"anomalie" - angielskie tłumaczenie

PL

"anomalie" po angielsku

volume_up
anomalie {niemęskoos.}
EN
EN

"anomaly" po polsku

PL

anomalie {niemęskoosobowy}

volume_up
1. Meteorologia
anomalie
EN

anomaly {rzeczownik}

volume_up
However, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Jednak istnieje pewna anomalia: podczas gdy Rada milczy, władze rządowe działają.
It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
To anomalia, to miejsce, gdzie system tak naprawdę kłóci się z tym kim jesteśmy jako ludzie.
To niezwykła anomalia.
Both the Committee on Fisheries and the legal services pointed out this anomaly from the outset.
Zarówno Komisja Rybołówstwa, jak i służby prawne już na samym początku zwróciły uwagę na tę nieprawidłowość.
Pre-commercial procurement will address this anomaly.
Zamówienia przedkomercyjne pozwolą stawić czoła tej nieprawidłowości.
Is this position, or are these anomalies, discussed in Council?
Czy takie podejście, bądź takie nieprawidłowości, są przedmiotem dyskusji w Radzie?
anomaly (też: deviation)

Przykłady użycia - "anomalie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAnomalie cytogenetyczne oceniano u 117 ze wszystkich 176 pacjentów.
Cytogenetic abnormalities were evaluated in 117 of the total population of 176 patients.
PolishPIPA i SOPA to nie dziwactwa, anomalie, ani przypadki.
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies, they're not events.
PolishJest dosyć logiczne, że powinniśmy tę anomalię naprawić i umieścić w naszym Regulaminie odniesienie do flagi.
It is quite logical that we tidy up this anomaly and put a reference to the flag in our Rules of Procedure.
PolishI pokazała dzieciom, że żółte klocki je uruchamiają, a czerwone nie, a potem pokazała im anomalię.
And what she did was show children that yellow ones made it go and red ones didn't, and then she showed them an anomaly.
PolishPo tym dawkowaniu obserwowano ciężkie anomalie rozwojowe kończyn oraz znaczne zmniejszenie średniej masy ciała płodów.
At this dosage, severe limb anomalies were seen as well as a significant decrease in the mean foetal weight.
PolishBadcze znaleźli tego typu anomalie.
PolishMam nadzieję, że to sprawozdanie pomoże zwalczać te anomalie, ponieważ problem nie leży w naszych sercach, ale w naszych umysłach.
Hopefully this report will help to address these anomalies since the problem lies not in our hearts but in our minds.
PolishZ pewnością stanowi to pewną anomalię: zazwyczaj Komisja Budżetu jest wzywana do znalezienia pieniędzy dla danego programu, ale tutaj było odwrotnie.
This of course promises to be an anomaly: usually the Committee on Budgets is called on to find the money for a specific programme, but here the reverse has been the case.
PolishW badaniu tym, najmniejsze narazenie ukladowe, przy którym zaobserwowano anomalie u jednego zwierzecia, trzykrotnie przekroczylo osiagane po zalecanej dawce u ludzi.
In the latter study, at the lowest systemic exposure where this anomaly occurred in a single animal, the estimated margin relative to the maximum recommended daily human dose was 3X.