"bezprecedensowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezprecedensowy" po angielsku

PL

bezprecedensowy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
bezprecedensowy (też: niespotykany)
Z pewnością jest bezprecedensowy, chociaż opracowany przy poszanowaniu postanowień traktatów.
It is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.
Bezprecedensowy wzrost cen ropy grozi rzuceniem całego sektora na kolana.
The unprecedented increase in the price of oil risks bringing a whole sector to its knees.
To był bezprecedensowy i pojedynczy problem designerski.
This was an unprecedented, singular design problem.

Przykłady użycia - "bezprecedensowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ pewnością jest bezprecedensowy, chociaż opracowany przy poszanowaniu postanowień traktatów.
It is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.
PolishBezprecedensowy wzrost cen ropy grozi rzuceniem całego sektora na kolana.
The unprecedented increase in the price of oil risks bringing a whole sector to its knees.
PolishOd 2004 roku Gruzja w bezprecedensowy sposób uwolniła biznes od obciążeń biurokratycznych.
Since 2004, Georgia has taken unprecedented steps in reducing the bureaucratic burden on businesses.
PolishAle czy mogła też przewidzieć ten bezprecedensowy skok który nastąpił przed połową życia Ziemi?
But could they have predicted this unprecedented spike less than halfway through the Earth's life?
PolishZatem przepływ środków z krajów koniunktury gospodarczej do dolnego miliarda jest bezprecedensowy.
So, the flow of resources from the commodity booms to the bottom billion are without precedent.
PolishJego upadek na półmetku prezydencji był bezprecedensowy.
Its fall in the middle of its presidential term was unprecedented.
PolishNie potrzebują niemodnych liberalnych teorii, które wpędziły nas w bezprecedensowy kryzys światowy.
They do not need the outmoded liberal theories that have drawn us into an unprecedented world crisis.
PolishTo oczywiście nieoczekiwany i bezprecedensowy kryzys, który należy w odpowiedni sposób rozwiązać.
It is, of course, an unexpected and unprecedented crisis that must be tackled in the appropriate manner.
PolishTo był bezprecedensowy i pojedynczy problem designerski.
This was an unprecedented, singular design problem.
PolishBył to bezprecedensowy ruch i wszyscy myśleli: "Będzie wyglądał jak figurant przy tych ludziach."
It was an unprecedented act at the time because everybody thought, "He'll look like a figurehead compared to these people."
PolishChciałbym zwrócić państwa uwagę na bezprecedensowy konsensus polityczny osiągnięty na Węgrzech w tej sprawie.
I would like to draw your attention to the unprecedented political consensus reached on this matter in Hungary.
PolishMożemy jedynie dojść do wniosku, że kryzys, z którym mamy do czynienia, jest bezprecedensowy.
(SV) Madam President, we can only conclude that the crisis that we find ourselves in is unprecedented.
PolishNasz wniosek będzie raczej bezprecedensowy.
What we are going to propose is somewhat unprecedented.
PolishMusimy zrozumieć, że wymarcie populacji pszczół oznaczałoby bezprecedensowy przewrót w historii ludzkości.
We need to realise that the disappearance of bees would amount to an unprecedented upheaval in the history of mankind.
PolishTen bezprecedensowy kryzys gospodarczy, który doskwiera tak mocno, oznacza nową katastrofę dla krajów rozwijających się.
This unprecedented economic crisis, which is biting hard, spells renewed disaster for developing countries.
PolishPrzepraszam, ale od siedmiu lat nie ma umowy, a od lat sześciu świat odnotowuje bezprecedensowy wzrost.
Excuse me, but there has not been an agreement for seven years, and for six years the world has undergone unprecedented growth.
PolishPonadto zakres, w jakim sprawozdanie wykracza poza granice dokumentu przedstawiającego okres miniony, jest bezprecedensowy.
In addition, the extent to which the report oversteps the bounds for a document mapping a past period is unprecedented.
PolishKomisja Europejska niebawem zakończy negocjacje z Kanadą w sprawie umowy o wolnym handlu obejmującej bezprecedensowy zakres.
The European Commission is about to conclude negotiations with Canada on a free trade agreement of unprecedented scope.
PolishW ostatnich kilku dniach przeżyliśmy w naszych życiach bezprecedensowy wstrząs.
(EL) Mr President, ladies and gentlemen, over the past few days, we have experienced an unprecedented upheaval in our lives.
PolishJest to bezprecedensowy akt samowyzwolenia na drodze pokojowej - Niemcy z NRD obalili opresyjny reżim i zburzyli mur.
In an unrivalled act of self-liberation by peaceful means, the East Germans overthrew an oppressive regime and brought down the wall.

Synonimy (polski) dla "bezprecedensowy":

bezprecedensowy