PL

bez końca {przysłówek}

volume_up
Taka sytuacja nie ma sensu - nawet państwo nie może bez końca żyć ponad stan.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Jeżeli chodzi o przyszłość operacji militarnej EUFOR-Althea, nie możemy jej przedłużać bez końca.
On the subject of the future of the EUFOR-Althea military operation, we cannot extend it indefinitely.
Nie możemy bez końca odkładać niezbędnego zmierzenia się z wyzwaniami budżetowymi traktatu lizbońskiego.
We cannot put off indefinitely the necessary process of phasing in the budgetary challenges of the Treaty of Lisbon.
bez końca

Przykłady użycia - "bez końca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDobrze wiemy, że nie chodzi o to, byśmy bez końca na nowo definiowali tutaj nasze cele.
It is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
PolishTaka sytuacja nie ma sensu - nawet państwo nie może bez końca żyć ponad stan.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
PolishW światło promieniujące z jej oczu mogłam wpatrywać się bez końca.
And the light that shone off of her eyes was a place I could have stayed forever.
PolishZdumiewające rzeczy powstają z prostych reguł powtarzanych bez końca.
Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
PolishZ drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
PolishW zasadzie, mogło by tak iść bez końca. ~~~ Z idealnym celibatem po stronie gospodarzy.
And, in principle, it could've gone on forever, with perfect celibacy on the part of the hosts.
PolishW tej chwili, kiedy moja wewnętrzna mistyczka trajkocze bez końca, wojowniczka przewraca oczami.
Now when the mystic part of me jabbers on and on like this, the warrior rolls her eyes.
PolishTen róg obfitości rzeczy pojawiajacych się bez końca jest zdumiewający, lecz wcale nas nie zaskakuje.
This kind of cornucopia of stuff just coming and never ending is amazing, and we're not amazed.
PolishJeżeli chodzi o przyszłość operacji militarnej EUFOR-Althea, nie możemy jej przedłużać bez końca.
On the subject of the future of the EUFOR-Althea military operation, we cannot extend it indefinitely.
PolishEuropejska przestrzeń badawcza, omawiana tu bez końca, jest bardzo dobrą koncepcją i bardzo dobrą wizją.
The European Research Area, discussed here endlessly, is a very good idea and a very good vision.
PolishNie można bez końca coraz bardziej grzęznąć w długu.
You cannot carry on forever getting deeper and deeper in debt.
PolishNie można 14 dni grać bez końca mecz testowy w Chinach, świat tego nie przyjmie.
You can't take a timeless test to China and sit through 14 days with no result in the end, or you can't take it all over the world.
PolishI to rozprzestrzenia się tak bez końca na odległość.
And this spreads on out endlessly into a distance.
PolishNie możemy bez końca odkładać niezbędnego zmierzenia się z wyzwaniami budżetowymi traktatu lizbońskiego.
We cannot put off indefinitely the necessary process of phasing in the budgetary challenges of the Treaty of Lisbon.
PolishGlobalne ocieplenie spowoduje zwiększenie liczby szkodników: nie możemy bez końca zwiększać ilości stosowanych pestycydów.
Global warming will bring more pests: we cannot continue endlessly to increase the amounts of pesticides used.
PolishWywiera się ogromną presję na pracowników, którzy pracują bez końca, a w każdym razie długo i bez odpoczynku.
Terrible pressure is put on members of staff, who work for hours on end or, in any case, for longer periods of time and without rest.
PolishPrzenosiliśmy ich biomasę do piwnic, hodowaliśmy bez końca nowe, żeby wyłapać CO2.
We were taking their biomass, storing them in the basement, growing plants, going around, around, around, trying to take all of that carbon out of the atmosphere.
PolishUnii Europejskiej nie wolno bez końca przekazywać pieniędzy Afryce bez łączenia tego z konkretnymi celami politycznymi.
The European Union must not hand out money indefinitely in Africa without linking it to objectives in terms of content and policy.
PolishAtak ciągnął się bez końca.
PolishFaktem jest, że...uh-uh Wiemy o tym problemie od 50 lat zależnie od tego jak to policzymy Gadamy o tym bez końca przez ostatnie 10 lat lub coś koło tego.
The fact is -- uh-uh. ~~~ We've known about this problem for 50 years, depending on how you count it.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bez końca"

bez spójnik
English
bez przyimek
bez rzeczownik
English
bez
English
bez wyrazu przymiotnik
bez mleka przymiotnik
English
bez powietrza przymiotnik
English
bez ładu przymiotnik
English
bez cenzury przymiotnik
English
bez wyraźnego celu przysłówek
English
bez życia przymiotnik
English
dobiegać końca czasownik
dobiec końca czasownik
od końca przysłówek
English