"bez wsparcia" - angielskie tłumaczenie

PL

"bez wsparcia" po angielsku

PL

bez wsparcia {przymiotnik}

volume_up
1. Wojskowość
bez wsparcia
Alone, ashamed and unsupported.

Przykłady użycia - "bez wsparcia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBez żadnego obcego wsparcia, nigeryjska firma gromadzi kapitał poza granicami.
Without any sovereign backing, a Nigerian company raising capital offshore.
PolishNie udałoby się tego osiągnąć bez silnego wsparcia ze strony Parlamentu Europejskiego.
This could not have been achieved without strong support from the European Parliament.
PolishBez tego wsparcia nie poradzą one sobie z rosnącą konkurencją w światowej gospodarce.
Without this support, they will not cope with the growing competition in the world economy.
PolishBez wsparcia ze strony ojca moich czworga dzieci nie mogłabym tutaj pracować.
Without the support of the father of my four children, it would be impossible for me to work here.
PolishTrudno osiągnąć te cele bez tego rodzaju instrumentu wsparcia.
It is difficult to achieve such goals without this kind of support facility.
PolishNie możemy jednak osiągnąć tego w krótkim czasie bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej.
We cannot achieve that in the short term without financial support at EU level.
PolishSą oni pozostawiani bez pracy, bez wsparcia socjalnego czy finansowego.
They are left without a job, without social or financial support.
PolishŻaden projekt europejski nie zakończy się powodzeniem bez wsparcia ze strony państw członkowskich.
No European project can succeed if it is not backed by the Member States.
PolishTak więc, jak możemy sobie pomóc ograniczyć taki stan rzeczy bez wsparcia transferu technologii?
So how are we helping ourselves limit this thing without helping the transfer of technology?
PolishRolnicy w Irlandii Północnej, zostali tymczasem pozostawieni samym sobie, bez żadnej pomocy czy wsparcia.
Farmers in Northern Ireland at this time stand high and dry with no help and no support.
PolishStrategia UE 2020 nie może zakończyć się, i nie zakończy się, powodzeniem bez państwa wsparcia.
Without your support, the EU 2020 cannot and will not succeed.
PolishNic by one nie znaczyły bez wsparcia ze strony budżetu.
They would be meaningless without a budget to back them up.
PolishWobec aroganckiej odmowy prezydenta Luli UE nie może zostawić włoskiego rządu bez wsparcia.
Faced with the arrogance of President Lula in denying extradition, the EU cannot leave the Italian Government by itself.
PolishBez inicjatywy i wsparcia jej rządu i premiera José Sócratesa nie mógłbym stanąć do wyborów.
Without the initiative and support of its Government and Prime Minister José Sócrates, I could not have stood for election.
PolishNie da się prowadzić polityki zagranicznej bez wsparcia finansowego.
Lastly, to conclude, the third area: no power can expect to conduct an external policy without financial support.
PolishStało się jasne, że cel ten nie zostanie powszechnie osiągnięty bez dodatkowego wsparcia finansowego.
It has become apparent that this goal cannot be reached everywhere unless additional financial assistance is provided.
PolishJęzyki te są zagrożone, a bez odpowiedniego wsparcia będą jeszcze bardziej zagrożone w przyszłości.
These languages are vulnerable and if they do not receive significant support they will be even more vulnerable in the future.
PolishNiemożliwe jest wykorzystanie pełni potencjału jednolitego rynku bez wsparcia nowoczesnego procesu normalizacji.
The potential of the single market cannot be fully exploited without the support of a modern standardisation system.
PolishMogę państwu również powiedzieć, że byłoby to niemożliwe bez silnego wsparcia ze strony hiszpańskiej prezydencji.
I can also tell you that this probably would not be possible without strong encouragement from the Spanish Presidency.
PolishJeśli otwierasz biznes bez wsparcia finansowego, jest duża szansa, że znajdziesz się po złej stronie tej linii.
And I think if you start a business without financial backing, you're likely to go the wrong side of that dividing line.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bez wsparcia"

bez spójnik
English
bez przyimek
bez rzeczownik
English
bez
English
bez wyrazu przymiotnik
bez mleka przymiotnik
English
bez powietrza przymiotnik
English
bez ładu przymiotnik
English
bez cenzury przymiotnik
English
bez wyraźnego celu przysłówek
English
bez życia przymiotnik
English
bez granic przymiotnik
English
udzielić wsparcia czasownik
English
udzielać wsparcia czasownik
English
bez zabezpieczenia przymiotnik
English