PL

aż do {przyimek}

volume_up
1. ogólne
aż do (też: do, )
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
Należy delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia proszku Hib.
The mixture should then be well shaken until the powder is completely dissolved.
aż do (też: do)
A gdy nań nalegali do uprzykrzenia, rzekł: Poślijcież.
And when they urged him till he was ashamed, he said, Send.
Tak, Tanya, okazało się, że nie wyjeżdżam z Korpusem Pokoju do jutra.
Yeah, Tanya, turns out I don't leave for the Peace Corps till tomorrow.
But it wasn't till the ' 96 election that I knew for sure.
volume_up
unto {przyim.} [starom.]
I od Hesebon do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim do granicy Dabir.
and from Heshbon unto Ramath-mizpeh, and Betonim; and from Mahanaim unto the border of Debir;
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
A ruszywszy się stamtąd na górę Efraim przyszli do domu Michasowego;
And they passed thence unto the hill-country of Ephraim, and came unto the house of Micah.
2. "czegoś"
aż do (też: do)
To znaczy że przez cały ten czas, do dziś... cały ten czas byłam taka dobra i Bóg tego nie widział?"
You mean all that time, up till today, all that time I was so good, God didn't notice it?"
Prosiłem o slajdy, w sposób dość nieugięty do ostatnich kilku dni ale odmówiono mi dostępu do projektora.
I had requested slides, kind of adamantly, ~~~ up till the -- pretty much, last few days, but was denied access to a slide projector.

Przykłady użycia - "aż do" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishdo domięśniowym, stawało się nieoznaczalne w 4 godziny po ukończeniu wlewu.
ge of medicinal product, becoming undetectable four hours after the infusion.
PolishDawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.
PolishDawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.
PolishUciekli tedy Berotczykowie do Gietaim, i byli tam przychodniami do onego dnia.
and the Beerothites fled to Gittaim, and have been sojourners there until this day).
PolishNie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się do wybrzeży Morza Czarnego.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
PolishTen krok można powtarzać do czasu, w strzykawce będzie odpowiednia ilość roztworu.
This step may be repeated until the correct amount of solution is in the syringe.
Polish do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
PolishPowoli pociągać za tłok, do czasu, woda wypełni strzykawkę do oznaczenia 1, 1 ml.
Slowly pull back the plunger until the water for injection reaches the 1.1 ml mark.
PolishToczyć fiolkę w dłoniach do momentu, zawiesina stanie się jednorodnie biała i mętna.
Roll the vial between your hands until the liquid is uniformly white and cloudy.
PolishA synowie Gadowi na przeciwko nich mieszkali w ziemi Bazan, do Selchy.
And the sons of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salecah:
PolishWszakże spustoszony będzie Kenejczyk, cię Assur zaprowadzi do więzienia.
Nevertheless Kain shall be wasted, Until Asshur shall carry thee away captive.
PolishA od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi do dziewiątej godziny.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
PolishOdpowiadają za 75 procent zużycia energii i do 80 procent emisji dwutlenku węgla.
They are 75 percent of the energy consumption -- up to 80 percent of CO2 emissions.
PolishNależy delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia proszku Hib.
The mixture should then be well shaken until the powder is completely dissolved.
PolishGdyż ten ogień do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
For it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
PolishPoziom wody -- to nie są puste kanistry -- poziom wody sięga do tego miejsca.
And the water level -- these are not empty canisters -- water level is right up to this.
PolishZ każdym zbliżeniem powierzchnia się zwiększa do bardzo małych dystansów.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
PolishPrzesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
Push your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
PolishNależy utrzymywać ścisły nadzór i obserwację do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.
Close supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
PolishWspólnym wątkiem sięgającym wstecz do pierwszej Konwencji z Lomé był handel.
The common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.

Synonimy (polski) dla "aż do":

aż do
Polish

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "aż do"

spójnik
English
przyimek
English
do przyimek
do rzeczownik
English
do
prowadzić do czasownik
English
dzwonić do czasownik
English
dołączyć do czasownik
English
doprowadzić do czasownik
English