"bez szkody" - angielskie tłumaczenie

PL

"bez szkody" po angielsku

PL

bez szkody

volume_up

Przykłady użycia - "bez szkody" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKrótko mówiąc, "tak” dla Brazylii, ale bez szkody dla negocjacji z całym ugrupowaniem Mercosur.
In short, yes to Brazil, but without damaging the negotiations with the whole of Mercosur.
PolishBadania wykazują, że te dwa leki mogą być mieszane i podawane razem, bez szkody dla obu produktów.
Studies have shown that these two medicines can be mixed and injected together, without either product being adversely affected.
PolishBadania wykazują, że te dwa leki mogą być mieszane i podawane razem, bez żadnej szkody dla obu produktów.
Studies have shown that these two medicines can be mixed and injected together, without either product being adversely affected.
PolishDzięki nim moglibyśmy co roku zaoszczędzić 500 milionów euro, bez szkody dla jakości wyników prac administracyjnych.
They could enable us to save EUR 500 million every year, without affecting the quality of administrative performance.
PolishJednakże musimy osiągnąć ten cel w wyważony i rozsądny sposób, aby chronić zdrowie ludzi bez szkody dla rolnictwa.
However, we need to achieve that objective in a balanced way and in a common-sense way, so that we protect human health without penalising agriculture.
PolishProcedury wzmocnionej współpracy są przydatne, gdy zwiększają pole działania tym, którzy w nich uczestniczą, bez szkody dla innych.
Enhanced cooperation procedures are useful when they increase the opportunities for those that participate in them, without compromising them for the others.
PolishPotrzebny nam zintegrowany system oparty na danych czasu rzeczywistego, który usprawni naszą mobilność na masową skalę bez kłopotów i szkody dla podróżujących.
We need an integrated system that uses real time data to optimize personal mobility on a massive scale without hassle or compromises for travelers.
PolishWedług mnie tekst, nad którym mamy głosować jest wyważony, ponieważ zakazane zostanie stosowanie niektórych szkodliwych pestycydów bez szkody dla rolnictwa europejskiego.
In my view, we have before us a balanced text, which will ban the use of certain harmful pesticides, but without harming European farming.
PolishMusimy tego dokonać za pomocą środków takich jak te, które zostały zaproponowane dziś, bez szkody dla sektora handlu - w szczególności MŚP - i bez zwiększania biurokracji.
We must accomplish this by means of measures such as those that have been proposed today, without harming the trade sector - particularly SMEs - and without increasing bureaucracy.
PolishCieszy mnie fakt, że doszło do rozpoczęcia rozmów z EFSA na temat skrócenia procedur zatwierdzania bez szkody dla ich jakości, jednak czy EFSA już określiła czy istnieje taka możliwość?
I also welcome the fact that talks are under way with EFSA to shorten procedures without endangering quality, but has EFSA indicated yet whether or not that is possible?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bez szkody"

bez spójnik
English
bez przyimek
bez rzeczownik
English
bez
English
bez wyrazu przymiotnik
bez mleka przymiotnik
English
bez powietrza przymiotnik
English
bez ładu przymiotnik
English
bez cenzury przymiotnik
English
bez wyraźnego celu przysłówek
English
bez życia przymiotnik
English
bez granic przymiotnik
English
bez zabezpieczenia przymiotnik
English
bez ogródek przysłówek
English
bez gadżetów przymiotnik
English