"bez życia" - angielskie tłumaczenie

PL

"bez życia" po angielsku

PL bez życia
volume_up
{przymiotnik}

bez życia (też: nieprzytomny, bez czucia)
bez życia (też: bez wyrazu, nijaki, nieciekawy, przygasły)
volume_up
lackluster {przym.} [Amer.]
bez życia (też: bez wyrazu, nijaki, przygasły, bezbarwny)
volume_up
lacklustre {przym.} [Bryt.]
bez życia
volume_up
lifeless {przym.} (appearing dead:person,animal)
bez życia
volume_up
lifeless {przym.} [przen.] (appearance, prose)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bez życia"

bez rzeczownik
English
bez przyimek
bez spójnik
English
bez
English
bez-
życia rzeczownik
English
żyć czasownik
życie rzeczownik
beż rzeczownik
English

Przykłady użycia - "bez życia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishLudzie zostali bez środków do życia, a wielu z nich straciło prawie cały dobytek..
People became destitute, and many of them lost almost everything they had.
PolishWiatr jest nieożywiony, bez życia; niebezpieczny drapieżnik jest czynnikiem celowym (intencjonalnym).
Well, the wind is inanimate; the dangerous predator is an intentional agent.
PolishWoda jest najważniejszym z zasobów: bez niej nie ma życia.
Water is the most vital of all resources: life is impossible without it.
PolishNie ma życia bez aktywności tektonicznej, bez aktywności wulkanicznej.
And we know very well that geothermal energy is mostly produced by decay of uranium, thorium, and potassium.
PolishBadania przeprowadzono na kurczętach w wieku jednego dnia życia i 2 do 4 tygodni życia bez żadnych zakażeń.
Studies were carried out in one-day-old and 2 to 4 week-old chickens free of any infection.
PolishNie wyobrażacie obie życia bez muzyki klasycznej.
You can't imagine your life without classical music.
PolishTechnologie informacyjno-komunikacyjne mogą podnieść i bez wątpienia podniosą jakość życia i poczucie własnej wartości osób starszych.
ICT can and will no doubt enhance quality of life and self-respect among the elderly.
PolishUważam, że mamy dzisiaj okazję, by wystąpić w obronie ofiar oraz dać im możliwość życia bez strachu i w wolności.
I believe that today, we have an opportunity to defend victims and ensure that they can live without fear and in freedom.
PolishDziś, wiele tych dzieci jest uzależnionych od heroiny oraz pozostawionych bez środków do życia, tak jak ci na zdjęciu.
Today many of these children are addicted to drugs like heroin, and they are destitute, like these young men in the image.
PolishŻeby spróbować postawić się na miejscu rodzin ofiar, wszystkich niewinnych więźniów politycznych i osób bez środków do życia.
To try and put ourselves in the position of the families of victims and of all innocent detainees and destitute people.
PolishTeraz wiadomo, że istnieją zwierzęta zdolne do życia bez tlenu.
So now they know that, in fact, animals can live without oxygen, at least some of them, and that they can adapt to even the harshest of conditions.
PolishCele polityczne i gwarantowane prawo jednostki do życia bez obaw o popadnięcie w biedę czy wykluczenie społeczne są częścią tych strategii.
Political aims and a guaranteed individual right to live in freedom from poverty and social exclusion are on the agenda.
PolishNie ma życia bez opowieści.
PolishZwrot w kierunku większego bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrobytu kobiet, w tym również życia bez burki, wydawał się bliski osiągnięcia.
An awakening to more in the way of safety, stability and prosperity for women, including without the burka, seemed to be within reach.
PolishTe trzy systemy łączą się pomagając ludziom dzielić zasoby bez poświęcania stylu życia, albo ukochanych wolności osobistych.
These three systems are coming together, allowing people to share resources without sacrificing their lifestyles, or their cherished personal freedoms.
PolishNie ma nic bardziej demoralizującego od życia w ubóstwie, życia bez żadnych perspektyw i życia naznaczonego konfliktem.
Mr President, there is nothing more demoralising than life lived in poverty, life without any prospects and life marred by a conflict.
PolishNie mogę obiecać swojemu dziecku życia bez uprzedzeń -- one dotyczą nas wszystkich, ale mogę obiecać chociaż pokazanie mojemu dziecku wielu różnych punktów widzenia.
You know, I can't promise my child a life without bias -- we're all biased -- but I promise to bias my child with multiple perspectives.
PolishTo jedyny sposób na to, by doprowadzić do spadku cen żywności i zapewnić większej ilości mieszkańców globu możliwość życia bez obaw związanych ze śmiercią głodową.
This is the only way to ensure that food prices drop and more people on the planet have the chance to live without the fear of dying of hunger.
PolishWzmianka o aborcji zawarta w tym samym zdaniu, co wzmianka o antykoncepcji - bez uwzględnienia prawa do życia - nie odzwierciedla woli chrześcijańskiej Europy.
To mention abortion in the same sentence as contraception without even considering the right to life does not reflect the will of Christian Europe.
PolishTo kryzys europejski i musimy prowadzić politykę, która zagwarantuje rolnikom przynajmniej racjonalny standard życia, bez względu na kraj i region.
This is a European crisis and we have to implement an agricultural policy that guarantees at least a reasonable standard of living for farmers, regardless of country and region.