"bezstronnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezstronnie" po angielsku

PL

bezstronnie {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "bezstronnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZadanie to wykonują publicznie i bezstronnie.
PolishW razie potwierdzenia, że taka sytuacja ma miejsce, organ ds. konkurencji musi bezstronnie interweniować, stosując przy tym przykładne sankcje.
If it is confirmed that they are, then the Competition Authority must intervene impartially and impose exemplary sanctions.
PolishW rezultacie, gdyby konieczne było podjęcie decyzji, należałoby najpierw spojrzeć na stosunki eurośródziemnomorskie bezstronnie i racjonalnie.
Consequently, if had to take decisions, the first would be to look at this Euro-Mediterranean relationship dispassionately and rationally.
PolishNajpierw jednak musimy uzyskać dokładniejsze wyniki badań, aby zapewnić, że metody są faktycznie niezawodne i traktują wszystkich rolników bezstronnie.
First, however, we need to obtain more precise results of research to ensure that the methods are actually reliable and that they treat all farmers impartially.
PolishWyraźnie podkreślano również, moim zdaniem, znaczenie zagwarantowania przez Komisję, iż wszystkie przepisy będą stosowane konsekwentnie i całkowicie bezstronnie.
There was also a clear emphasis, in my opinion, on the importance of the Commission ensuring that all of the rules are applied completely consistently and in an entirely impartial manner.
PolishZgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej każdy obywatel ma prawo, by jego sprawy załatwiane były przez właściwe instytucje bezstronnie, uczciwie i w rozsądnym czasie.
Under the Charter of Fundamental Rights, every citizen has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by these institutions.
PolishUważam, iż w związku z tym istnieje potrzeba stworzenia systemu monitorowania i wdrażania opartego na rzetelnie i bezstronnie określonych wskaźnikach pluralizmu mediów.
I believe that, in this regard, there is a need to create a system of monitoring and implementation based on indicators of media pluralism that are set in a reliable and impartial manner.
PolishEuropol nie jest niezależnym organem, lecz agencją polityczną, i wątpię, aby była w stanie bezstronnie nadzorować zgodność wniosków o przekazanie danych ze strony władz amerykańskich.
Europol is not an independent authority, but a police agency which I doubt is in a position to monitor impartially the compliance of transfer applications by the US authorities.
PolishPrzed podjęciem obowiązków ślubują oni przed Trybunałem Sprawiedliwości wykonywać swe obowiązki bezstronnie i sumiennie oraz utrzymać w tajemnicy treść obrad Trybunału Sprawiedliwości.
They shall take an oath before the Court of Justice to perform their duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court of Justice.
PolishPrzed podjęciem obowiązków sekretarz ślubuje przed Trybunałem Sprawiedliwości wykonywać swe obowiązki bezstronnie i sumiennie oraz utrzymać w tajemnicy treść obrad Trybunału Sprawiedliwości.
The Registrar shall take an oath before the Court of Justice to perform his duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court of Justice.

Synonimy (polski) dla "bezstronny":

bezstronny