"akapit" - angielskie tłumaczenie

PL

"akapit" po angielsku

PL

akapit {męski}

volume_up
akapit (też: ustęp, paragraf)
Kolejny bardzo istotny akapit to ustęp G, dotyczący skoordynowanych operacji.
Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
Niniejszy akapit nie stosuje się do kwestii wchodzących w zakres Traktatu EWEA.
This paragraph shall not apply to questions falling within the scope of the EAEC Treaty.
Dlatego należy przyjąć przedmiotowy dodatkowy akapit.
That is why this additional paragraph has to be adopted.

Przykłady użycia - "akapit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
PolishKolejny bardzo istotny akapit to ustęp G, dotyczący skoordynowanych operacji.
Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
PolishNiniejszy akapit nie stosuje się do kwestii wchodzących w zakres Traktatu EWEA.
This paragraph shall not apply to questions falling within the scope of the EAEC Treaty.
PolishPojemnik należy 2- 3 razy delikatnie odwrócić (patrz akapit JAK STOSOWAĆ IVEMEND).
Gently invert the bag 2-3 times (see section 3 HOW TO USE IVEMEND).
Polish3 akapit drugi traktatu WE. Niestety Rada nie odpowiedziała na to pismo do aż do 23 maja 2008 r.
Regrettably, the Council did not reply to this letter until 23 May 2008.
PolishW artykule 225 Traktatu EWEA akapit drugi otrzymuje brzmienie:
In Article 225 of the EAEC Treaty, the second paragraph shall be replaced by the following:
PolishW tym celu stosuje się artykuł III-197 ustęp 4 akapit drugi i trzeci akapit Konstytucji.
For this purpose the second and third subparagraphs of Article III-197(4) of the Constitution shall apply.
PolishPragnę przytoczyć jeden akapit w projekcie oświadczenia Komisji załączonego do wniosku.
I would like to highlight one paragraph in the draft Commission statement which is attached to the proposal.
PolishStosuje się artykuł III-367 akapit drugi Konstytucji.
The second paragraph of Article III-367 of the Constitution shall apply.
PolishDeklaracja odnosząca się do artykułu III-273 ustęp 1 akapit drugi
Declaration on Article III-273(1), second subparagraph
Polishartykuł III-198 ustęp 2 akapit trzeci Konstytucji,
Article III-198(2), third subparagraph, of the Constitution,
PolishDlatego należy przyjąć przedmiotowy dodatkowy akapit.
That is why this additional paragraph has to be adopted.
PolishGwarancje wymagane od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu (wersja ujednolicona) (
Safeguards by Member States within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty (codified version) (
Polishartykuł I-60 ustęp 4 akapit drugi Konstytucji,
Article I-60(4), second subparagraph, of the Constitution,
PolishJednak jeden akapit tego wywiadu mnie zaskoczył.
I found one passage in this interview puzzling, however.
Polishdecyzji europejskich przyjętych przez Radę na podstawie artykułu III-168 ustęp 2 akapit trzeci Konstytucji,
European decisions adopted by the Council under the third subparagraph of Article III-168(2) of the Constitution;
Polish218 ust. 6, drugi akapit, lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0183/2010), uwzględniając art.
PolishObowiązek ten nie narusza obowiązku, który może wynikać z zastosowania artykułu III-431 akapit drugi.
This obligation shall not affect any obligation which may result from the application of the second paragraph of Article III-431.
PolishNa zasadzie odstępstwa od artykułu 20 akapit czwarty, rzecznik generalny może składać swe uzasadnione wnioski w formie pisemnej.
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 20, the Advocate-General may make his reasoned submissions in writing.
PolishJestem wdzięczna, widząc, że akapit, który napisałam w imieniu grupy ALDE, przetrwał prawie nietknięty w ostatecznej wersji rezolucji.
I am grateful to see that a paragraph I drafted for the ALDE Group has survived almost unscathed into the final resolution.

Synonimy (polski) dla "akapit":

akapit