PL

bezdyskusyjnie {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "bezdyskusyjnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBezpieczeństwo żywnościowe jest bezdyskusyjnie jednym z fundamentalnych aspektów rolnictwa.
Clearly, food security is one of the fundamental elements of agriculture.
PolishPragnę również podziękować pani poseł Angelilli za jej bezdyskusyjnie wysokiej jakości sprawozdanie.
I also thank Mrs Angelilli, who has unquestionably given us a high quality report.
PolishNa tej podstawie bezdyskusyjnie należy uznać ją za wadliwą.
PolishPatriarcha to głowa kościoła na całym świecie, a zatem bezdyskusyjnie może być wybrany z dowolnego kościoła danego wyznania.
A patriarch is the head of a worldwide church, so he, of course, may be elected from any member church.
PolishDlatego też jestem zdania, że planowany program mający na celu ochronę dzieci jest bezdyskusyjnie godny zrealizowania.
I therefore believe that the planned programme for the protection of children absolutely must be implemented.
PolishBezdyskusyjnie zgadzam się, że niepalących powinno się chronić od negatywnych skutków wdychania dymu nikotynowego.
I agree unconditionally that non-smokers should be protected from the harmful consequences of inhaling nicotine smoke.
PolishW związku z tym wysiłki Europy powinny bezdyskusyjnie koncentrować się na pobudzaniu trwałego wzrostu gospodarczego.
It goes without saying, therefore, that European efforts should be aimed at encouraging sustainable economic growth.
PolishPod tym względem Serbia wykazuje naprawdę wiele odwagi i jest to bezdyskusyjnie niezbędne z punktu widzenia współpracy regionalnej.
In this regard, Serbia really is very courageous here and it is absolutely crucial to regional collaboration.
PolishTo powinno być bezdyskusyjnie jedno z najbardziej podstawowych praw człowieka, aby mógł sam wybierać miejsce do życia i swobodnie się przemieszczać.
It ought to be one of the most fundamental human rights that should go without saying for people to be able to choose where to live and to move around freely.