PL

bezpośredni {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
bezpośredni (też: wprost, szczery)
Grupa farmakoterapeutyczna: bezpośredni inhibitor trombiny, kod ATC:
Pharmacotherapeutic group: direct thrombine inhibitors, ATC code:
Jest to bezpośredni skutek rozczarowującego braku ambicji pokazanego przez Radę.
That is a direct result of the deeply disappointing lack of ambition shown by the Council.
To bezpośredni wynik naszego tradycyjnego europejskiego porządku prawnego.
This is a direct result of our traditions and European legal order.
bezpośredni (też: szczery, prostolinijny)
Pani baronesso! Pani uwagi na temat broni jądrowej były jasne i bezpośrednie: Iran nadal wzbogaca uran mimo ostrzeżeń społeczności międzynarodowej.
Your remarks on the nuclear front, Baroness Ashton, were very clear and also very forthright: Iran continues to produce enriched uranium despite warnings from the international community.
bezpośredni (też: praktyczny, interaktywny)
Cóż, Komisja Petycji jest konkretnym, bezpośrednim i praktycznym organem, który zajmuje się sprawami Europejczyków.
Well, the Committee on Petitions is a tangible, hands-on, practical way of engaging with European citizens.
W związku z tym nie należy uznawać za bezpośredni priorytet przyjęcia środków na szczeblu Wspólnoty.
Consequently, taking measures at Community level should not be considered the immediate priority.
Mamy tu architekturę, która łączy miasto ze światem natury w bardzo bezpośredni sposób.
Now we have an architecture that connects a city to the natural world in a very direct and immediate way.
Chcemy, by bezpośrednie sąsiedztwo UE było stabilne i demokratyczne.
We want the immediate neighbourhood of the EU to be stable and democratic.
bezpośredni (też: koncertowy)
volume_up
live {przym.} (broadcast)
Umożliwia to ludziom pomaganie środowisku w bezpośredni sposób oraz zmniejszanie emisji w codziennym życiu i na zakupach.
This enables people to help the environment directly and to reduce emissions in their everyday living and buying.
W sposób bezpośredni wpłynie ona na życie wielu ludzi, a chodzi tu o dwie kwestie mające kluczowe znaczenie.
It will directly affect many people's lives, and it is about two critically important issues.
Niestety bezpośredni polityczny wpływ prezydencji szwedzkiej na życie codzienne zwykłych obywateli nie był już aż tak znaczący.
Unfortunately, its direct political impact on people's everyday lives has been somewhat less substantial.
Szukał tam przebaczenia twierdząc, że dąży do zmiany bytu jego dziecięcych żołnierzy Podczas tej wyprawy sądziłem, że zostanie bezpośrednio zamordowany, a my razem z nim.
. ~~~ During this expedition I expected him to be killed outright, and us as well.
Jednym z instrumentów polityki pieniężnej EBC są tzw. operacje strukturalne, do których należą bezpośrednie zakupy określonych aktywów kwalifikujących się jako zabezpieczenie.
One of the ECB’s monetary policy instruments is that of ‘structural operations’, and one of these operations is the outright purchase of certain assets that are eligible as collateral.
bezpośredni
bezpośredni (też: skończony)
Wola ludu wyrażona w drodze referendum jest bezpośrednia i jednoznaczna.
The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
Dlaczego? ~~~ Ponieważ, jak mawiał Barkley, nie mamy bezpośredniego dostępu do fizycznego świata, innego niż przez nasz zmysły.
Because, as Berkeley tells us, we have no direct access to our physical world, other than through our senses.
Czy popchniemy Chiny do działania za pośrednictwem szczerego, odważnego i bezpośredniego dialogu, czy za pomocą poniżeń?
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Na początku, bezpośrednio po wyborach, sytuacja była nieco inna.
