PL

akt {męski}

volume_up
Jeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Ten jednostronny akt secesji stanowi niedopuszczalny precedens w stosunkach międzynarodowych.
This unilateral secessionist act is an impermissible precedent in international relations.
Omawiany akt prawny funkcjonuje jedynie częściowo w kilku państwach członkowskich.
The act functions only partially in several other Member States.
certificate of incorporation
Dlatego też nie zgadzam się niestety z panem posłem Romeva i Rueda, który stwierdził że plan odbudowy to akt zgonu.
Therefore, I do not agree, regrettably, with what Mr Romeva i Rueda said that the recovery plan is a death certificate.
Zdobycie aktu urodzenia jest poważnym problemem w Jemenie, gdzie, według danych UNICEF, rejestruje się zaledwie 22 % procent urodzin.
Obtaining a birth certificate is a serious problem in Yemen where only 22% of births are officially registered, according to UNICEF.
akt (też: uczynek, fakt)
deed of conveyance
Byłoby jednak błędem patrzeć się na akty terroru wyłącznie jako na czyny zdesperowanych jednostek.
It would, however, be a mistake to view acts of terror exclusively as the deeds of desperate individuals.
Akty te przekształcają organizację międzynarodową, którą jest Wspólnota Europejska, a także unię pomiędzy jej członkami, którą jest Unia Europejska, w kontynentalne super-państwo.
These deeds transform the international organisation that is the European Community, as well as the union between its members that is the European Union, into a continental superstate.
akt
Sądzę, że byłem w drugiej klasie podstawówki, gdy zostałem przyłapany na rysowaniu popiersia z aktu autorstwa Michała Anioła.
I think it was in my second grade that I was caught drawing the bust of a nude by Michelangelo.

Przykłady użycia - "akt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzedmiotowy akt prawny jest właściwie zbędny.
Mr President, ladies and gentlemen, this legislation is actually superfluous.
PolishJest to dobry, praktyczny akt prawny, który umożliwi nam osiągniecie dobrych rezultatów.
This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
PolishOstatnio doświadczyliśmy pewnych trudności w odniesieniu do akt konkurencji.
Recently, we have seen some difficulties in relation to competition files.
PolishW Bułgarii przekonaliśmy się na własnej skórze, co oznaczają opóźnienia w otwarciu akt.
In Bulgaria, we have bitter experience of what delays in opening the files entails.
PolishTo część akt, jakie kolumbijskie służby bezpieczeństwa przygotowują w jej sprawie.
It is part of the dossier that the Colombian security services are preparing in her case.
PolishTrzeba lepiej powiązać akt stabilności i wzrostu ze strategią "Europa 2020”.
The Stability and Growth Pact needs to be better connected to the Europe 2020 strategy.
PolishCzy dlatego, że dotychczas nikt nie działał i jest to akt samokrytyki?
Is it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
PolishJeżeli obydwie te instytucje nie mogą osiągnąć porozumienia, akt nie zostaje przyjęty.2.
If the two institutions cannot reach agreement on an act, it shall not be adopted.2.
PolishUważam, iż przygotowany wcześniej przez Radę akt prawny zawierał zbyt wiele luk.
It is my view that the legal act drawn up previously by the Council contained too many gaps.
PolishW dniu 28 listopada 2006 r. ukraiński parlament określił Hołodomor jako akt ludobójstwa.
On 28 November 2006, the Ukrainian Parliament described the Holodomor as a genocide.
PolishAkt o jednolitym rynku będzie przedmiotem dyskusji do dnia 28 lutego 2011 r.
This Single Market Act will be under discussion until 28 February 2011.
PolishJesteśmy zdania, że omawiany akt prawny wchodzi w zakres prawa rodzinnego.
We are of the opinion that the current instrument relates to family law.
PolishNiedobrze też, że ten akt prawny wejdzie w życie dopiero za cztery lata.
It is also unfortunate that the legislation will only enter into force years from now.
PolishPrzedmiotowy tekst to pierwszy wiążący europejski akt prawny w danym obszarze.
This text is the first binding European legislation on the subject.
PolishJeżeli nie uczynią tego, wnioskowany akt uważa się za nieprzyjęty.
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
PolishPo pierwsze, akt urzędowy musi być wydany przez urzędnika publicznego.
In specific terms, the first requirement was that public officials should issue them.
PolishPrzyjmując akt w sprawie systemu Galileo, robimy dziś wielki krok do przodu.
This is a major step forward that we are taking today by adopting this Regulation on Galileo.
Polish. - Popieram ten akt prawny regulujący fundusze hedgingowe i private equity.
in writing. - I support this piece of legislation regulating hedge funds and private equity.
PolishTakie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
PolishOmawiany akt prawny funkcjonuje jedynie częściowo w kilku państwach członkowskich.
The act functions only partially in several other Member States.