"bezczynność" - angielskie tłumaczenie

PL

"bezczynność" po angielsku

PL

bezczynność {żeński}

volume_up
bezczynność
Bezczynność jest znacznie bardziej destrukcyjna niż wielu z nas sądzi lub wie.
Inactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Przecież bezczynność w tym względzie ma wysoką cenę, a konkretnie oznacza dłuższe cierpienia Libijczyków.
After all, inactivity in this regard has a high price, namely, prolonging the major suffering of the Libyan people.
W moim kraju jest to równoznaczne z zachęcaniem do wspomaganej bezczynności i tworzeniem warunków działających na imigrację jak potężny magnes.
In my country, that is tantamount to encouraging assisted inactivity and to creating a powerful magnet for immigration.
bezczynność (też: bierność, nieaktywność, inercja)
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
The Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
To o wiele mniej niż kwota sięgająca do 60 euro tygodniowo, którą płacimy za bezczynność.
This is much less than the up to EUR 60 per week that is the cost of inaction.
Nie mówię tego ot, tak sobie: bezczynność Komisji jest karygodna. Pani baronesso Ashton!
I do not say this lightly; the Commission's inaction is criminal.

Przykłady użycia - "bezczynność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
The Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
PolishBezczynność jest znacznie bardziej destrukcyjna niż wielu z nas sądzi lub wie.
Inactivity is much more destructive than many of us would think or know.
PolishTo o wiele mniej niż kwota sięgająca do 60 euro tygodniowo, którą płacimy za bezczynność.
This is much less than the up to EUR 60 per week that is the cost of inaction.
PolishWbrew oczekiwaniom Rada, przez swoją bezczynność, zatrzymała ten proces.
Contrary to expectations, the Council put a hold on the process due to its inaction.
PolishNie mówię tego ot, tak sobie: bezczynność Komisji jest karygodna. Pani baronesso Ashton!
I do not say this lightly; the Commission's inaction is criminal.
PolishBezczynność jest bez wątpienia kwestią wyboru, a nie braku dostępnych zasobów i środków.
Doing nothing is unquestionably the result of a choice, not of a lack of available resources and means.
PolishMusimy działać aktywnie, gdyż bezczynność będzie oznaczać zgodę na takie wydarzenia na świecie.
No, we cannot be silent: we must be proactive; otherwise we condone these kinds of events in the world.
PolishPrawdziwa przepaść dzieli bezczynność od zrobienia czegokolwiek.
The gap is between doing anything and doing nothing.
PolishBezczynność w zakresie zapobiegania zjawisku podrabiania towarów oznacza przyzwolenie na bezkarność i trąci cynizmem.
Inaction as regards the prevention of counterfeiting promotes impunity and appears cynical.
PolishW przeszłości władze krajów sąsiadujących z Unią usprawiedliwiały swoją bezczynność obawami o stabilność.
In the past, neighbouring authorities used their concerns over stability as a way of justifying their inaction.
PolishIstotnie ze względu na swoją odpowiedzialność w tym zakresie Unia Europejska nie może pozwolić sobie na bezczynność.
It is indeed the case that the European Union's responsibility in this area cannot allow for inaction.
PolishPrzecież bezczynność w tym względzie ma wysoką cenę, a konkretnie oznacza dłuższe cierpienia Libijczyków.
After all, inactivity in this regard has a high price, namely, prolonging the major suffering of the Libyan people.
PolishChociaż Parlament Europejski obowiązują dłuższe procedury parlamentarne, nie można jednak skazywać go na bezczynność.
Although the European Parliament is subject to longer parliamentary procedures, it must not be condemned to inaction.
PolishBezczynność nie może być możliwością do wyboru.
PolishNie można wykorzystywać światowego kryzysu gospodarczego jako wymówki usprawiedliwiającej bezczynność lub odmowę sprawiedliwości klimatycznej.
The global economic crisis cannot be used as an excuse to do nothing or to deny climate justice.
PolishBezczynność to zbrodnia przeciw ludzkości.
PolishChodzi bowiem o to, czy bezczynność miałaby koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a także koszty polityczne.
The question that arises here is whether inaction would have a social, economic and environmental cost, as well as a political cost.
PolishBezczynność, Panie Przewodniczący Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso, jest amunicją dla oręża pana posła Farage'a i jego sojuszników.
The failure to act, President Van Rompuy, President Barroso, is feeding ammunition to Mr Farage and his allies.
PolishBezczynność przynosi straty w życiu ludzkim.
PolishNie jest to dobra chwila na czynienie wymówek, tłumacząc swoją bezczynność i patrząc, jak pojawiające się możliwości wymykają się nam z rąk.
It is not the time to make excuses for inaction and watch emerging opportunities just slip through our fingers.

Synonimy (polski) dla "bezczynność":

bezczynność