It was not necessarily the case at the outset, straight after the elections.
zoptymalizowana tak, aby patrzyły one bezpośrednio na twarze ludzi, w celu wiarygodnej identyfikacji.
optimized to look straight at the face of people for reliable identification.
Obecnie młodzi ludzie stają się bezrobotnymi bezpośrednio po zakończeniu edukacji.
Young people are currently becoming unemployed straight from education.
2. "atak, krytyka"
3. "demokracja bezpośrednia"
Na szczeblu krajowym i lokalnym właśnie dzięki takim środkom objawia się demokracja bezpośrednia, a umożliwiają one aktywny udział obywateli w życiu publicznym.
At national and local level they are the means by which participatory democracy expresses itself and they allow for the active participation of citizens in the public arena.

Przykłady użycia - "bezpośredni" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKonflikty naszych sąsiadów, z pozoru bilateralne, mają bezpośredni wpływ na UE.
Our neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
PolishWszyscy wiemy, że zapaść kredytowa miała bezpośredni wpływ na projekty strategiczne.
We all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
PolishStabilność i bezpieczeństwo wokół Morza Czarnego ma bezpośredni wpływ na Europę.
Stability and security around the Black Sea have a direct impact on Europe.
PolishZablokowanie witryny ma bezpośredni wpływ jedynie na Twoje wyniki wyszukiwania.
By blocking a site, only your own search results will be directly affected.
PolishTa sytuacja zagraża, w sposób bezpośredni i alarmujący, powstaniem epidemii.
This situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.
PolishJęzyk stanowi dla każdego z nas najbardziej bezpośredni środek wyrazu dla naszej kultury.
Language represents for each one of us the most direct expression of our culture.
PolishJest to bezpośredni skutek rozczarowującego braku ambicji pokazanego przez Radę.
That is a direct result of the deeply disappointing lack of ambition shown by the Council.
PolishW bezpośredni sposób doświadczyła pani w okresie zimnej wojny wyścigu zbrojeń.
You have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
PolishBezpośredni podatek UE, którego chce Komisja, jest nie do przyjęcia z kilku powodów.
A direct EU tax, which is what the Commission wants, is unacceptable for several reasons.
PolishObecnie statystyki w zakresie wolnych miejsc pracy mają bezpośredni wpływ na rynki finansowe.
Nowadays, statistics about job vacancies have a direct impact on financial markets.
PolishŚrodki owadobójcze w wyniku rozpylania ich na rośliny wywierają bezpośredni wpływ na pszczoły.
Insecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants.
Polishzwiązek pomiędzy kolanami i jego właścicielem jest bezpośredni i intymny.
The relationship between the lap and its owner is direct and intimate.
PolishTo bezpośredni wynik naszego tradycyjnego europejskiego porządku prawnego.
This is a direct result of our traditions and European legal order.
PolishJest to bezpośredni konflikt między doświadczeniem a wspomnieniem.
Now this is a direct conflict between the experiencing self and the remembering self.
PolishNie możemy zapomnieć, że ma ono bezpośredni wpływ na inne supermocarstwa, w tym na Chiny.
We must not forget that this also has a direct impact on other superpowers, not least China.
PolishMusimy też mieć na uwadze bezpośredni związek, jaki istnieje pomiędzy klimatem a glebą.
We must also bear in mind that there is a direct relationship between climate change and soil.
PolishTerroryzm to bezpośredni atak na wolność, prawa człowieka i demokrację.
Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.
PolishJest to bezpośredni rezultat pogarszającej się sytuacji gospodarczej i socjalnej tych krajów.
This directly results in a deteriorating economic and social situation in these countries.
PolishW Rosji zasadniczo nie blokuje się stron internetowych i nie cenzuruje ich treści w sposób bezpośredni.
In Russia, they do not generally block the Internet and directly censor websites.
PolishGrupa farmakoterapeutyczna: bezpośredni inhibitor trombiny, kod ATC:
Pharmacotherapeutic group: direct thrombine inhibitors, ATC code: