"aby nie" - angielskie tłumaczenie

PL

"aby nie" po angielsku

EN
PL

aby nie {spójnik}

volume_up
volume_up
lest {spójn.} [form.]
A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł.
Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
Lecz mówili: Nie w święto, aby nie był rozruch między ludem.
But they said, Not during the feast, lest a tumult arise among people.
Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangieliję kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not in wisdom of words, lest the cross of Christ should be made void.

Przykłady użycia - "aby nie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
This is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
PolishMuszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.
They therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
PolishWszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.
We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
PolishCzy aby państwa te nie są następne w kolejce do usunięcia z Rady Praw Człowieka?
Should these countries not be the next to be expelled from the Human Rights Council?
PolishApeluję do nowej administracji, aby nie traktowała tego poparcia za rzecz oczywistą.
I appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
PolishPoprawka ustna jest na liście do głosowania, ale nikt nie wstał, aby ją poprzeć.
The oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
PolishJednocześnie uważam, że jest bardzo ważne, aby nie łączyć polityki i sportu.
At the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport.
PolishPo dziewiąte, wymaga ona polityki pamięci, aby ofiary nie zostały zapomniane .
Ninthly, it requires policies of remembrance so that the victims are not forgotten.
PolishNie uważam, aby teksty Parlamentu Europejskiego były miejscem na takie stwierdzenia.
I do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
PolishKomisja nie uważa, aby było to usprawiedliwione sytuacją panującą w sektorze.
The Commission does not think that the situation in the sector justifies this.
PolishNie ma żadnych technicznych powodów, aby nie stosować ich również w tym obszarze.
There are no technical reasons for not applying them in this connection too.
PolishWażne jest, aby nie doszło do ograniczenia inwestycji i wywołanego nim bezrobocia.
It is important that there is no investment slump and resultant unemployment.
PolishPrzytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
Hold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
PolishMusimy uważać, aby dobre intencje nie przekształciły się w nadmierną biurokrację.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
PolishKolejną rzeczą, o którą prosimy Komisję jest to, aby nie tolerowała kłamstw i oszustw.
The other things we ask of the Commission is not to tolerate lies and deception.
PolishNie sądzę, aby obecnie omawianie jedynie tej sprawy miało jakikolwiek sens.
I do not believe it serves any purpose to discuss this matter now in isolation.
PolishStrzykawkę i igłę należy trzymać w tej pozycji tak, aby igła nie dotykała tacki.
Keep the syringe and needle level, so the needle does not touch the tray.
PolishNie sądzę, aby było to prawdopodobne, że obecny reżim lepiej wykorzysta te środki.
I hardly think it likely that the present regime will use the money better.
PolishJa również nie uważam, aby konieczna była jedna definicja mieszkalnictwa socjalnego.
I do not believe either that there should be a single definition of social housing.
PolishW związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "aby nie"

nie partykuła
aby spójnik
o ile nie spójnik
English
prawie nie przysłówek
English
jeśli nie spójnik
English
zupełnie nie przysłówek
English
gdyby nie spójnik
English
też nie zaimek
English
właściwie to nie
English
albo tak, albo nie
wcale nie