"żeby" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o zęby,ząb
PL

"żeby" po angielsku

volume_up
żeby {spójn.}

PL żeby
volume_up
{spójnik}

żeby (też: aby, ażeby, dla, w celu)
I tutaj środki wspólnotowe są niezbędne, żeby osiągnąć założone cele.
Community means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
Żeby zbudować dobrą koniunkturę, potrzebujemy sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa.
And in order to build prosperity, we need security in place.
Żeby uzyskać zwycięstwo, poświęciłeś 133 niewinnych niewolników.
In order to claim victory, you sacrificed 133 innocent slaves
żeby (też: , aby, by, dzięki czemu)
volume_up
so that {spójn.}
Chcę, żeby był w pierwszej dziesiątce rankingu W. B. I., żeby dać mu szansę na mistrzostwo.
I. to rank him in the top 10 so I can give him a titleshot.
Zdecydowaliśmy, żeby na pamiątkę nazwać ten gatunek Centropyge narcosis.
(Laughter) And so this one we decided to give the name Centropyge narcosis to.
Jego życzeniem było pójście ze mną, żeby miał gdzie mieszkać.
So his wish was to come with me, so that he had somewhere to live.

Synonimy (polski) dla "żeby":

żeby

Przykłady użycia - "żeby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.
This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
PolishTeraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
PolishMałe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.
Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.
PolishAle, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
PolishUważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
PolishChodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.
And the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.
PolishKocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
PolishNikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
PolishTrzeba również zapewnić, żeby ta debata nie przekształciła się w debatę polityczną.
We also need to ensure that this debate does not turn into an ideological debate.
PolishI wziął go Saul dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego.
And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.
PolishPrzekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
I convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
PolishNie chciałbym jednak, żeby ta sytuacja korzystna dla MŚP odbiła się na cenach zakupu.
I would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
PolishOśmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.
Sometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.
PolishŻeby przeszczepić tkanki zwierzęce ludziom, musimy jakoś pozbyć się tego epitopu.
And the specific barrier is a specific epitope called the galactosyl, or gal epitope.
PolishDzisia niewielu Hindusów chciałoby, żeby Indie poszły drogą Mahatmy Gandhi'ego.
Very few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
PolishZ drugiej strony dobrze wiemy, że potrzebuje energii jądrowej, żeby zbudować bombę.
On the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.
PolishPo pierwsze, chcemy zapewnić, żeby polityka przemysłowa stała się istotą polityki UE.
Firstly, we want to ensure that industrial policy lies at the heart of EU policy.
PolishTak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.
So, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.
PolishA ja ich potwornie zawiodłam, bo pozwoliłam, żeby to trwało w nieskończoność.
And I failed them dramatically, because I allowed it to go on and on and on.
Polish(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."