PL

baza {żeński}

volume_up
1. ogólne
Na południowym jest wielka baza naukowa, jest tam pas startowy.
At the South Pole there's a big scientific base. ~~~ There's an airstrip.
Nasza baza znajduje się przy rzece Ćambal, w północno-środkowych Indiach.
North central India, the Chambal River is where we have our base.
Musimy postawić pytanie o to, w jaki sposób nasza baza wartości jest odzwierciedlona w polityce świata zachodniego.
We have to venture to ask how our value base is implemented in the policies of the Western world.
Co więcej, jest to dobra baza do budowy zintegrowanej sieci bezpieczeństwa - obrony przed cyberatakami.
What is more, the project provides a good basis for the construction of an integrated security network, ensuring defence against cyber attacks.
Większość instytucji buduje swoje budżety na bazie lat poprzednich.
Most institutions create their budgets on the basis of previous years.
Uzasadnione rozwiązania polityczne powinny się racjonalnie opierać na bazie jasnych zasad.
Viable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
My jako mężczyźni, dobrzy mężczyźni, zdecydowana większość mężczyzn działamy na bazie tego całego grupowego uspołecznienia.
We as men, good men, the large majority of men, we operate on the foundation of this whole collective socialization.
Leży to u podstaw umowy społecznej, na bazie której zbudowane zostały wszystkie cywilizowane społeczeństwa i społeczeństwa aspirujące do tego miana.
This is at the foundation of the social contract that props up all communities that are civilised, or that aim to be.
Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej o konsekwentne otwieranie sektora usług jako bazy dla sukcesu pozostałych inicjatyw Aktu o jednolitym rynku.
So I appeal to the European Commission to be consistent in opening up the services sector as a foundation for the success of the other initiatives of the Single Market Act.
baza
volume_up
substructure {rzecz.} [przen.]
2. Sport
Ale potem ociepla się. ~~~ Tuńczyk wpływa do środka, łapie trochę ryb, być może wraca do bazy, wpływa ponownie, a potem wraca na zimę w dół - do Karoliny Północnej, a potem do Bahamów.
But then it warms up, and the tuna pops in, gets some fish, maybe comes back to home base, goes in again and then comes back to winter down there in North Carolina and then on to the Bahamas.
A co z plikami typu cookie, podobnym oprogramowaniem, innymi aplikacjami, które niejako przekazują dane użytkownika do swojej bazy bez zgody konsumenta - czy przejdą one do przeszłości?
What about cookies, similar software or other applications that transmit user data back to home base, as it were, without the consumer's prior consent - will they become a thing of the past?

Przykłady użycia - "baza" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSystem Biogeograficznych Danych Oceanicznych to baza danych z uzyskanymi informacjami.
The Ocean Biogeographic Information System is the database for all the census data.
PolishBaza danych przyczyni się do zwiększenia spójności ocen naukowych;
The database will contribute towards improved consistency of scientific assessments;
PolishNasza baza znajduje się przy rzece Ćambal, w północno-środkowych Indiach.
North central India, the Chambal River is where we have our base.
PolishPowstała baza zawierała czasy ataków, miejsce, wielkość i użytą broń.
That database contained the timing of attacks, the location, the size and the weapons used.
PolishNa południowym jest wielka baza naukowa, jest tam pas startowy.
At the South Pole there's a big scientific base. ~~~ There's an airstrip.
PolishPrace nad bazą danych postępują naprzód, zaś sama baza będzie dostępna już w niedalekiej przyszłości.
Work on the database is going well and it will be available in the foreseeable future.
PolishPluton Pink'a i jeszcze jeden spędzili cały dzień poza bazą.
Pink's squad and another squad spent their entire day outside the wire.
PolishMamy robota -- W jego głowie jest baza danych z wieloma żartami.
We've got the robot -- in his head is a database of a lot of jokes.
PolishBaza danych dotycząca międzyinstytucjonalnych procedur ustawodawczych
Database of inter-institutional legislative procedures
PolishSzanuje się nas także we Francji i zapewniam, że baza danych MENS nigdy nie istniała.
We are also honourable in France and I can guarantee that the Mens file has never existed.
PolishPotrzebna jest jedna baza danych i tabela wyników do pomiaru sukcesu i działań wykraczających poza to, co niezbędne.
We would like a single database and results table to measure success and excesses.
PolishProsty, czysty, nie robi stron www, nie jest bazą danych." I wyszedł.
Simple, pure, does not do web pages, is not a database."
PolishBaza danych robotów sieciowych zawiera nazwy wielu popularnych robotów.
PolishWięc kiedy baza opuszcza dany teren, nie zostawia nic za sobą.
So, when the logging camp moves, there's nothing left.
PolishMusimy postawić pytanie o to, w jaki sposób nasza baza wartości jest odzwierciedlona w polityce świata zachodniego.
We have to venture to ask how our value base is implemented in the policies of the Western world.
PolishSpędzili cały dzień poza bazą próbując chronić życie Irakijczyków -- Irakijczyków pracujących na stanowisku.
They spent their entire day outside the wire trying to save Iraqi lives -- the Iraqis who work on the post.
PolishBaza danych, która wywołała najwięcej sprzeciwów, dotyczyła przestępczej działalności młodzieży pochodzącej z Karaibów.
The most controversial database related to criminal activities of youngsters of Caribbean origin.
PolishOdpisałem, że nie jesteśmy Francuzami, tylko amerykańską firmą z bazą w San Francisco.
PolishZarządzanie bazą danych musi być utrzymane w rozsądnych granicach i musi być proporcjonalne do korzyści odczuwanych przez jednostki.
Its administration must be reasonable and proportionate to the benefit to individuals.
PolishRachunki ekonomiczne środowiska są istotną bazą danych dla decyzji dotyczących polityki w dziedzinie ochrony środowiska.
Environmental economic accounts provide a significant database for environmental policy decisions.