PL bić
volume_up
[biję|biłbym] {czasownik}

1. ogólne

Zaiste nie dobra, winować sprawiedliwego, albo żeby przełożeni kogo dla cnoty bić mieli.
Also to punish the righteous is not good, [Nor] to smite the noble for [their] uprightness.
Bij naśmiewcę, żeby prostak był ostrożniejszym; a roztropnego sfukaj, żeby zrozumiał umiejętność.
Smite a scoffer, and the simple will learn prudence; And reprove one that hath understanding, [and] he will understand knowledge.
I bili głowę jego trzciną i plwali nań, a upadając na kolana, kłaniali mu się.
And they smote his head with a reed, and spat upon him, and bowing their knees worshipped him.
bić (też: pobić, tłuc)
Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:
Wait, I didn't fight with anyone!
bić (też: zbić)
volume_up
to flay [flayed|flayed] {czas.} (beat)
I bili baranki wielkanocne, a kapłani kropili krwią ich, a Lewitowie odzierali ze skór.
And they killed the passover, and the priests sprinkled [the blood which they received] of their hand, and the Levites flayed them.
Nie w sensie, o którym większość ludzi zaraz myśli: czy twoi rodzice krzyczeli na ciebie, bili cię itp.
And not tough in the sense that most people think of, where your parents yell at you or hit you or whatever.
bić (też: wybić, wybijać)
volume_up
to mint [minted|minted] {czas. przech.} (coin)
Na mocy specjalnych umów z Francją i Włochami (działającymi w imieniu UE) kraje te mogą bić i emitować własne monety euro zgodne ze wspólnymi specyfikacjami.
Special agreements with France and Italy, both acting on behalf of the EU, have made it possible for these countries to mint and issue their own euro coins in line with the common specifications.
Monety bite są w mennicach w całej Unii zgodnie z jednolitą specyfikacją techniczną.
The coins are produced at mints throughout the EU according to harmonised technical specifications.
bić (też: pulsować, tętnić)
volume_up
to pulse [pulsed|pulsed] {czas. nieprzech.}
Przeczże tem więcej przyczyniacie przestępstwa, im więcej was biją?
Why will ye be still stricken, that ye revolt more and more?
Podczas aresztowania straciła przytomność, była kilkukrotnie bita oraz przypalana papierosami.
During her arrest she lost consciousness, was struck several times and was burned with cigarettes.
Słyszą jak ich ojciec krzyczy, słyszą jak kopie i bije ich matkę, słyszą jej jęki.
They hear their father shouting, they hear him kicking and striking their mother and they hear their mother's groans.

2. "w dzwony"

bić (też: dzwonić)
volume_up
to toll [tolled|tolled] {czas.} (church bells)
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Trawestując Ernesta Hemingwaya: Nie pytaj komu bije terrorystyczny dzwon, bije on tobie.
on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, paraphrasing Ernest Hemingway I would say: 'Do not ask for whom the terrorist bell tolls, it tolls for thee'.

3. "na głowę"

volume_up
to walk over {czas.} [pot.] (sb)

4. Gastronomia: "sól, przyprawy, mięso"

Przykłady użycia - "bić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRoczne sprawozdania na temat ubóstwa w państwach członkowskich powinny bić na alarm.
The annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
PolishJest też Dave Hackenberg, który zidentyfikował zespół masowego ginięcia i zaczął bić na alarm.
And so that ingenuity is inspiring. ~~~ We also have Dave Hackenberg, who is the poster child of CCD.
PolishW momencie migotania przedsionków serce łomocze zamiast bić - dzieje się to tuz przed zgonem.
Then, ventricular fibrillation, the heart quivers instead of beats -- this is just before death of the pig -- and then the pig died; it went flat-line.
PolishI poczęli niektórzy nań plwać, i zakrywać oblicze jego, i bić weń pięściami i mówić mu: Prorokuj
And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the officers received him with blows of their hands.
PolishPo prostu dają się bić.
PolishNasze działania kierują się tym właśnie celem i zawsze będziemy bić na alarm w przypadku nieprzestrzegania tych zasad w krajach trzecich.
Our actions are governed by this objective and we will always raise with third countries the concern that this problem causes.
PolishTo nie moja grupa powinna bić się w piersi; ci, którzy hamują, znajdują się w innych grupach w tej Izbie.
Here, it is not my Group that should put its hand on its heart; those who are applying the brakes here are distributed among all the other groups in this House.
Polishbić się z myślami
PolishA oto radość i wesele wasze, zabijać woły, i bić owce, a jedząc mięso, i pijąc wino, mówić: Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy.
and behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine: let us eat and drink, for to-morrow we shall die.
PolishChcesz się z nim bić?
Polishbić się z myślami
PolishNIE — Aby przelać Twoje wynagrodzenie (bez żadnych dodatkowych kosztów), pracodawca musi znać numer Twojego rachunku w formacie IBAN i kod SWIFT (BIC) Twojego banku.
NO — all your employer needs to transfer your salary — without any additional costs — is the IBAN and BIC numbers for your bank account.
PolishA gdy go rozciągniono, aby go biczami bito, rzekł Paweł do setnika, który tuż stał: Izali się wam godzi człowieka Rzymianina nieosądzonego biczami bić?
And when they had tied him up with the thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and uncondemned?
PolishA jeźli godzien będzie bicia niepobożny, tedy każe go położyć sędzia, i każe go bić przed sobą według miary nieprawości jego, pod liczbą.
and it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his wickedness, by number.
PolishMogłabym zasugerować, abyśmy przestali bić się między sobą o zmiany klimatyczne i obwiniać każdy sektor, jak gdyby jeden był bardziej winny od drugiego?
Mr President, could I suggest that we stop beating ourselves up over climate change and blaming each sector as if one is more guilty than the other?
PolishKiedy już umiejscowi się ją we właściwym miejscu, zdejmuje się jej zewnętrzną powłokę, a zastawka serca wraca do swojego pierwotnego kształtu i momentalnie zaczyna bić.
And once it's in the right spot, they remove the outer shell, and the heart valve, well, it gets this shape and at that moment it starts beating, instantly.