PL

świetny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Ich inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.
Then their other attribute is that they have this great chemistry.
Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.
Here's a great article about an important election race that's happening.
Wolontariat to świetny sposób na naukę języka, poznanie kultury i zwyczajów innych państw.
Volunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.
It's an awesome idea.
To było świetne, nazywało się 'Osobiste Nieba'.
It was beautiful -- it was called Personal Skies.
świetny (też: super, na medal, na medal)
volume_up
copacetic {przym.} [Amer.] [slg.]
świetny (też: super, na medal)
volume_up
copasetic {przym.} [Amer.] [slg.]
świetny (też: super, na medal)
volume_up
copesetic {przym.} [Amer.] [slg.]
Traktat lizboński to kolejny świetny plan, któremu jednak brak ducha.
The Lisbon Treaty is another excellent plan, but it lacks soul.
Przejrzałam Pański świetny dokument przedstawiony w ubiegłym tygodniu.
I looked at your excellent document from last week.
Jeśli tak wygląda cel Europy, to rzeczywiście dokument jest świetny, jeśli jednak nie, to jest fatalny.
If that is Europe's aim then this is an excellent document; if not then it is terrible.
Pani Przewodnicząca! Gratuluję sprawozdawcy świetnego sprawozdania.
(PL) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur on a fine report.
(BG) Pani Przewodnicząca! Gratuluję pani poseł Oomen-Ruijten świetnej pracy, którą wykonała.
(BG) Madam President, I congratulate Mrs Oomen-Ruijten for the fine job she has done.
Cieszę się, że mamy tak świetną publiczność i tyle uśmiechniętych twarzy.
Happy to see so many fine folks out here and so many smiling faces.
świetny (też: wspaniały, znakomity)
volume_up
lovely jubbly {przym.} [Bryt.] [pot.]
Pani poseł in't Veld przygotowała świetną rezolucję, która została przyjęta przez Komisję i Radę. To bardzo dobrze i zgadzam się z panią poseł w następującej kwestii.
Mrs in 't Veld has drawn up a splendid resolution, one that is embraced by the Commission and the Council.
Pani przewodnicząca! Na wstępie chciałbym bardzo podziękować posłowi sprawozdawcy panu Leichtfriedowi za świetną pracę i doskonałą współpracę podczas pracy nad tym dokumentem.
Madam President, at the outset, I would like to thank the rapporteur, Mr Leichtfried, for a splendid report and for ideal cooperation during our work on this document.
Świetnym przykładem takiego konsensusu jest torf. Teraz przyjmujemy stanowisko co do jego klasyfikacji jako paliwa kopalnego lub odnawialnego, jako że w tym sensie odnawia się co roku.
A splendid example of this is peat: we are not now adopting a position on its classification as a fossil or a renewable fuel, in that it renews itself every year, in this context.
świetny (też: wspaniały, niesamowity)
volume_up
terrific {przym.} [pot.] (wonderful)
Szczepionka byłaby świetną sprawą, ale one niestety jeszcze nie działają.
A vaccine would be a terrific thing, only they don't work yet.
And it was really terrific.
This would have been an amazing speech.
Mam świetną pracę, robię odlotowe rzeczy.
So I have a really cool day job-- I get to do some really amazing stuff.
Jest wiele różnych, świetnych projektów pomocy rozwijanych przy współpracy ludzi z całego świata.
Well, there's all sorts of amazing new humanitarian designs that are being developed in collaborative ways all across the planet.
świetny
volume_up
beaut {przym.} [Austral.] [pot.]
świetny
Trudno jest pójść do szefa i powiedzieć: "Mam świetny pomysł na organizację pracy, Będzie pożyteczny w 2020 roku.
It's hard to go to your boss and say, "I have an excellent idea for our organization. ~~~ It will be useful in 2020.
Rozmawiamy dzisiaj o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, bazując na świetnym sprawozdaniu mojego szefa w podkomisji bezpieczeństwa i obrony, pana Danjeana.
Our discussion, today, about the Common Security and Defence Policy, is based on the excellent report of my boss on the Subcommittee on Security and Defence, Mr Danjean.
(ES) Pani przewodnicząca! Chciałbym odnieść się do trzech zagadnień z tego świetnego sprawozdania.
(ES) Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report.
volume_up
rad {przym.} [Amer.] [slg.]

Przykłady użycia - "świetny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
The United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
PolishDan nigdy wcześniej nie tworzył muzyki, ale okazało się, że jest w tym naprawdę świetny.
Dan had never made music before, and it turned out he was really fantastic at it.
PolishWspółpraca między grupami była bardzo sprawna i wynik jest moim zdaniem świetny.
There was good cooperation between the groups, and I think the result is a very good one.
PolishOto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.
Here's a great article about an important election race that's happening.
PolishZ jakichś przyczyn trzymanie świetlików w słoiku jawiło mi się zawsze jako świetny pomysł.
This idea of fireflies in a jar, for some reason, was always really exciting to me.
PolishBR: Oto pierwszy na świecie krwisty wegański hamburger, świetny efekt uboczny.
BR: And it's definitely the world's first bleeding veggie burger, which is a cool side effect.
PolishI myślisz tylko o mnie, o tym jaki jestem świetny i dlaczego chcesz we mnie zainwestować.
And you're focused on me and why I'm such a great guy, and why you want to invest in me.
PolishHubbard nie jest łatwo dostępny, ale i tak myślę, że to świetny pomysł.
Hubbard apparently started to reach, but besides that, I think it would be good next year.
PolishWolontariat to świetny sposób na naukę języka, poznanie kultury i zwyczajów innych państw.
Volunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.
PolishMoi koledzy w świetny sposób wskazali najbardziej niepokojące obszary.
My colleagues have pointed out the areas of concern extremely well.
Polish(Śmiech) Ale ludzie zarzucają projektowi jedno: "Świetny pomysł, ale im się nie uda".
(Laughter) But the one thing that people could criticize was, great idea, but these guys can't do it.
PolishJest to świetny początek przyszłej współpracy pomiędzy administracją a Komisją Budżetową.
It is a good start to future cooperation between the administration and the Committee on Budgets.
PolishMówi ona np. wpływ społeczny tutaj jest świetny, pięć gwiazdek.
It says, you know, social impact over here is spectacular, five stars.
PolishMoim zdaniem małżeństwo Eamesów stanowi świetny przykład eksperymentowania.
Now, of course, many designers, many individual designers, achieve this is in a much more organic way.
PolishJest to świetny pojęciowy model, aby zdobyć świat, chyba, że jesteś fizykiem cząsteczkowym.
And so this is a great conceptual model to have of the world, unless you're a particle physicist.
PolishTraktat lizboński to kolejny świetny plan, któremu jednak brak ducha.
The Lisbon Treaty is another excellent plan, but it lacks soul.
PolishJeśli tak wygląda cel Europy, to rzeczywiście dokument jest świetny, jeśli jednak nie, to jest fatalny.
If that is Europe's aim then this is an excellent document; if not then it is terrible.
PolishIch inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.
Then their other attribute is that they have this great chemistry.
PolishA więc teraz jesteśmy na etapie, gdy musimy to zrobić my – ludzie uważający, że to świetny pomysł.
So, we're at the stage now where we have to do this -- the people who think it's a great idea.
PolishPrzejrzałam Pański świetny dokument przedstawiony w ubiegłym tygodniu.
I looked at your excellent document from last week.