dignity is more important to the human spirit than wealth.
PolishBogactwo kulturowe Europy oznacza cenne dobro, którego zachowanie jest bardzo istotne.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
PolishPokory i bojaźni Pańskiej nagrodą jest bogactwo, i sława i żywot.
The reward of humility [and] the fear of Jehovah [Is] riches, and honor, and life.
PolishIch doświadczenie, osiągnięcia i bogactwo wiedzy mogą być użyteczne dla wszystkich pokoleń.
Their experience, achievements and wealth of knowledge can be useful for all generations.
PolishBoć nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu.
For riches are not for ever: And doth the crown endure unto all generations?
PolishBogactwo i sława przy mnie jest; majętność trwała i sprawiedliwość.
Riches and honor are with me; [Yea], durable wealth and righteousness.
PolishW tym czasie Parlament Europejski zdobył doświadczenie, siłę oraz bogactwo kulturowe.
During this time, the European Parliament has gained in experience, strength and cultural richness.
PolishRozumiem stwierdzenie prezydenta Luli, że jego rząd powinien zwalczać ubóstwo, a nie bogactwo.
I appreciated President Lula's idea that his government should not fight wealth but poverty.
Polish. ~~~ Ogromne bogactwo.
And of course, the third motivator, one near and dear to my heart as an entrepreneur, is wealth.
PolishBogactwo kulturowe Europy wynika z wielkiej różnorodności regionów.
(PL) Madam President, the cultural wealth of Europe comes from the great diversity of its regions.
PolishTe państwa pilnie potrzebują warunków ramowych, które pozwolą ludności tworzyć własne bogactwo.
These states urgently need framework conditions that will allow people to create their own wealth.