"badania naukowe" - angielskie tłumaczenie

PL

"badania naukowe" po angielsku

volume_up
wynik badań naukowych {m.}
PL

badania naukowe {niemęskoosobowy}

volume_up
Potrzebne są nam więc inwestycje, badania naukowe i rozwój technologiczny.
This is why we need investment, research and development of technologies.
Musimy zapewnić fundusze oraz odpowiednie badania naukowe w tej dziedzinie.
We need to provide funding and proper scientific research in this area.
Badania naukowe są uzależnione od naukowców wykształconych na czołowych uniwersytetach.
Research depends on scientists educated at leading universities.

Przykłady użycia - "badania naukowe" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMusimy wspierać innowacje i badania naukowe w całej Europie.
Mr President, we need to support innovations and research all over Europe.
PolishBadania naukowe to jeden z głównych filarów, na których opiera się strategia lizbońska.
Research is one of the fundamental pillars on which the Lisbon Strategy is based.
PolishMusimy inwestować w badania naukowe nad tanimi silnikami o mniejszym zużyciu ropy.
We need to invest in research into cheaper engines that consume less oil.
PolishPotrzebne są badania naukowe, szczególnie w zakresie sposobów zapobiegania pożarom lasów.
There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
Polish. - Edukacja, badania naukowe i innowacje są drzwiami do naszej przyszłości.
in writing. - Education, research and innovation are windows to the future.
PolishPotrzebne są nam więc inwestycje, badania naukowe i rozwój technologiczny.
This is why we need investment, research and development of technologies.
PolishMusimy zapewnić fundusze oraz odpowiednie badania naukowe w tej dziedzinie.
We need to provide funding and proper scientific research in this area.
PolishOkazuje się wyraźnie, że badania naukowe w Europie są najwyższej jakości.
What becomes clear is that scientific research in Europe is top quality.
PolishMam tu na myśli przede wszystkim badania naukowe w obszarze przyszłej generacji biopaliw.
I am referring here, in particular, to research into the future generation of biofuels.
PolishNależy poprawić warunki umożliwiające zwiększanie inwestycji w badania naukowe i innowacje.
The conditions for increasing investments in research and innovation must be improved.
PolishOgałacają z niezbędnych środków usługi publiczne, ochronę zdrowia, edukację i badania naukowe.
It robs public services, health, education and research of vital resources.
PolishBędzie to wymagać znacznie większej ilości funduszy na badania naukowe i innowacje.
It will require much more funding for research and innovations.
PolishJak wykazały nasze własne badania, jesteśmy w tyle jeśli chodzi o badania naukowe i rozwój.
As our own studies have shown, we are falling behind in terms of research and development.
PolishTej zasady nie powinniśmy stosować w odniesieniu do funduszy na badania naukowe.
That is not the principle we should use for research funds.
PolishNieprzypadkowo badania naukowe i innowacje znajdują się w centrum inicjatywy Europa 2020.
It is no accident that research and innovation lie at the heart of the Europe 2020 initiative.
PolishBadania naukowe i innowacje znajdują się w centrum inicjatywy Unii Europejskiej Europa 2020.
Research and innovation are at the heart of the Europe 2020 strategy.
PolishRada zredukowała fundusze przeznaczona na badania naukowe na 2008 rok.
(DE) Commissioner, the Council has reduced research funding for 2008.
PolishBadania naukowe są uzależnione od naukowców wykształconych na czołowych uniwersytetach.
Research depends on scientists educated at leading universities.
PolishWiększość środków finansowych na badania naukowe jest przyznawana z powodu konkurencji.
Most funding for research is granted for reasons of competition.
PolishNikt inny nie wydaje więcej na badania naukowe w tej dziedzinie niż my.
Nobody else is spending more on research in this area than we are.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "badania naukowe"

badania rzeczownik
badania kontrolne rzeczownik
prace naukowe rzeczownik
dzieło naukowe rzeczownik
zdobycze naukowe rzeczownik
badania wyrywkowe rzeczownik
badania nad
koło naukowe rzeczownik
badania rynku rzeczownik