"bezpodstawnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezpodstawnie" po angielsku

PL

bezpodstawnie {przysłówek}

volume_up
bezpodstawnie
bezpodstawnie
bezpodstawnie

Przykłady użycia - "bezpodstawnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo ich fundamentaliści hinduscy bezpodstawnie oskarżają o dokonanie zbrodni.
The fundamentalist Hindus are blaming Christians for this murder, without just cause.
PolishIrańczyk ten został zatrzymany i całkowicie bezpodstawnie oskarżony o podburzanie do demonstracji.
He has been detained and is charged in a completely unjustified way with fomenting the protests.
PolishJak dotąd doświadczenie wykazało, iż obowiązujące obecnie przepisy HACCP są surowe w bezpodstawnie zbyt w wielu kwestiach.
Experience up to now has shown that the HACCP provisions currently in force are unjustifiably too stringent in many cases.
PolishPodstawową zasadą praw człowieka jest, aby bezpodstawnie i bez sprawiedliwego procesu nie pozbawiać ludzi wolności.
It is a fundamental principle of human rights not to deprive an individual of his or her liberty without due justice and a fair trial.
PolishObecność europejskich obserwatorów gwarantuje, że żadna strona nie będzie mogła bezpodstawnie oskarżyć drugiej o rozpoczęcie działań wojennych.
The presence of European monitors is a guarantee that no side can claim from now on arbitrarily that the other has started hostilities.
PolishWładze argumentują bezpodstawnie, że chłosta jest zgodna z prawem i ma istotne znaczenie w takim sensie, że zmniejsza przestępczość.
The authorities invoke a groundless argument, according to which caning is legal and has a considerable effect, in the sense that it diminishes criminal activities.
PolishUważam, że obie strony mają wiele do zyskania wskutek umowy o wolnym handlu, która zacieśniłaby ich stosunki handlowe i zniosła bariery bezpodstawnie utrudniające stosunki.
I believe that both parties would have much to gain from a free trade agreement (FTA) that would strengthen their trade relations and remove barriers which have unjustifiably hindered relations.
PolishPo pierwsze, nadzór rynku - a pan, panie komisarzu Verheugen, mówił właśnie o tym, że żelazko otrzymało bezpodstawnie na europejskim rynku wewnętrznym dwie różne etykiety bezpieczeństwa.
Firstly, market surveillance - and you, Commissioner Verheugen, have indeed addressed the fact that an iron was wrongly given two different safety labels on Europe's internal market.