PL

artykuły {niemęskoosobowy}

volume_up
artykuły (też: towary)
Po trzecie, spekulacje: inwestorzy przenoszą swoje pieniądze z akcji, udziałów i cegieł na artykuły rolne, złoto i srebro.
Thirdly, speculation: investors are moving their money out of stocks and shares and bricks into agricultural commodities, into gold and silver.
. ~~~ Z kim powinniśmy współpracować, aby zmienić sposób w jaki artykuły te są produkowane?
So we've got 35 places, we've got 15 priority commodities, who do we work with to change the way those commodities are produced?
Osiemdziesiąt pięć procent importu do państw Ameryki Łacińskiej Karaibów stanowią produkty przemysłowe, podczas gdy 40 % eksportu do UE to artykuły spożywcze.
Eighty-five per cent of the imports into the countries of Latin American and the Caribbean (LAC) are industrial products, whereas 40% of exports to the EU are commodities.
artykuły (też: wyroby)

Przykłady użycia - "artykuły" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishArtykuły 84 i 96 sprawozdania dotyczą sytuacji w zakresie praw człowieka na Kubie.
Articles 84 and 96 of the report deal with the human rights situation in Cuba.
PolishArtykuły III-139—III-142 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszej podsekcji.
Articles III-139 to III-142 shall apply to the matters covered by this Subsection.
PolishArtykuły 11—14 i artykuł 17 mają zastosowanie do członków Trybunału Obrachunkowego.
Articles 11 to 14 and Article 17 shall also apply to the members of the Court of Auditors.
PolishPolecali artykuły zgłoszone przez resztę. ~~~ Gra stała się ważniejsza niż cel.
And they would recommend other people's stories, and the game became more powerful than the goal.
PolishArtykuły III-201 i III-202 Konstytucji mają nadal zastosowanie do niego.
Articles III-201 and III-202 of the Constitution shall continue to apply to the United Kingdom.
PolishPochodzę z kraju, gdzie artykuły żywnościowe pochodzące od klonowanych zwierząt są zakazane.
I come from a country where food from cloned animals is prohibited.
PolishArtykuły żywnościowe muszą nadto być odpowiednio pakowane, transportowane oraz przechowywane.
Food products must also be properly packed, transported and stored.
PolishWszystkie artykuły żywnościowe zawierają w różnych ilościach substancję znaną jako węgiel - 13 (13C).
All foods contain a substance called carbon 13 (13C), in varying amounts.
PolishPragnę podkreślić artykuły zabezpieczające prawa pracowników, którzy byli wyzyskiwani.
I would like to highlight those articles that safeguard the rights of workers who have been exploited.
PolishJeżeli pan komisarz chciałby skomentować artykuły w prasie, z przyjemnością wysłucham jego uwag.
If he wishes to make a comment in relation to those reports, I should be interested to listen.
PolishWydała 42 artykuły na ich temat. ~~~ Wydała 42 artykuły na ich temat.
And she published 42 articles just dedicated to the subject.
PolishNie może być dłużej karania więzieniem za krytyczne artykuły.
Critical articles should stop being punished with prison sentences.
PolishNowe artykuły regulaminu ułatwią rozpatrywanie petycji, wspierając tym samym interesy obywateli.
The new rules will facilitate the processing of petitions, thereby supporting citizens' interests.
PolishPrzed chwilą usłyszeliśmy od Rady, że artykuły te ograniczają się do spisu zasad postępowania.
We have just heard from the Council that Articles 6 and 7 are confined to a statement of principles.
PolishKoniecznie należy etykietować artykuły spożywcze pochodzące od zwierząt, które karmiono paszami zawierającymi GMO.
Foods which come from animals that have been fed GMO feedstuffs must be labelled.
PolishPamiętam, gdy jeszcze jako student czytałem artykuły Josepha Weilera na temat ochrony praw człowieka.
I remember as a student reading Joseph Weiler's articles about the protection of human rights.
PolishArtykuły spożywcze należy jednak koniecznie uwzględnić w przedmiotowym rozporządzeniu, gdyż w przeciwnym razie ...
Nevertheless foods must be included in this regulation, because otherwise ...
PolishArtykuły 10, 11 i 14 stosują się do sekretarza Sądu
Articles 10, 11 and 14 shall apply to the Registrar of the General Court
PolishMogą oni również udzielać wywiadów i pisać artykuły dla mediów.
They also give interviews and write articles for the media.
PolishArtykuły 42—47 są stosowane jeżeli, i tak długo, jak istnieją Państwa Członkowskie objęte derogacją.
If and as long as there are Member States with a derogation Articles 42 to 47 shall be applicable.