"świadczenia" - angielskie tłumaczenie

PL

"świadczenia" po angielsku

volume_up
świadczenia {niemęskoos.}

PL świadczenia
volume_up
{niemęskoosobowy}

świadczenia (też: dodatki)
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
To gwarantuje, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.
Takie rozwiązanie rozszerzyłoby świadczenia macierzyńskie w wielu krajach UE.
This would increase maternity benefits in many EU countries.
świadczenia (też: usługi, zasługi)
Wspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
Ubolewam też nad bardzo restrykcyjną interpretacją pojęcia zatwierdzania świadczenia usług.
I also regret the very restrictive interpretation of the concept of authorising the provision of services.
W tym wypadku swobodę świadczenia usług uczyniono nadrzędną w stosunku do ochrony pracowników.
The freedom to provide services is placed higher than the protection of employees here.

Przykłady użycia - "świadczenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishŚwiadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
PolishTo gwarantuje, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.
PolishWspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
PolishPrzysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.
They should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.
PolishJakie zasady i przepisy należy ustanowić na potrzeby świadczenia pomocy?
What principles and rules should be established for providing assistance?
PolishW związku z tym świadczenia rodzinne będzie wypłacać również Francja, zgodnie z własnymi przepisami.
Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.
PolishW tym wypadku swobodę świadczenia usług uczyniono nadrzędną w stosunku do ochrony pracowników.
The freedom to provide services is placed higher than the protection of employees here.
PolishTakie rozwiązanie rozszerzyłoby świadczenia macierzyńskie w wielu krajach UE.
This would increase maternity benefits in many EU countries.
PolishWszystkie kraje oferują świadczenia rodzinne, ale ich wysokość i warunki wypłacania bardzo się różnią.
All countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
PolishFinansują podstawowe świadczenia, takie jak opieka zdrowotna, edukacja, opieka społeczna czy emerytury.
They fund basic services such as healthcare, education, social care and pensions.
PolishJedną z czterech fundamentalnych swobód rynku wewnętrznego jest swoboda świadczenia usług.
The freedom to provide services is one of the four fundamental freedoms of the internal market.
PolishMa dwoje dzieci w wieku poniżej 18 lat i dlatego wystąpił do władz Liechtensteinu o świadczenia rodzinne.
He has 2 children under 18 and so applied for family benefits in Liechtenstein.
PolishOszczędności te wyraźnie przewyższyły dodatkowe koszty świadczenia rozszerzonej pomocy prawnej.
These savings considerably outweighed the additional legal aid costs.
PolishNie rozumiem rezygnacji z dostawy towarów i świadczenia usług przez osoby prywatne.
I do not understand why there is an opt-out for private persons as regards supply of goods and services.
PolishBezrobotni Romowie otrzymują takie samo wsparcie i świadczenia socjalne, co inni obywatele.
The same support and social benefits are being given to the unemployed Roma as to other citizens.
PolishTe zasady pomagają również ograniczać przypadki nadużyć zagrażających możliwości świadczenia usługi.
These policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.
PolishDodatkowo należy pamiętać o zwiększającym się zapotrzebowaniu na świadczenia emerytalne i pomoc medyczną.
In addition, the rise in pension demands and medical assistance must be kept in mind.
PolishJeśli pracujesz w obu krajach, kraj, w którym jesteś ubezpieczony, wypłaci Ci świadczenia rodzinne.
If you work in both countries, the country where you are insured will pay you family benefits.
PolishMusimy pamiętać, że naszym celem jest oczywiście ułatwienie świadczenia usług w całej Europie.
We must remember that our aim is, of course, to facilitate the provision of services across Europe.
Polish40% wydatków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia społeczne, a Pan nam mówi, byśmy się nie martwili.
Forty per cent of public spending goes on welfare and you are telling us not to worry.