"żaden" - angielskie tłumaczenie

PL

"żaden" po angielsku

PL żaden
volume_up
{zaimek}

żaden
volume_up
no {zaim.}
Nie może temu zaprzeczyć żaden Europejczyk, żaden syn cywilizacji zachodniej, żaden cywilizowany człowiek.
No European, no child of Western civilisation, no civilised human being could disagree.
Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
Żaden prawdziwy Europejczyk, żaden prawdziwy demokrata nie może świadomie popierać tych kandydatów.
No true European and no true democrat can, in all conscience, support these candidates.
Żaden z tych aspektów nie jest zgodny z charakterem i postanowieniami przedmiotowej umowy.
Neither of these things is in line with the nature and the provisions of this agreement.
Żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty jeżeli pominiemy którykolwiek z nich.
Neither of these can be efficient if we ignore the other.
Spotkaliśmy się, choć żaden z nas tak naprawdę nie chciał poznać drugiego.
We were pushed together, and neither one of us really wanted to meet the other.
żaden (też: nikt)
volume_up
none {zaim.}
W żaden sposób nie promuje się realizacji stosunków rynkowych.
None of this promotes the realisation of market relationships.
Żaden student nie zrozumiałby po co jest nam jeszcze potrzebne drugie czytanie.
None of the students would understand why we still needed a second reading.
Całe szczęście w tych trzech sprawach nie pojawił się żaden problem tego typu.
Fortunately, in these three cases there was none.

Synonimy (polski) dla "żaden":

żaden

Przykłady użycia - "żaden" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishŻaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.
We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
PolishWiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.
This is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.
PolishOznacza to, że żaden podmiot nie będzie zadowolony tak długo, jak istnieje ryzyko.
This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
PolishJednakże to w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
PolishTedy rzekł Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a żaden niech z nich nie uchodzi.
and Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape.
PolishRozdzielenie własności w żaden sposób nie gwarantuje obniżenia cen dla konsumentów.
Unbundling of ownership does not by any means guarantee a reduction in consumer prices.
PolishŻaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.
And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
PolishJak już powiedziano, problem klubów golfowych to właściwie żaden problem.
The golf course problem, as has already been said, is not really a problem.
PolishGłosowanie za takim ujednoliceniem w żaden sposób nie zmienia tej opinii.
The vote in favour of codification does not alter this opinion in any way.
PolishTen stan rzeczy w żaden sposób nie przyczynia się do nadwyżki produkcji europejskiej.
It does not, in any way, contribute to the surplus European production.
PolishWładze mają obowiązek nie poddawać się w żaden sposób ekstremizmowi i nie wycofywać się.
The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.
PolishKoniec sporu - w tym przypadku handlowego - to sam w sobie żaden powód do świętowania.
The end of a dispute - commercial in this case - is not, in itself, a reason to rejoice.
PolishBadania na zwierzętach laboratoryjnych nie udowodniły w żaden sposób działania teratogennego.
Studies in laboratory animals have not produced any evidence of teratogenicity.
PolishSytuacja wewnętrzna w Czechach nie powinna w żaden sposób tego zakłócić.
The domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
PolishJeśli chcesz stworzyć świat, gdzie żaden człowiek nie cierpi, nie możesz tego świata niszczyć.
But if you create a world where you don't trash people, you can't trash the planet.
PolishPotrzebujemy dynamicznej strategii, która w żaden sposób nie naruszy legitymacji procesu ONZ.
We have to have a dynamic strategy without in any way delegitimising the UN process.
PolishW żaden sposób nie uniemożliwia ustawodawcy wprowadzenia zakazu innych form klonowania.
Thus it does not in any way prevent the legislature from prohibiting other forms of cloning.
PolishI zeszli się wszyscy chwalcy Baalowi, tak że nie został żaden, któryby nie przyszedł.
And they came into the house of Baal; and the house of Baal was filled from one end to another.
PolishPrzez wiele miesięcy, kiedy kryzys się nasilał, nie reagowała w żaden sposób.
It failed to react in any way for months as the crisis went on.
PolishTak naprawdę nie jest to żaden argument; jest to argument zwalający z nóg.
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.