PL badać
volume_up
[badam|badałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Trudno jest badać tuńczyka na jego terytorium, całym królestwie Pacyfiku.
It's hard to study a bluefin on its turf, the entire Pacific realm.
Pozwalają badać prędkości radialne obiektów kosmicznych.
We can actually study line-of-sight velocities of cosmic objects.
Przede wszystkim możemy je badać teraz, gdy wiemy, że istnieją.
Well, first of all, we can study them now that we know where they are.
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzający czynność nerek lub wątroby.
Studies have not been conducted to examine the effects of renal or hepatic impairment.
Ja zajmuję się tylko skargami przeciwko instytucjom unijnym, podczas gdy Państwo mogą również badać działania państw członkowskich.
I only deal with complaints against EU institutions, whilst you can also examine what Member States are doing.
Lekarz będzie dokładnie badał dziecko, czy nie występują u niego objawy niepożądane.
Your baby 's doctor will examine your baby closely for all side effects.
Typowy czas odpowiedzi badanych w tym doświadczeniu to 15,5 s.
So 15,:,5 seconds is the median time for subjects in his experiment there.
Używałam różnych części ciała, biżuterii... Badałam go z każdej strony.
Turned it upside down, experimented with the shell, experimented with the head.
Badacze eksperymentowali kilkanaście tygodni, w tym czasie obowiązywała kara, po czym ogłosili zakończenie badań.
So Gneezy and Rustichini run this experiment for a dozen weeks -- run the fine for a dozen weeks -- and then they say, "Okay, that's it.
Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzania badań tych substancji w przyszłości.
The European Commission has undertaken to investigate these substances further.
Badamy materiały i technologie, które posiadają niezwykłe właściwości.
We investigate materials and technologies that have unexpected properties.
Nie przeprowadzono standardowych badań oceny mutagenności produktu NeuroBloc.
Standard tests to investigate the mutagenicity of NeuroBloc have not been performed.
badać (też: zbadać)
volume_up
to probe [probed|probed] {czas. przech.}
Trzy: Była tam zadziwiająco długa scena, w której gumowa kukła badała Christophera Walkena sondą analną.
Three: there was a surprisingly long sequence of the film in which the rubber puppet gives Christopher Walken a rectal probe.
Wtedy nastąpił przełom w badaniu Tytana czyli odłączenie się lądownika Huygens, który wraz z sondą Cassini przez 7 lat przemierzał Układ Słoneczny.
And that was the deployment of the Huygens probe, the European-built Huygens probe that Cassini had carried for seven years across the solar system.
Sądził, że wtedy właśnie kosmici badali go przy użyciu sondy analnej.
And would come to the conclusion that that was when the aliens were taking him and giving him rectal probes.
Aby inwestować w innowacje, należy skupić się na dotowaniu badań naukowych.
To invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Jednak aby je zwalczać, trzeba je najpierw rozpoznać za pomocą badań naukowych.
However, in order to combat these factors, they need to be identified through research.
Jedną z tego typu metod jest fotoliza, jednak w dalszym ciągu trzeba ją jeszcze badać naukowo.
One such method could be photolysis, although thorough scientific research still needs to be carried out here.
Mierzyliśmy się wzrokiem, badaliśmy nawzajem
We regarded each other, scrutinized one another.
Dalekoć jest od niezbożników zbawienie; bo się nie badają o ustawach twoich.
Salvation is far from the wicked; For they seek not thy statutes.
Jeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice
Jeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
Musimy też jednak badać głęboko zakorzenione źródła ekstremizmu i przemocy.
However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Z chwilą, gdy znalazłam się w tym fascynującym świecie, chciałam badać wszystko na raz.
And from then on, since I was now in this huge exciting world, I wanted to explore it all.
Wtedy właśnie po raz pierwszy zacząłem badać sposób, w jaki poruszają się rzeczy i wyrażać ruch.
So that was how I first started to explore the way things moved, and expressed it.
Jakie korzyści ze stosowania preparatu LeukoScan zaobserwowano w badaniach?
What benefit has LeukoScan shown during the studies?
W drugim badaniu sprawdzano działanie preparatu LeukoScan u 130 pacjentów, u których podejrzewano zapalenie kości i szpiku kości długich.
The second study investigated LeukoScan in 130 patients with suspected long bone osteomyelitis.
Wynik badania po zastosowaniu preparatu NeoSpect był zgodny z wynikiem uzyskanym w badaniu histologicznym w 80 do 90 % przypadków.
The result of the NeoSpect scan was in agreement with the result obtained by histology in between 80 and 90 % of the cases.
badać (też: sprawdzać)
volume_up
to scrutinise {czas.} [Bryt.]
Now the meat sector is being scrutinised.
Uważam, że definiowanie priorytetów o charakterze politycznym oznacza, że powinny one być dokładnie badane, powinny być przejrzyste i powinny być demokratyczne.
In my view, defining priorities that are political means that they should be scrutinised, should be transparent and should be democratic.
Odsetki odpowiedzi pod koniec okresu obserwacji obu badań przedstawiono w tabeli 5.
Response rates at the end of follow-up for the two studies are presented in Table 5.
W poszczególnych badaniach działanie to utrzymywało się nawet po długim okresie obserwacji.
Within studies, this effect is sustained also after prolonged periods of followup.
Kontynuacja badania PROWESS Przeżywalność określono w badaniu obserwacyjnym w grupie pacjentów biorących udział w badaniu PROWESS.
PROWESS Follow-up Study Survival status was assessed in a follow-up study of PROWESS survivors.

