PL

badacze {męskoosobowy}

volume_up
Badacze urodzeni i wykształceni w Europie pracują poza Unią Europejską.
Researchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
Badacze jadą do MIT w dzień zakończenia studiów.
And in the video, a group of researchers go to MIT on graduation day.
(Brawa) W tym momencie badacze osłupieli.
(Applause) That's the part where the researchers freak out.
badacze (też: śledczy)
Ocenę przeprowadzali badacze oraz niezależny panel ekspertów, na podstawie danych zaślepionych w odniesieniu do stosowanego leczenia.
Assessments were undertaken by the study investigators and by an independent review panel, blinded to treatment.
Badacze przypisali dwa zgony w grupie otrzymującej Xigris oraz pięć zgonów w grupie otrzymującej placebo, po wystąpieniu krwawienia do OUN.
Investigators attributed 2 deaths in the Xigris group and 5 deaths in the placebo group to bleeding events.
Ponadto, w kartach obserwacji klinicznej badacze donosili o poprawie w zakresie objawów i innych zaburzeń funkcji narządów.
Additionally, improvements in symptomatology and other organ dysfunction abnormalities were reported by the investigators in the case reports.

Przykłady użycia - "badacze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBadacze urodzeni i wykształceni w Europie pracują poza Unią Europejską.
Researchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
PolishA także, jak powiedzą wam badacze prawa, podstawy nowych idei w myśli prawniczej.
This is also, if you talk to legal scholars, the foundations of new ideas in legal thought.
PolishZobowiązania te łatwo mogą spełnić jedynie przestępcy, ale nie studenci, badacze czy dziennikarze.
Only criminals can easily meet them, but students, researchers and journalists cannot.
PolishW kwestii pokusy badacze od dawna odwołują się do metafory dwóch „ja".
Scholars have long invoked this metaphor of two selves when it comes to questions of temptation.
PolishBadacze głowią się nad pytaniem, czy istnieją czynniki, które mają trwały wpływ na każdy z tych sposobów?
And the answer seems to be yes. ~~~ And I'll just give you some samples of it.
PolishPrzyjeżdżali do nas badacze raf z Australii, co jest dość ironiczne, bo dziś my jeździmy do nich.
People came to study our reefs from Australia, which is sort of funny because now we go to theirs.
PolishBadacze jadą do MIT w dzień zakończenia studiów.
And in the video, a group of researchers go to MIT on graduation day.
Polish(Brawa) W tym momencie badacze osłupieli.
All right. (Applause) That's the part where the researchers freak out.
PolishNiektórzy badacze wykazują związek pomiędzy złamaniami, a rakiem kości.
And it was really interesting -- there were articles correlating if you have a bone fracture, and then bone cancer arises.
PolishZebrane dane nie były wystarczające, by badacze mogli dokonać pełnej oceny stanu zdrowotnego stada.
The data collected was insufficient to allow the scientists to make a full assessment as to the health of the stock.
PolishBadacze, by się tam dostać, musieli nosić kombinezony.
PolishBadacze odkryli coś niespodziewanego.
PolishBadacze poprosili grupę ludzi by przeczytali zbiór komentarzy rynkowych i przepowiedzieli trend cenowy na kolejny dzień.
Researchers asked a group of people to read a clutch of market commentaries, and then predict the next day's price trend.
PolishNasza inwestycja w edukację będzie daremna, jeśli badacze wyjadą za granicę w poszukiwaniu lepszej płacy i warunków zatrudnienia.
Our investment in education will have been in vain if researchers go abroad for better pay and working conditions.
PolishBadacze wybrali to miejsce ponieważ lód i śnieg gromadzi się tutaj 10 razy szybciej niż gdzie indziej na Antarktyce.
Indeed, the researchers picked this site because ice and snow accumulates here 10 times faster than anywhere else in Antarctica.
PolishOcenę przeprowadzali badacze oraz niezależny panel ekspertów, na podstawie danych zaślepionych w odniesieniu do stosowanego leczenia.
Assessments were undertaken by the study investigators and by an independent review panel, blinded to treatment.
PolishBadacze przypisali dwa zgony w grupie otrzymującej Xigris oraz pięć zgonów w grupie otrzymującej placebo, po wystąpieniu krwawienia do OUN.
Investigators attributed 2 deaths in the Xigris group and 5 deaths in the placebo group to bleeding events.
PolishBadacze mówią w takim przypadku o „podwójnej nauce języka“ Jednak dla optymalnego rozwoju językowego konieczne jest stosowanie stałych i jasnych reguł językowych.
Yet for optimum linguistic development, children need firm linguistic rules.
PolishOdpowiedź brzmi: jako badacze, naukowcy, politycy, sprzedawcy w sklepie, konsumenci i obywatele.
The answer is as researchers, scientists, policy makers, workers on the shop floor, consumers and citizens.
PolishBadacze eksperymentowali kilkanaście tygodni, w tym czasie obowiązywała kara, po czym ogłosili zakończenie badań.
So Gneezy and Rustichini run this experiment for a dozen weeks -- run the fine for a dozen weeks -- and then they say, "Okay, that's it.