"ściśle" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o ścisły
PL

"ściśle" po angielsku

volume_up
ściśle {przysł.}

PL ściśle
volume_up
{przysłówek}

ściśle (też: szczegółowo, bardzo, blisko, pilnie)
volume_up
closely {przysł.}
Zapobieganie jest ściśle związane z promowaniem rodzicielskiej odpowiedzialności.
Prevention is closely linked to the promotion of parental responsibility.
Jeżeli leczenie jest kontynuowane, należy ściśle monitorować czynność wątroby.
If the treatment is continued, hepatic function should be monitored closely.
Będziemy je ze strony Parlamentu Europejskiego bardzo ściśle monitorować.
We in the European Parliament are going to monitor these elections closely.
ściśle
volume_up
strictly {przysł.} (confidential,defined,private)
Wypłaty ściśle powiązane z zadeklarowaną kwotą wyniosły 74 miliony euro w 2010 roku.
Disbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
UE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk międzynarodowych.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
Ponadto UE zobowiązała się do stosowania ściśle kontrolowanych ceł na przywóz bananów.
In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
volume_up
just {przysł.}
Klauzule te muszą być przestrzegane tak ściśle jak klauzule dotyczące kwestii gospodarczych.
These clauses must be examined just as closely as economic ones.
Komisja gotowa jest ściśle współpracować z Parlamentem nad przyszłymi negocjacjami, o których właśnie wspomniałem.
The Commission is ready to work closely with you on the future negotiations which I have just mentioned.
Istnieją pewne wskazania, iż kontrola takiej produkcji może okazać się korzystna, tak jak ściśle kontrolowane są nazwy pochodzenia.
There are already indications that it may be profitable to control such production, just as the designations of origin are strictly controls.
ściśle (też: szczegółowo, ledwo, ledwie, badawczo)
volume_up
narrowly {przysł.}
Na początku przedstawiano je jako ściśle ograniczone do transgranicznych działań antyterrorystycznych.
First these were portrayed as being narrowly restricted to the field of cross-border counter-terrorist activities.
Dopiero wrogie nadużywanie energii przez Rosję pozwoliło nam zrozumieć, że handel energią stał się instrumentem ściśle politycznym.
It took the hostile abuse of energy by Russia to make us realise that trade in energy had become a narrowly political instrument.
Poza tym wiem, że aby edukacja była skuteczna, musi ona ściśle skupiać się na konkretnych wymaganiach wielu różnych grup obywateli.
I also know that the education must be narrowly focused on the specific requirements of a range of different groups of citizens in order to be really effective.
ściśle (też: szczelnie, dokładnie, ciasno, mocno)
volume_up
tightly {przysł.}
Trzeba ściśle kontrolować koncesje na odwierty głębinowe na morzu.
Deep-sea drilling licences must be tightly controlled.
Cokolwiek odpowiada za to anulowanie, jest ściśle związane z przyczynowością czasową.
So whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.
Musimy naprawdę ograniczyć wyjątki do słabych strukturalnie regionów i określić je dla bardzo ściśle ograniczonej wielkości produkcji.
We must really limit exceptions to structurally weak regions and define them for very tightly limited production quantities.

Synonimy (polski) dla "ściśle":

ściśle

Przykłady użycia - "ściśle" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa musi być ściśle oddzielona od NATO.
The common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
PolishProszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
PolishNależy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishNależy rozważyć ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishTo zupełnie normalne, że nagrody zorientowane są ściśle na pewne grupy literatów.
That a prize should be deliberately meant for this or that group is normal.
PolishKomisji wyznaczono bardzo ścisłe terminy na opracowanie przedmiotowych środków.
Very strict deadlines have been imposed on the Commission in delivering these measures.
PolishNależy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.
Follow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.
PolishJeżeli takie skojarzenie jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca.
If the combination appears necessary, close cardiac monitoring is needed.
PolishPacjenci powinni być ściśle monitorowani aż do momentu osiągnięcia dawki skutecznej.
Patients should be carefully monitored until an effective dose is reached.
PolishSą tacy, którzy myślą, że polityka gospodarcza jest sprawą ściśle narodową.
There are those who think that economic policy is a purely national matter.
PolishMuszą być ściśle zbliżone do praktyk obowiązujących w innych środkach transportu.
They must bear a close relationship to the practices in force in other modes of transport.
PolishZ tego powodu konieczne jest ścisłe monitorowanie APTT również w trakcie dłuższego leczenia.
Therefore, strict monitoring of aPTT is necessary also during prolonged therapy.
PolishAby nie dopuścić do wypadków, należy ściśle stosować się do poniższej instrukcji.
In order to avoid all incidents, the following instructions should be absolutely respected.
PolishKolejny element - edukacja - jest ściśle powiązany ze wspomnianą wcześniej zasadą.
The second element, education, is in close correlation with the above-mentioned principle.
PolishUpewnić się, ze pomarańczowa nasadka ściśle przylega do strzykawki z rozpuszczalnikiem!
Be sure that the orange tip cap is firmly attached to the solvent syringe!
PolishSą one ściśle zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
These expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.
PolishNależy postępować ściśle według zaleceń dotyczących zapobiegania oparzeniom skóry.
You must follow carefully the instructions on preventing skin burns.
PolishNależy ściśle przestrzegać wskazówek lekarza prowadzącego lub pielęgniarki.
Follow carefully all instructions given to you by your doctor or nurse.
PolishKluczowe znaczenie ma ścisłe zastosowanie się przez rząd Bangladeszu do orzeczenia Sądu.
It is essential that the Government of Bangladesh duly follow up on the court rulings.
PolishRada i Parlament muszą ściśle ze sobą współpracować, jako równe sobie.
The Council and Parliament must now work in close cooperation and as equals.