2. "w poszukiwaniu złóż naturalnych"

badać (też: zbadać)
Wyniki różnych badań dotyczących perspektyw wzrostu są zaskakujące: do 2025 r.
In this respect, several studies have found startling results regarding the growth prospects of emerging economies.
W 2007 roku Wspólny Ośrodek Badań opublikował w "Nature and Biotechnology” analizę perspektyw komercyjnego wykorzystania technologii klonowania w przyszłości.
The JRC published a study in 2007 in Nature Biotechnology on the prospects for future commercial use of cloning technology.
Nie ma sensu wypierać się naszej obawy dotyczącej monitorowania rolników w sposób, którego społeczeństwo nie może zrozumieć i które nie podlega już badaniu przez Parlament.
There is no point in denying our concern at the prospect of farmers being monitored in a way which the public cannot comprehend and which is no longer subject to parliamentary scrutiny.

3. "rynek"

Pobieramy próbkę krwi, a następnie badamy krew i sierść z tejże myszki.
We take the blood sample and do the blood work and hair work on the mice.
Próbki oddechowe zebrane w 10 ml próbówkach szklanych lub plastikowych bada się metodą spektrometrii masowej stosunku izotopów (IRMS).
The breath samples, collected in 10 l glass, plastic sample tubes are analysed by isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
Próbki oddechowe zebrane w 10 ml próbówkach szklanych lub plastikowych bada się metodą spektrometrii masowej stosunku izotopów (IRMS).
The breath samples, collected in 10 ml glass- or plastic sample tubes, are analysed by isotope ratio mass spectrometry (IRMS).

Przykłady użycia - "badać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishStężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
or The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
PolishDzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności
Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence no
PolishStężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
PolishDzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności be
Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence
PolishNależy badać pacjentów w celu wykrycia nadciśnienia tętniczego i odpowiednio ich kontrolować.
Patients should be screened for hypertension and controlled as appropriate.
PolishCo powiedziawszy chcę podkreślić fakt, że Komisja będzie jeszcze badać tę kwestię.
Having said that, I would like to underline that the Commission will consider this issue further.
PolishW celu określenia najniższej skutecznej dawki należy regularnie badać poziom glukozy we krwi pacjenta.
The patient 's blood glucose should be tested regularly to find the lowest effective dose.
PolishDzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności tarczycy (np.
Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence of thyroid dysfunction (e.g.
PolishMożemy badać różne rzeczy, kazać mu wykonywać polecenia.
And he's also hearing our instructions when we tell him to do things.
PolishMoże też badać swoje lokalne środowisko i nawet znajdywać surowce potrzebnych do utrzymania się.
It can sense its local environment and actually find resources in the environment to sustain itself.
PolishZastawiamy je w nietypowy sposób, a to pozwala nam badać królestwo oceanów jak nigdy przedtem.
We're putting them together in unusual ways, and this is taking us into the ocean realm like never before.
PolishTrudno jest badać przeczucia, czego doświadczyłem odwiedzając moje pielęgniarki.
And the difficulty of testing our intuition was the big lesson I learned when I went back to the nurses to talk to them.
PolishDzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności tarczycy (np.
Children and adolescents patients should be monitored every 3 months for evidence of thyroid dysfunction (e.g.
PolishDzieci i młodzież młodocianych należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności tarczycy (np.
Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence of thyroid dysfunction (e.g.
PolishW celu określenia najniższej skutecznej dawki należy regularnie badać poziom glukozy (cukru) we krwi pacjenta.
The patient's blood glucose (sugar) should be tested regularly to find the lowest effective dose.
PolishW roku 1953 zaczęłam badać ocean naukowo, W roku 1953 zaczęłam badać ocean naukowo, gdy po raz pierwszy zanurkowałam.
For me, as a scientist, it all began in 1953 when I first tried scuba.
PolishW celu określenia najniższej skutecznej dawki należy regularnie badać poziom glukozy (cukru) we krwi pacjenta.
The patient 's blood glucose (sugar) should be regularly tested to find the lowest effective dose.
PolishTen aspekt Komisja Budżetowa będzie badać co roku.
The Committee on Budgets will control this on an annual basis.
PolishMyślenie projektowe, zamiast wyznaczać sobie cel w konsumpcji zaczyna badać możliwość współuczestnictwa.
And I think it's partly their prototyping mentality that really allowed them to achieve the breakthrough.
PolishPotem zaczęliśmy badać widmo, żeby zobaczyć, czy jest tam coś dziwnego.